Tele sağlık sistemi ve hemşirelik

Tele-sağlık, hasta sağlığı ihtiyaçlarını karşılamak için kabul görmüş bir stratejidir. Tele-sağlık, ileri uygulama hemşireleri ve doktorlar ile hasta bakımı gözetimi sağlamada, akut ve kritik hastalar için sonuçları iyileştirmede önemli rol oynamaktadır. Tele-sağlık genişlemeye devam ettikçe, ek fırsatlar, subakut, akut ve kritik hastalığı olan hastalar için hasta bakımı yönetimine yardımcı olmak üzere tele-sağlık alanındaki ileri uygulama sağlayıcıları için yeni roller getirecektir. Tele sağlık stratejisi kronik hastalığı olan hastaların bakım ve yaşam kalitelerinin arttırılmasını sağlamaktadır. Tele-sağlık, hemşirelik hizmetlerinin daha etkin ve sistematik anlayışta yürütülmesi adına önemli avantajlar sağlayacaktır. Tele-hemşirelik, hasta bakımını geliştirmek için hemşirelikte iletişim teknolojilerinin kullanılmasıdır. Bununla birlikte tele hemşirelik, hemşirelik bakımında telekomünikasyon hizmetlerinin kullanılmasıdır. Bu derlemede, günümüzün sağlık sisteminde yeni bir kavram olan tele-sağlık ve tele-hemşireliğin avantajları- dezavantajları ele alınmaktadır.

TELE-HEALTH SYSTEM AND NURSING

Telehealth is an accepted strategy for meeting patient health needs. Telehealth plays an important role in providing patient care oversight with advanced practice nurses and doctors, improving outcomes for acute and critically ill patients. As telehealth continues to expand, additional opportunities will bring new roles for advanced practice providers in telehealth to assist in the management of patient care for subacute, acute and critically ill patients. Telehealth strategy provides to increase the quality of care and life of patients with chronic diseases. Tele-health will provide important advantages in terms of carrying out nursing services in a more effective and systematic manner. Tele-nursing is the use of communication technologies in nursing to improve patient care. However, tele-nursing is the use of telecommunication services in nursing care. In this review, the advantages and disadvantages of tele-health and tele-nursing, which is a new concept in today's healthcare system, are discussed.

___

  • Referans1 Altıok, M. (2015). Kalp Yetersizliği Yönetiminde Telemonitörizasyon ve Hemşirelik. Türk Kardiyol Dern Kardiyovasküler Hemşirelik Dergisi, 6(9), 58-74.
  • Referans2 AACN (2018). AACN TeleICU nursing practice: An expert consensus statement supporting high acuity, progressive and critical care. Aliso Viejo, CA: American Association of Critical Care Nurses (AACN).
  • Referans3 ANA (2001). Developing tele-sağlık protocols: a blueprint for success. Washington, DC: American Nurses Association (ANA).
  • Referans4 ATA (2018). About telemedicine: Q&A. American Telemedicine Association (ATA), Retrieved from. http://legacy.americantelemed.org/main/about/about-telemedicine/telemedicine-faqs Erişim Tarihi:01.05.2020.
  • Referans5 Ardahan, M., ve Akdeniz, C. (2018). Mobil sağlık ve hemşirelik, Sürekli Tıp Eğitim Dergisi,, 27(6), 427-433.
  • Referans6 Ay, F. (2009). Uluslararası elektronik hasta kayıt sistemleri, hemşirelik uygulamaları ve bilgisayar ilişkisi. Gülhane Tıp Dergisi, 51, 131-136.
  • Referans7 Bakır, K.G. ve Akın, S. (2019). Yaşlılıkta Kronik Hastalıkların Yönetimi ile İlişkili Faktörler. Sağlık ve Toplum, 29(2), 17-25.