Afetler ve Acil Durumlar Odağında Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile İlgili Videoların Analizi Üzerine Bir Değerlendirme

Afetler sonucunda oluşabilecek olan durumlar insan hayatını birçok konuda olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Özellikle arama kurtarma çalışmalarının ve müdahale de bulunan ekiplerin afet yönetimi bağlamında önemi büyüktür. Gelişen dünyada teknolojinin ilerlemesi ile birlikte imkanlar artmış ve bu durumla birlikte daha büyük kitlelere ulaşmak daha kolay bir hale gelmiştir. Sosyal medya, televizyon, radyo gibi insanların sürekli olarak kullandığı sistemlerden faydalanarak afete hazırlık aşamasında birçok faaliyet gerçekleştirilebilmektedir. Bu durumda daha fazla insana ve aynı anda topluluklara doğru bilginin aktarılması sağlanmaktadır. Bu çalışma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin afetlerde kurtarma faaliyetlerindeki yeri ve önemi üzerine vurgu yapmaktadır. UMKE ile ilgili odak vurguların ne olduğu üzerine odaklanılan bu çalışmada YouTube platformuna “Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi” yazılarak görüntülenen videolardan filtre ile alt değer olarak iki bin(2B) üzerinde izlenen videolar incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar UMKE’ nin özellikle kurtarma bağlamında kritik bir önemde olduğunu göstermiştir.

An Evaluation of the Analysis of the Videos of the National Medical Rescue Team in the Focus of Disasters and Emergencies

Situations that may occur as a result of disasters can negatively affect human life in many ways. Especially the search and rescue works and the response teams are very important in the disaster management. In the developing world, technological progress have increased opportunities and it has become easier to reach larger masses. Many activities can be carried out during the disaster preparedness phase by making use of the systems that people constantly use, such as social media, television, and radio. In this case, it is ensured that the right information is transferred to more people and at the same time to the communities. This study emphasizes the importance of the National Medical Rescue Team in disaster recovery activities. In this study, which focuses on what the focus is on UMKE, the videos viewed by typing "National Medical Rescue Team" on the YouTube platform were examined with the filter and the videos watched over two thousand as the lower value. The results showed that UMKE is of critical importance, especially in the context of rescue.

___

 • Akova, S. (2017). “Sigarayı Bırak, Hayatı Bırakma” Sloganlı Kamu Spotları Örneklemlerinin Alımlama Analizi Yöntemi ile İncelenmesi. Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(2), 15-36.
 • Akpınar, N. B., Ceran, M. (2020). Afetlerle İlgili Güncel Yaklaşımlar ve Afet Hemşiresinin Rol ve Sorumlulukları. Paramedik ve Acil Sağlık Hizmetleri Dergisi, 1(1), 28-40.
 • Altun, F. (2018). Afetlerin ekonomik ve sosyal etkileri: Türkiye örneği üzerinden bir değerlendirme. Sosyal Çalışma Dergisi, 2(1), 1-15.
 • Altunay, A. D. (2006). Video sanatında yapı çözümü: araç ve mesaj olarak video. Selçuk İletişim, 4(2), 234-239.
 • Aytekin, H. (2016). Görsel-İşitsel Medyada Sağlık-Güvenlik Halleri: Tartışılması Gereken Bir Alan Olarak Kamu Spotu. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 9(3), 249-275.
 • Ayvazoğlu, G., Çekiç, M., Uzunali, S. (2022). AFAD Çalışanlarının İşe İlişkin Duyuşsal İyilik Algısı. Afet ve Risk Dergisi, 5(2), 395-407.
 • Baysal, A. Ş., Çakır, H., Toplu, M. (2015). Açık eğitim kaynaklarının gelişimi ve Türkiye’de uygulama alanları. Türk Kütüphaneciliği, 29(3), 461-498.
 • Creswell JW. (2014). Research Design Qualitative, Quantative, and Mixed Methods Approaches (4. baskı). London: SAGE.
 • Çatak, İ. (2021). Türkiye’de Afetlere Etkin Müdahalede Deniz Alternatifi Önerisi: Afet Gemileri. Deniz Taşımacılığı ve Lojistiği Dergisi, 2(1), 1-16.
 • Demiröz, K. (2020). Afet Kriz Yönetiminde Sosyal Medyanın İşlevselliği ve Zararları Üzerine Bir İnceleme. Resilience, 4(2), 293-304.
 • Dikmen, E. Ş. (2018). Yükseköğretim kurumlarının video paylaşım stratejileri: Türkiye’deki üniversitelerin Youtube kanalları üzerine bir inceleme. Ankara Üniversitesi İlef Dergisi, 5(2), 29-52.
 • Emrah, G., Dinç, A., (2020). UMKE Çalışanlarının Afet Durumunda Etik Yaklaşımlarının İncelenmesi; Güney Marmara Örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 9(1), 17-24.
 • Erkal, T., Değerliyurt, M. (2009). Türkiye’de afet yönetimi. Doğu Coğrafya Dergisi, 14(22), 147-164.
 • Günaydın, M., Tatlı, Ö., Genç, E. E. (2017). Arama kurtarma örgütleri ve UMKE. Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, 3(1), 56-63.
 • Konuk, N., Güntaş, S. (2019). Sosyal medya kullanımı eğitimi ve bir eğitim aracı olarak sosyal medya kullanımı. International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries, 3(4), 1-25.
 • Kurt, A., Alarçin, E. Y. (2019). Sağlık Alanındaki Kamu Spotlarına İlişkin Tutum ve Beklentilerin Değerlendirilmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, 10(24), 364-378.
 • Morreale, J. (2014). From homemade to store bought: Annoying Orange and the professionalization of YouTube. Journal of consumer culture, 14(1), 113-128.
 • Önsüz, M., Atalay, B. (2015). Afet lojistiği. Osmangazi Tıp Dergisi, 37(3), 1-6.
 • Özdemir, A., Şahinöz, T. (2022). Toplumda Afet Farkındalığı Oluşturmaya Yönelik Kullanılan Araçlar: Nitel Bir Çalışma. Afet ve Risk Dergisi, 5(1), 78-93.
 • Özdemir, M. (2010). Nitel veri analizi: sosyal bilimlerde yöntembilim sorunsalı üzerine bir çalışma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(1), 323–343.
 • Özmen, B., Özden, T. (2013). Türkiye’nin afet yönetim sistemine ilişkin eleştirel bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (49). Tercan, B. (2018). Türkiye’de afet politikaları ve kentsel dönüşüm. Abant Kültürel Araştırmalar Dergisi, 3(5), 63-74.
 • URL-1, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587 (online erişim tarihi: 14.09.2022)
 • URL-2, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2022-45587 (online erişim tarihi: 20.08.2022)
 • Varol, N. (2007). Doğal ve teknolojik afetler konusunda toplumun bilinçlendirilmesi ve “AFEM” in rolü. TMMOB Afet Sempozyumu, 5(7).
 • Yavuz, A., Dikmen, S. (2015). Doğal afetlerin zararlarının finansmanında kullanılan afet öncesi finansal araçlar. Marmara Üniversitesi Siyasal Bilimler Dergisi, 3(2), 303-322.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldırım, N., Özmen, B. (2012). Video Paylaşım Sitelerinin Eğitsel Amaçlı Kullanımı. Education Sciences, 7(1), 288-295.