Mustafa ÇABUK

CİHAN HARBİ’NDE SUDAN’DAKİ OSMANLI FAALİYETLERİ VE ŞEYHÜLİSLAM’IN CİHAT MEKTUBU

OTTOMAN ACTIVITIES IN SUDAN IN THE FIRST WORLD WAR AND SHAIKH OF ISLAM'S JIHAD LETTER

Türkiyat Mecmuası

2017-Cilt: 27 - Sayı: 1

101-120

World War First, Ottoman, Jihad, Sudan

3215