Ali İhsan AKGÜN

Kurumsal Yönetim Kapsamında Finansal Raporlamanın Güvenirliliği: Türkiye’den Örnek Olay

The Reliability of Financial Reporting within Corporate Governance: Evidence from Turkey

Muhasebe ve Finansman Dergisi

2016 - Sayı: 71

179 - 200

Kurumsal Yönetim, Finansal Raporlama, Finansal Tablo Manipülasyonu.

Corporate Governance, Financial Reporting, Financial Statements Manipulation.

40 30

Benzer Makaleler

Hileli Finansal Raporlamanın Tespitinde Kırmızı Bayrakların Etkinliği: Türkiye Uygulaması

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Elif Yücel

KURUMSAL YÖNETİMİN HİSSE YATIRIMCISINA YARATTIĞI DEĞER: GELİŞMEKTE OLAN PİYASADA BİR AMPRİK ÇALIŞMA

Akademik Hassasiyetler

Hüseyin ÖCAL, Mike Onder KAYMAZ

KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARI İLE FİRMA PİYASA PERFORMANSI VE FİRMA FİNANSAL PERFORMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: BIST’DA BİR UYGULAMA

Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi

Oğuzhan ECE, Mehmet GÜNER

STOK MALİYETLERİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İNCELENMESİ VE BİR UYGULAMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Kadriye ARISOY, Osman TUĞAY

NAKİT DÖNÜŞÜM SÜRESİNİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ: KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİNDE BİR UYGULAMA

Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi

Emre Esat TOPALOĞLU, Tuğba NUR

01 Ocak 2013 Öncesinde Türkiye Finansal Raporlama Standartları Çerçevesinde KOBİ Muhasebe Standartlarının Muhasebe Meslek Mensupları Tarafından Algı Düzeylerinin Tespitine Yönelik Uygulama(Yalova İli Örneği)

Akademik Yaklaşımlar Dergisi

Meral Erol FİDAN, Hasan CİNİT

FİNANSAL RAPORLAMA AÇISINDAN DEĞERLEME

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Yrd. Doç. Dr. Hikmet ULUSAN

Hileli Finansal Raporlamada İç Denetçilerin Sorumluluğununun Tespitine İlişkin Bir Araştırma

İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi

Zeki Dogan, Fatma Cıtak