Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Finansal Performans İlişkisi: BİST- Bankacılık Sektöründe Bir Araştırma

Bu araştırmanın amacı, kurumsal yönetim uygulamalarının bankaların finansal performansı üzerindeki etkisini tespit etmektir. Araştırmada 2010-2020 yılları arasında Borsa İstanbul A.Ş.’de kesintisiz işlem gören 11 bankanın verileri kullanılmıştır. Kurumsal yönetim göstergeleri olarak; yönetim kurulu büyüklüğü, bağımsız yönetim kurulu üye oranı, kadın yönetim kurulu üye oranı, yabancı yönetim kurulu üye oranı, denetim kurulu üye oranı, en büyük hissedar pay oranı, en büyük üç hissedar pay oranı, halka açıklık oranı ve CEO İkiliği oranları kullanılmıştır. Finansal performans göstergesi olarak ise; aktif karlılığı, öz sermaye karlılığı ve Tobin q oranları kullanılmıştır. Araştırmada ekonometrik ölçüm için IBM destekli ve 64 bit işlemcili Eviews 9.0 programı aracığıyla panel veri yöntemi kullanılmıştır. Yapılan analiz sonucunda yabancı yönetim kurulu oranı ile aktif karlılığı ve öz sermaye karlılığı arasında negatif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ayrıca yapılan analizler sonucunda yönetin kurulu büyüklüğünü temsil eden değişken ile ortalama varlık karlılığı değişkeni arasında da anlamlı herhangi bir ilişki olmadığı saptanmıştır. 

The Relationship between Corporate Governance Practices and Financial Performance: A Research in the BIST- Banking Sector

This research aims to determine the effect of corporate governance practices on the financial performance of banks. As research material, the data of 11 banks that were continuously traded in Borsa Istanbul A.Ş. between 2010-2020 were used. The corporate governance indicators used are the size of the board of directors, the ratio of independent members of the board of directors, the ratio of female board members, the ratio of foreign directors, the ratio of supervisory board members, the ratio of the largest shareholder, the share of the largest three shareholders, the free float ratio and the CEO Binary ratios. Return on assets, return on equity and Tobin q ratios were used as financial performance indicators. In the research, panel data method was used for econometric measurement with IBM supported and 64-bit processor Eviews 9.0 program. As a result of the analysis, a negative and significant relationship was determined between the ratio of foreign board members and return on assets and return on equity. Again, within the scope of the analysis results, it was determined that there was no significant relationship between the variable representing the size of the board of directors and the average return on assets.

___

 • Acaravcı, S., Kandır. S. ve Zelka. A. (2015). Kurumsal yönetim BİST şirketlerin performanslarına etkisinin araştırılması. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 171-183.
 • Aghabaki, M. (2014). Kurumsal yönetim ilkeleri ile firma değeri ve hisse senedi getiri oranı arasındaki ilişkisi: İMKB’de bir uygulama. (Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi, Erzurum.
 • Al-Amarneh, A. (2014). Corporate governance, ownership structure and bank performance in Jordan. International Journal of Economics and Finance, 6(6), 192-202.
 • Al-Amarneh, A. (2014). Corporate governance, ownership structure and bank performance in Jordan. International Journal of Economics and Finance, 6(6), 192-202.
 • Alqudah, A. M., Azzam, M. J., Aleqab, M. M., & Shakhatreh, M. Z. (2019). The ımpact of board of directors characteristics on banks performance: Evidence from jordan. Academy of Accounting and Financial Studies Journal.
 • Alzoubi, T. (2018). Determinants of bank profitability: Islamic versus conventional banks. Banks and Bank Systems, 13(3), 106-113.
 • Andres, P. & Vallelado, E. (2008). Corporate governance in banking: The role of the board of directors. Journal of Banking and Finance, 32(12), 2570-2580.
 • Atılgan, Ö. (2017). Yönetim kurulu büyüklüğü, bağımsız üye oranı ve kadın üye oranı ile finansal performans ilişkisi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 32(2), 315-354.
 • Aydın, Ş. (2020). Kurumsal yönetim ile bankaların finansal performansı arasındaki ilişki BİST kurumsal yönetim endeksindeki bankalar üzerine bir araştırma, (Yüksek Lisans Tezi). T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çanakkale.
 • Aygün, M. ve İç. S. (2010). Genel müdürün aynı zamanda yönetim kurulu üyesi olması firma performansını etkiler mi? Muhasebe ve Finansman Dergisi, (47), 192-201.
 • Aygün, M. ve Sayın, C. (2016). Kurumsal yönetim ve denetim kalitesi: Borsa İstanbul şirketleri üzerine bir inceleme. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53 (618), 51-58.
 • Aygün, M., Taşdemir, A. ve Çavdar, E. (2010). Banka performansı üzerinde yönetim kurulu büyüklüğünün etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 24(3), 67-78.
 • Aytekin, M. ve Sönmez. A. R. (2016). Kurumsal yönetim uygulamalarının işletme performansına etkisi. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(2), 30-39.
 • Aytekin, S. ve İbiş, A. (2014). Mülkiyet yapısının işletmelerin finansal performansı üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi: BIST metal eşya, makina endeksi (XMESY) üzerinde bir uygulama. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (40), 119-130.
 • Bayrakdaroğlu, A. (2010). Mülkiyet yapısı ve finansal performans: İMKB örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi, 2(2), 11-20.
 • Belhaj. S. & Mateus. C. (2016). Corporate governance ımpact on bank performance evıdence from europe. Corporate Ownership & Control, 13(4), 583-597.
 • Belkhir, M. (2009). Board of directors' size and performance in the banking industry. International Journal of Managerial Finance, 5(2), 201-221.
 • Bertinetti, G. S., Cavezzali, E. & Gardenal, G. (2013). The effect of the enterprise risk management ımplementation on the firm value of european companies. Working Paper 10, Department of Management, 1-22.
 • Beycan, M. (2013). Kurumsal yönetim ve Türk bankacılık sektörü üzerine etkileri. (Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir. Chaarani, H. E. (2014). The Impact of Corporate Governance on the Performance of Lebanese Banks. The International Journal of Business and Finance Research, 8(5), 35-46.
 • Doğan, M. ve Topal, Y. (2016). Yönetim kurulundaki yabancı üye sayısının ve yabancı sahipliğinin finansal performans üzerindeki etkisi. Ege Akademik Bakış, 16(1), 31-48.
 • Doğan, M. (2013). Katılım ve Geleneksel bankaların finansal performanslarının karşılaştırılması. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (58), 175-188.
 • Doğan, M. ve Yildiz, F. (2013). The impact of the board of directors’ size on the bank’s performance: Evidence from Turkey. European Journal of Business and Management, 5(6), 130-140.
 • Ege, İ., Topaloğlu, E. E. ve Özyamanoğlu, M. (2013). Finansal performans ile kurumsal yönetim notları arasındaki ilişki: BİST üzerine bir uygulama. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 5(9), 100-117.