Benzer Makaleler

1980 SONRASI UYGULANAN GELİR DAĞILIMI POLİTİKALARI İLE GELİR DAĞILIMININ DEĞİŞİMİ YE TÜRKİYE EKONOMİSİNE OLAN ETKİLERİ

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi

Fatih Mehmet ÖCAL

Türkiye’de Doğrudan Yabancı Yatırımlar, Enerji Tüketimi, Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla ve Karbondioksit (Co2) Emisyonu İlişkisine Yönelik Ampirik Bulgular

Yönetim Bilimleri Dergisi

Yusuf DEMİR

Ülkelerin Gelir Düzeylerine Göre Gayri Safi Yurtiçi Hasılaları ile Elektrik Tüketimleri Arasındaki Nedensellik İlişkilerinin Genelleştirilmiş Tahmin Denklemleri ile Modellenmesi

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

HARUN YONAR, NESLİHAN İYİT

Kamu Okullarında Okuyan Surı̇yelı̇ Öğrencilerin Sosyo-Kültürel Uyumlarına Yönelik Öğretmen Görüşleri

Cihanşümul Akademi Sosyal Bilimler Dergisi

Diyar ÖZTÜRK, Yoldaş DAŞKIN, Caner OTO, Hasan ZİREK

Ahmed Sâfî’nin Sefînetü’s-Sâfî’sinde Mûsikî Bölümleri ve Ud’la İlgili Kısmın İncelenmesi

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Mehmet TIRAŞCI, Mustafa ÖZFİDAN

Bir Osmanlı Entelektüelinin Bakışıyla İstanbul Şehir Hayatı (20. yüzyıl)

Tokat ilmiyat dergisi

Tuğba AYDENİZ

XVIII. Yüzyılda Şark Valilerinin İktidar Oyunları ve Bir Feodalin Güç Devşirmesi: Millilü Timur Paşa

Osmanlı Medeniyeti Araştırmaları Dergisi

Murat POLAT, Abdullah EKİNCİ

ÜSKÜDARLI SAFi'NİN "Şi'R-i SAFİ' iSiMLi ESERi ÜZERİNE

Cumhuriyet İlahiyat Dergisi

Alim YILDIZ