İrşad Sami YUCA

Erken Cumhuriyet Yıllarında Milli Vatandaşlığın Pekiştirilmesi: Vatandaşlıktan Çıkarılmalar (1923-1938)

Strengthening National Citizenship in The Early Republic Years: De-Naturalization (1923-1938)

İçtimaiyat

2023-Cilt: 7 Sayı: 1

216-229

Tek parti, vatandaşlık, vatandaşlıktan çıkarılma, etnik grup, birey, ideoloji.

Single party, citizenship, denationalization, ethnic group, ideology.

19937