Kübra TEMÜR, Gül ÇELİK

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Motivasyon Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

An Investıgatıon of Crıtıcal Thınkıng Motıvatıon Levels of Vocational School of Health Services Students ın Terms of Some Varıables

Paramedik ve acil sağlık hizmetleri dergisi

2022-Cilt: 3 - Sayı: 1

1-15

eleştirel düşünme, Motivasyon, eğitim, sağlık

Critical Thinking, Motivation, Education, health

5119

Benzer Makaleler

Çevrimiçi bir derste Web 2.0 araçlarına dayalı etkinliklerin öğrencilerin yansıtıcı ve eleştirel düşünme ile problem çözme becerilerine etkisi

e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi

Cengiz GÜNDÜZALP

‘Ben’i ve ‘Öteki’ni Anlamak Eleştirel Oksidentalizmin Özüdür! –İbrâhîm el-‘Âtî İle İlmü’l-İstiğrâb Üzerine Bazı Mülâhazalar–

Hadis Tetkikleri Dergisi

İbrahim EL-'ATÎ, Çevirmen: Emine AVCI

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecine İlişkin Görüşleri: SWOT Analizi Tekniği

Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Alper ŞAHİN, Hakan SARI, Tarik KORKMAZ, Burhanettin KARAKOÇ

Evaluation of The 11th Grade Philosophy Curriculum in Terms of Its Suitability to Critical Thinking[11. Sınıf Felsefe Dersi Öğretim Programının Eleştirel Düşünmeye Uygunluğu Açısından Değerlendirilmesi]

Eğitim Yansımaları

Sevim BAHADIR, Hasan Güner BERKANT

Zihinsel Yetersizlik Gösteren Öğrencilerin Eğitiminde Bilgisayar Kullanımı İle İlgili Öğretmen Görüşleri

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Kadriye YILDIZ, Ahmet YIKMIŞ

Sezgi ve Sezgisel Düşünmeye Din Psikolojik Bir Bakış

Hakkari İlahiyat Dergisi

Ayşegül KONAR

Farklı Eleştirel Düşünme Öğretim Yaklaşımlarının Eleştirel Düşünme Becerisine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Şule ÇEVİKER AY, Ali ORHAN

Hemşirelik Öğrencilerinde Duygusal Zekâ, Eleştirel Düşünme ve Klinik Karar Verme Düzeylerinin İncelenmesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Sevim ŞEN, Hediye ARSLAN, Emir AVŞAR, Sibel AFACAN KARAMAN