Necla GÜNEŞ ERDOĞAN, Süleyman Erim ERHAN

Kış Sporları İle İlgilenen Sporcuların Sporda İmgeleme İle Sportif Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

An Analysis of Relationship Between Imagery in Sports and Sportive Confidence of Athletes Who Are Interested in Winter Sports

Uluslararası Egzersiz Psikolojisi Dergisi

2019 -Cilt: 1 - Sayı: 1

15-23

güven, imgeleme, spor, sporcu

confidence, imagery, sport, athlete

50

Benzer Makaleler

BAKIM VERME YÜKÜ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE'YE UYARLANMASI GEÇERLİLİK VE GÜVENİLİRLİĞİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Fadime İNCİ, Müyesser ERDEM

Spor ve Rekreatif Amaçlı Tesislerde Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesinde Demografik Değişkenlerin Rolü

İktisadi ve İdari Yaklaşımlar Dergisi

Atınç OLCAY, Metin SÜRME, Taner DAĞLIOĞLU

İnternete Yönelik Epistemolojik İnanç Ölçeğinin Uyarlama Çalışması

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Ebru KILIÇ ÇAKMAK, F. Gizem Karaoğlan Yılmaz, Ramazan YILMAZ

Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Yaşama Etkileri: Fayda Maliyet Ekseninde Bir Bakış

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Ayhan GENÇLER

İş Kazalarının Lojistik Regresyon Yöntemi İle İncelenmesi: Bayburt İli Örneği

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

Mehmet BULUT, Hakan EYGÜ

Dünya Havayolu Taşımacılığında Yolcu Trafiği, Uçak Filosu ve Bakım Onarım Merkezlerinin Küresel ve Bölgesel Gelişimi

Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi

Özgür YUMAKOĞULLARI, Resul AYDEMİR, Bulent GULOGLU

Karma Güvenlik İkilemi ve Devlet Dışı Silahlı Aktörlerin Uluslararası Sistemdeki Rolü

Güvenlik Çalışmaları Dergisi

Mesut ÖZCAN

YETİŞTİRME YURDUNDA KALAN ÖĞRENCİLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER BAKIMINDAN İNCELENMESİ KIRŞEHİR İLİ ÖRNEĞİ

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi

Ebru Olcay KARABULUT, Hakkı ULUCAN