Sevgi ARI

Kamusal Alanın Oluşumu ve Değişen Görsel Kültür Bağlamında İngiltere ve Fransa’da Süreli Yayınların Doğuşu

The Emergence of the Periodicals in England and France in the Context of Public Space and Changing Visual Culture

Üniversite Araştırmaları Dergisi

2018-Cilt: 1 - Sayı: 3

139-146

Süreli Yayın, Gazete, Dergi, Kitlesel iletişim, Kamusal alan, Basın

Periodicals, Newspapers, Magazines, Mass communication, Public Space, Press, Freedom of the Press

9540