Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Bu çalışma Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmekte olan öğrencilerin eleştirel düşünme motivasyon düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından değerlendirilmesi amacıyla yapılan tanımlayıcı bir araştırmadır. Araştırmanın evrenini Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören ve çalışmaya katılmayı kabul eden öğrenciler oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında araştırmacılar tarafından ilgili literatür incelemesi sonucunda oluşturulan kişisel bilgi formu ve Eleştirel Düşünme Motivasyon Ölçeği kullanılmıştır.Verilerin analizinde, SPSS 20.0 paket programı kullanılmıştır. Çalışma sonucunda elde edilen verilere göre; öğrencilerin eleştirel düşünme motivasyon düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin öğretim türü, aile yapısı, ekonomik durum, mesleği isteyerek seçme, çalışma durumu, öğretim düzeyi, medeni durumuna göre EDMÖ – beklenti, değer, başarı, içsel/ilgi değerleri, yararlılık, bedel ve toplam ölçek puanları açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmemiştir. Ancak öğrenim gördükleri program, kitap okuma ve cinsiyetlerine göre eleştirel düşünme motivasyon puan ortalamalarında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Eğitim öğretim müfredatları oluşturulurken öğrencinin eleştirel düşünme düzeylerini artıracak yöntemlerden yararlanılması önerilebilir.

An Investıgatıon of Crıtıcal Thınkıng Motıvatıon Levels of Vocational School of Health Services Students ın Terms of Some Varıables

This study is a descriptive study conducted with the aim of evaluating the critical thinking motivation levels of the students studying at the Vocational School of Health Services in terms of various variables. The universe of the study consists of the students who attended the Health Services Vocational School and accepted to participate in the study. In the collection of the data, the personal information form created by the researchers as a result of the relevant literature review and the Critical Thinking Motivation Scale were used. According to the data obtained as a result of the study; It has been determined that students have high levels of critical thinking motivation. No statistically significant difference was found in terms of CTMS - Expectancy, Utility, Interest, Cost, Attainment, and total scale scores of the students according to their education type, family structure, economic status, willingly choosing the profession, working status, education level, marital status. However, statistically significant differences were found in their critical thinking motivation score averages according to the program they studied, reading books and gender. It may be suggested to use the methods that will increase the critical thinking levels of the students while creating education curricula.

___

 • 1. Çelik, S., Yılmaz, F., Karataş, F., Al B, Karakaş, N. S. (2015). Hemşirelik öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimleri ve etkileyen faktörler. Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi, 2 (1), 74-85.
 • 2. Özer, N. (2002). Kritik Düşünme. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 5 (2), 63–67.
 • 3. 3. Özdemir, S. M. (2005). Üniversite Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 3(3), 297-316.
 • 4. Oermann, M., Truesdall, S. & Ziolkowski L. (2000). Strategy to assess, develop and evaluate critical thinking. The Journal of Continuing Education in Nursing, 31(4).
 • 5. Myrick F.,(2002). Preeceptorship and critical thinking in nursing education. Journal of Nursing Education,41(4):154-159.
 • 6. Akbıyık , C., Seferoğlu, S., (2006). Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(32), 90-99. 7. Schunk, D. H. (2002). Learning theories an educational perspective 6th edition. Boston:Pearson.
 • 8. Akbaba, S. (2006). Eğitimde motivasyon. Kazım; Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi,13,343-361.
 • 9. Williams, K.C., Williams, C., (2011). Five key ingredients for improving student motivation. Research in Higher Education Journal,12, 1-23.
 • 10. Valenzuela,J., Nieto, A.M., Saiz, C. (2011). Critical thinking motiovational scale: a contribution to the study of relationship betwenn critical thinking and motivation. Journal of REsearch in Educational Psychology, 9(2), 823-848.
 • 11. Dönmez, B., Kaya, F.,(2016). Eleştirel düşünme motivasyon ölçeğinin Tükçe’ye uyarlanması. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi.13(2),159-173.13(2),159-173.
 • 12. Tuncel, M., Yıldız, S., Yıldız, K. & Yavuz, R. (2018). Öğretmen adaylarının kişisel kararsızlık ve eleştirel düşünme motivasyonları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2), 1127-1155.
 • 13. Ijaiya, N.Y.S., Alabi, A.T. & Fasasi, Y.A. (2011). Teacher Education in Africa and Critical Thinking Skills: Needs and Strategies. Research Journal of Business Management, 5, 26-34.
 • 14. Paul, R. (2005). The state of critical thinking today. New Directions For Community Colleges, 130, 27-38.
 • 15. Gökkuş, İ., Delican, B. (2015). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri Ve Okuma Alışkanlığına İlişkin Tutumları. Cumhuriyet International Journal of Education, Vol 5 (1), 2016, 10 – 28.
 • 16. Doğan, U., Kılınç, E., İpekçi, N. N., Atay, E. (2016) Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin düşünme eğilimlerinin belirlenmesi. Sağlık Bilimleri Dergisi,25(3), 138-143.