Akut omirilik zedelenmesinde yüksek dozda metilprednizolon tedavisi

: Omurilik zedelenmesi ile gelen hastalarda yüksek doz steroid tedavisinin nörolojik hasarı azalttığı bilinmektedir. Bu etki, travma bölgesinde gelişen lipid peroksidasyonun sorumlu olduğu ikincil doku hasarının sınırlanması ve kan akımının artması şeklinde olmaktadır. Bu çalışmada omurilik travması nedeniyle hastanemize ilk 8 saat içinde başvuran ve yüksek doz metilprednizolon tedavisi uygulanan 20 olgunun fizyolojik parametreleri ve nörolojik tabloları incelendi. Omurilik lezyonu 13 olguda servikal, 7 olguda ise torako-lomber bölgede saptandı. Yüksek doz metilprednizolon tedavisi uygulanan hastalarımızın Frankel skorlarındaki iyileşme, inkomplet omurilik hasarı olanlarda komplet omurilik hasarı olan olgulara göre daha belirgin olarak görüldü. Çalışmamızda elde ettiğimiz sonuçlar, ilk 8 saat içinde gelen omurilik travmalı hastalarda yüksek doz metilprednizolon kullanımının nörolojik tabloyu iyileştirici etkiye sahip olduğu görüşünü desteklemektedir.

High dose methylprednisolone treatment in acute spinal cord injury

: It is known that high dose methylprednisolone treatment decreases the neurogenic damage in spinal cord injury. This neuroprotective effect occurs as limiting the secondary tissue damage resulting from lipid peroxidation and an increase in blood flow of the tissue. In this study, physiologic parameters and neurologic scores of 20 patients with spinal cord injury those admitted to our hospital within 8 hours of injury and treated with high dose methylprednisolone were examined. Location of the spinal cord injury was at cervical region in 13 patients and at toracolomber region in 7 patients. The improvement in Frankel scores was better in patients with incomplete cord injury than the patients with complete cord injury. Our results support the benefits of the use of high dose methylprednisolone treatment on neurologic recovery in patients admitted within 8 hours of spinal cord injury.

Kaynak Göster