Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Mesleğe Yönelik Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi

Bu araştırma, sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleğe yönelik kaygı düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Yöntem: Tanımlayıcı tipte olan bu çalışmanın örneklemini çalışmaya katılmayı kabul eden İlk ve Acil yardım, Anestezi ve Çocuk Gelişimi programlarında eğitim gören 255 ön lisans öğrencisi oluşturdu. Araştırmanın verileri, “Veri Toplama Formu” ve “Önlisans Öğrencileri için Mesleki Kaygı Ölçeği” kullanılarak Mart 2023’te “Google form” ile toplandı. Araştırmanın öncesinde Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Başkanlığı ve Yüksekokul Müdürlüğü’nden yazılı izinler alındı. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin büyük bir çoğunluğu (%76,9) kız, yarısına yakını (%48,2) ilk ve acil yardım programı öğrencisi idi. Öğrencilerin %58,8’i okudukları programı isteyerek seçtiklerini, %50’si okudukları programdan memnun olduklarını ve %49,6’sı aldıkları eğitimden kısmen memnun olduklarını ifade etti. “Mesleki bilgi” kaygı düzeyleri 19 yaşında ve birinci sınıf birinci öğretim öğrencilerinde yüksek bulundu. Anestezi ile ilk ve acil yardım programı öğrencilerinin “iş sağlığı” kaygı düzeyleri çocuk gelişimi programı öğrencilerine göre daha yüksekti. Yine, alınan eğitimden memnun olmayan öğrencilerin “mesleki bilgi” ve “çalışma hayatı” kaygı düzeyleri yüksek idi. Ayrıca, programdan memnun olmayanların “iletişim kaygı” ve “mesleki bilgi” kaygı düzeyleri, biraz memnun olanların ise “iş sağlığı” kaygı düzeyleri yüksek bulundu. Sonuç: Bu araştırmada, yaşı küçük olan, birinci sınıfta okuyan, sağlık ağırlıklı bölüm okuyan ve aldıkları eğitimden memnun olamayan öğrencilerin kaygı düzeyleri daha yüksek bulundu.

DETERMİNATİON OF VOCATİONAL ANXİETY LEVELS OF HEALTH SERVİCES VOCATİONAL SCHOOL STUDENTS

Aim: This study was conducted to determine the occupational anxiety levels of health services vocational school students. Methods: The sample of this descriptive study consisted of 255 associate degree students studying in First and Emergency Aid, Anesthesia and Child Development programs who agreed to participate in the study. The data of the study were collected with the "Google form" in March 2023, using the "Data Collection Form" and the "Vocational Anxiety Scale for Associate Degree Students". Prior to the study, written permissions were obtained from Gümüşhane University Scientific Research and Publication Ethics Board and School Directorate. Results: The majority (76.9%) of the students participating in the study were girls, and nearly half (48.2%) were first and emergency program students. 58.8% of the students stated that they voluntarily chose the program they studied, 50% stated that they were satisfied with the program they studied, and 49.6% stated that they were partially satisfied with the education they received. “Professional knowledge” anxiety levels were found to be high in 19-year-old and first-year students. The "occupational health" anxiety levels of anesthesia and first and emergency program students were higher than the child development program students. Again, the "professional knowledge" and "working life" anxiety levels of the students who were not satisfied with the education received were high. In addition, those who were not satisfied with the program had higher "communication anxiety" and "professional knowledge" anxiety levels, and those who were slightly satisfied had higher "occupational health" anxiety levels. Conclusion: In this study, the anxiety levels of students who are younger, studying in the first grade, studying in health-oriented department and who are not satisfied with the education they receive were found to be higher.

___

 • Adalı, İ., Uludağ, B., Meral, M., Kartal, A., Erbaşaran, E., İskender, S., Konukseven, Ö. (2019). Odyoloji bölümü öğrencilerinin mesleğe yönelik kaygı ve umutsuzluk düzeylerinin belirlenmesi. turkish journal of audiology and hearing research (TJAHR), 2(3), 65-74. DOI: 10.34034/TJAHR.23191.
 • Arslan, R. , Tunca Guclu, N., Alkın-şahin, S. (2023). Öğretmen adaylarının mesleki kaygı düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Manas sosyal araştırmalar dergisi, 12 (1), 161-171. https://doi.org/10.33206/mjss.1158406.
 • Aycan, A., Üzüm, H. (2019). Beden eğitimi öğretmen adaylarının mesleki kaygıları. Bolu Abant İzzet Baysal üniversitesi eğitim fakültesi dergisi, 19(3), 745-753. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019.19.49440-571174.
 • Aydın, C., Çoştu, K., Baba, C. (2020). Üniversite öğrencilerinin mesleki kaygı ile hayattaki anlam düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Bartın üniversitesi islami ilimler fakültesi dergisi, 13(1), 73-106.
 • Aydın, A., Tiryaki, S.(2017). Üniversite öğrencilerinin kaygı düzeylerini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik bir çalışma (KTÜ örneği). Kastamonu üniversitesi orman fakültesi dergisi,17(4):715-722. Doi: 10.17475/kastorman.282559.
 • Özkan, A.M., Çekiç, A., Çepikkurt, F. (2023). Egzersiz Katılımcılarının Fiziksel Görünüm Mükemmeliyetçiliği, Sosyal Görünüş Kaygısı ve Egzersiz Bağımlılıklarının İncelenmesi. IJSETS, 9(1), 26-37. DOI: 10.18826/useeabd.1192210.
 • Harunoğulları, M. Süzülmüş, S., Polat, Y. (2019). Türkiye’deki Suriyeli Üniversite Öğrencileri İle İlgili Bir Durum Tespiti: Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21(3), 816-837. https://doi.org/10.32709/akusosbil.511181.
 • Mayrambeg Kızı, A., Efilti, E. (2023). Üniversite öğrencilerinin topluluk önünde konuşma kaygı düzeyinin belirlenmesi. Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, 8 (1), 134-147. Doi: https://doi.org/10.58648/inciss.1289256.
 • Quek, T.T., Tam, W.W., Tran, B X., Zhang, M., Zhang, Z., Ho, C.S., & Ho, R.C. (2019). The Global Prevalence of Anxiety Among Medical Students: A Meta-Analysis. International journal of environmental research and public health, 16(15), 2735. https://doi.org/10.3390/ijerph16152735.
 • Çelebi İ, Şemeret N, Alkaş GB, Keleş A, Şen E. (2022). Validity and reliability study of the occupational anxiety scale for health services students. Turkiye klinikleri journal of health sciences, 8(1), 134-144. doi: 10.5336/healthsci.2022-92994.
 • Dilmaç O. (2010). Görsel sanatlar öğretmeni adaylarının kaygı düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Güzel sanatlar enstitüsü dergisi, 24:49-65.
 • Donmuş, V., Akpınar, B., Eroğlu, M. (2017). Öğretmen adaylarının akademik özyeterlikleri ve mesleki kaygıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Mustafa Kemal üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, 14 (37), 1-13.
 • Evgin, D., Çalışkan, Z., Caner, N. (2017). Sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin klinik uygulama öncesi kaygı düzeyleri ve stresle başa çıkma tarzları. SDÜ sağlık bilimleri dergisi, 8(3), 22-28. https://doi.org/10.22312/sdusbed.280540.
 • Kierkegaard, S.(2009). Kaygı kavramı (Çev. T. Armaner), İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ciminli, A. (2023). Ortaöğretim öğrencilerinin kariyer kaygısının yordayıcıları olarak mükemmeliyetçilik ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançlar. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 35-43. https://doi.org/10.17556/erziefd.1163647.
 • Küçük, U, Usta, G, Torpuş, K. (2019). Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu son sınıf öğrencilerinin iş bulma endişeleri ve umutsuzluk düzeyleri. ACU sağlık bilimleri dergisi, 10(3), 367-372. https://doi.org/10.31067/0.2019.173.
 • Othman, N., Farah, A., Christo, E.M., Ritvo, P. (2019). Perceived impact of contextual determinants on depression, anxiety and stress: A survey with university students. International journal of mental health systems, 13(17) 1-9. https://doi.org/10.1186/s13033-019-0275-x.
 • Özçelik Kaynak, K., Öztuna, B. (2020). Üniversite öğrencilerinde işsizliğe yönelik işsizlik kaygısı ve umutsuzluk: dokuz eylül üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencileri üzerine bir araştırma. Yaşar üniversitesi e-dergisi, 15 (60) , 953-970. https://doi.org/10.19168/jyasar.742879.
 • Sun, Y., Wang, D., Han, Z., Gao, J., Zhu, S., Zhang, H. (2020). Disease Prevention Knowledge, Anxiety, and Professional Identity during COVID-19 Pandemic in Nursing Students in Zhengzhou, China. Journal of Korean Academy of Nursing, 50(4), 533–540. https://doi.org/10.4040/jkan.20125.
 • Tektaş, N. (2014). Üniversite mezunlarının kaygı düzeylerinin incelenmesi. Selçuk üniversitesi sosyal bilimler enstitüsü dergisi, Dr. Mehmet Yıldız özel sayısı, 243-253.
 • Temel, M., Çelikkalp, Ü., Bilgiç, Ş., Varol, G. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin mezuniyet sonrasına yönelik mesleki kaygıları ve etkileyen faktörler. Anadolu hemşirelik ve sağlık bilimleri dergisi, 23(1), 23-34. https://doi.org/10.17049/ataunihem.478072. Türk Dil Kurumu (TDK). (2023). Güncel Türkçe Sözlük. https://sozluk.gov.tr/.
 • Uzundağ, H.İ., Urgan, S., Özer, E. (2020). Beden eğitimi ve spor öğretmen adaylarının mesleki kaygı durumunun incelenmesi. Sivas cumhuriyet üniversitesi spor bilimleri dergisi, 1(3), 119-129.
 • Çalık Bağrıyanık, B., Yıldız, D., Bağtıyanık, T., Pekyiğit, A. (2023). Çocuk hemşirelerinin meslek ölçütleri çerçevesinde hemşireliğe bakışı. EGEHFD, 39(1), 93–102. https://doi.org/10.53490/egehemsire.1108020.
 • Karaçam, Z., Dönmez, A., Doğan, H., Üstündağ, H. (2021). Kadınların Kaygı Düzeyleri ve Stres ile Baş Etme Yöntemlerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12(1), 60-69. DOI: 10.22312/sdusbed.860968.
 • Şahin, M. (2019). Korku, kaygı ve kaygı (anksiyete) bozuklukları. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), 6(10), 117-135.
 • Özçiçek, Y., Karaca, A. (2019). Yükseköğretim kurumlarında kalite ve akreditasyon: mühendislik eğitim programlarının değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi İİBF Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 3(1), 114-149.