Görkem YILDIRIM

Türkiye’nin Ekonomik Güven Endeksi Tahmin Modellemesi ve ARIMA Yöntemiyle İleri Tahmini

Turkey's Economic Confidence Index Forecast Modeling and Advanced Forecasting Using ARIMA Method

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2022-Cilt: 3 - Sayı: 4

366-378

EKONOMİK GÜVEN ENDEKSİ, ARIMA, BOX-JENKİNS

ECONOMİC CONFİDENCE INDEX, ARIMA, BOX-JENKİNS

7630