İlkokul Programı Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Değerler eğitimi bireyin değerlerini içselleştirip kişilik oluşturmasını sağlar. Bu bakımdan eğitim, değerlerin kazandırılmasında önemli bir role sahiptir. Özellikle eğitimin uygulayıcısı olan öğretmenlerin, bireyin kişiliğinin oluşma sürecinde önemli bir dönem olan ilkokulda, değerler eğitimi uygulamaları hakkındaki görüşleri hayati önem arz etmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, ilkokul programı çerçevesinde uygulanan değerler eğitimi uygulamalarını öğretmen görüşleri açısından incelemektir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında Batman ili merkez ilçesindeki resmi ilkokullarda görev yapan ve bu çalışmaya gönüllü olarak katılmayı kabul eden 17 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmaya katılan öğretmenlerin 3’ünden yeteri kadar veri elde edilemediği için 14 öğretmenden elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır. Araştırmada nitel araştırma modeli olan durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu oluşturulmuş ve veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre öğretmenler değerler eğitimi uygulamalarını önemli ve gerekli görmekle birlikte yetersiz bulmaktadır. Değerler eğitimi uygulamalarının öğrenci davranışlarına yansımasında öğrencilerin aile ve çevresi önemli bir faktör olarak görülmektedir. Öğretmenlerin değer kazandırmada önemli role sahip olmasına rağmen öğrencilerin yanlış önyargılarını değiştirmede zorlandıkları, medya ve basın-yayın gibi çevresel şartların öğrencilerin yanlış değer algısını olumsuz etkiledikleri ve bunun önlenmesi için çevresel şartların değerler eğitimini destekleyici şekilde ayarlanması gerektiği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Evaluation Of Teacher Opinions Related To Primary School Program Values Education Practices

Values education enables an individual to construct personality by internalizing his/her values. From this point of view, education has an important role in the acquisition of values. Especially, teachers’ views, who are the implementers of education, play a vital role about the practices of values education in primary school which is an important period in the construction of an individual’s personality. The main purpose of the research is to examine the values education practices implemented within the framework of primary school curriculum in relation to teachers’ views. The study group of the research consists of 17 classroom teachers who work in the city center of Batman in 2021-2022 academic year and agree to participate in the study voluntarily. The data obtained from 14 teachers have been evaluated since sufficient data could not been gathered from the three of the teachers who participated in the research. Case study which is a qualitative research model was used in the research. Semi-structured interview form was created as data collection tool and document analysis method was used in data analysis. According to the results obtained, teachers consider values education important and necessary but find it insufficient. Students’ family and environment are seen as important factors in the reflection of values education practices on students’ behaviors. Although teachers have an important role in bringing the students values in, it has been concluded that they have challenges in changing students’ false prejudices, environmental conditions such as media and press affect students’ false value perceptions negatively and to prevent this, environmental conditions need to be arranged in a way to support values education.

___

 • Aksoy, E. (2017). İlkokullarda değerler eğitiminde etkili olan faktörlere ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siirt.
 • Aydın, M .(2019). Sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine yönelik görüşleri (Isparta ili örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Burdur.
 • Arthur, J. ve Revell, L. (2007). Character education in schools and the education of teachers. Journal of Moral Education, 36(1), 79-92.
 • Ateş, F. (2013). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Bartan, S. (2018). Okul öncesi öğretmenlerinin değerler ve değerler eğitimi hakkındaki görüşleri ile sınıf içi uygulamalarının incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kütahya.
 • Benninga, J. S., Berkowitz, M. W., Kuehn, P., & Smith, K. (2003). The Relationship of Character Education Implementation and Academic Achievement in Elementary Schools. Journal of Research in Character Education, 1, 19-32.Ulaşım: https://www.scirp.org/(S(351jmbntvnsjt1aadkposzje))/reference/ReferencesPapers.aspx?ReferenceID=1394844, Ulaşım :30.01.2021
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, F., ve Demirel, F. (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Çelik, Ç. (2020). İlkokul kademesinde uygulanan değerler eğitimi programının sınıf öğretmenleri, okul psikolojik danışmanları ve okul yöneticilerinin görüşlerine göre değerlendirilmesi: tek durumlu bir örnek olay çalışması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Çetin Korkmaz, M. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Çubukçu, F. (2010). “Student Teachers‟ perceptions of teacher competence and their attributions for success and failure ın learning”, The journal of ınternational social research, 3(10), 213-217.
 • Demir, F. (2018). Değer öğretimi yaklaşımlarına göre hayat bilgisi dersinde değerler eğitimi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
 • Demirel, Ö. (2012). Eğitim Sözlüğü. Pegem Akademi.
 • Deveci, H. ve Ay, T. S. (2009). İlköğretim öğrencilerinin günlüklerine göre günlük yaşamda değerler. Journal of International Social Research, 2(6), 167-181.
 • Dilmaç, B. (1999). İlköğretim Öğrencilerine insani değerelr eğitimi verilmesine ve ahlaki olgunluk ölçeği ile eğitimin sınanması. Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Duvie, A.N. (2013). Assessment of volues education strategies implementation and internalization in secondary schools in Abia State, Nigeria. European Journal of Education Studies, 4(8), 263-279.
 • Ergün, A. (2021). Öğretmenlerin değer kavramına ilişkin bilişsel kurguları ve değerler eğitimi uygulamalarına yönelik görüşlerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Van.
 • Feerreira, C. & Schulze, S. (2014). Teachers’ experience of the implementation of values in education in schools: “Mind The Gap”. South African Journal of Education; 34, 1.
 • Gözel, Ü. (2018). Hayat bilgisi dersi öğretim programının değerler eğitmi açısından öğretmen görüşlerine göre incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Husu, J. ve Tirri, K. (2007). Developing Whole School Pedagogical Values- A Case of Going Through The Ethos of “Good Schooling. Teaching and Teacher Education, 23(4), 390-401.
 • Köse, E. (2017). Bilimsel araştırma modelleri. Kıncal, R. Y. (Ed). Bilimsel araştırma modelleri. Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Özleşmiş, N. (2019). İlkokul hayat bilgisi dersi kapsamındaki değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Öztürk, A. D. (2021). Ortaöğretim görsel sanatlar dersinde değerler eğitimine ilişkin öğretmen tutumları: bir karma yöntem araştırması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzincan.
 • Sağlam, H. İ. (2019). Karakter ve değer eğitimi. Pegem Akademi.
 • Süslü, E. (2021). Matematik dersinde değerler eğitimine yönelik ortaokul matematik öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Siirt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Siirt.
 • Şahin, Ç. (2017). Verilerin analizi. Kıncal, R. Y. (Ed). Bilimsel araştırma modelleri. Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Taymur, Z. A. (2015). İlkokul öğretmenlerinin değerler eğitimi ve uygulamalarına yönelik görüşleri üzerine nitel bir araştırma batman il örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Thornberg, R. (2008). The Lack of professional knowledge ın values education. Teaching and teacher education, 24, ss. 1791-1798.
 • Ulusoy, K. ve Arslan, A. (2016). Değerli bir kavram olarak “değer ve değerler eğitimi”. Farklı yönleriyle değerler eğitimi(içinde). Pegem Akademi.
 • Veugelers, W.ve Ziljstra H. (2003); “Values in teaching, teachers and teaching: theory and practice,” Educational Review, 9(4),26-35.
 • Veugelers, W. ve Kat, E. (2003). Moral Task of the teacher According to Students, Parents and Teachers. Educational Research and Evaluation, 9(1), 75-91.
 • Witherspoon W.A. (2007), Character Education. Determining Barriers to İmplemetation, Theses, George Fox University, Publication Number: AAT329261, Oregon.

___

APA Özbek, R. & Erzen, V. (2023). İlkokul Programı Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi . Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , (59) , 56-75 . DOI: 10.9779/pauefd.1075291
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1301-0085
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Pamukkale Üniversitesi

54.7b13.4b