Yanık olgularında kültür ve antibiyogram sonuçlarının incelenmesi

Yanık hastalarında enfeksiyonlar cilt bariyerinin bozulmasına bağlı olarak önemli bir morbidite ve mortalite nedenidir. Bu çalışmada yanık hastalarının yara yeri sürüntü kültürlerinde en sık saptanan mikroorganizmaları ve antibiyotik duyarlılık durumlarını belirlemeyi amaçladık. Kasım 2008 ile Kasım 2009 arasında Denizli Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi’ne kabul edilen kırk dört hastadan saptanan altmış altı pozitif yara yeri sürüntü örneği değerlendirildi. İzole edilen bakterilerde disk difüzyon yöntemi kullanılarak antibiyotik duyarlılığı saptandı. En sık karşılaşılan mikroorganizmalar Pseudomonas aeruginosa (%21,2) metisiline dirençli Staphylococcus aureus (%19,7) ve Acinetobacter sp. (%15,1) idi. Gram negatif mikroorganizmalarla kolonize olan olgularda ortalama hastane kalış süresi anlamlı olarak daha uzundu (p

Evaluation of culture and antibiogram results in burned patients

Infections are most common cause of morbidity and mortality in burned patients due to destruction of skin barrier. In this study, we aimed to determine most common microorganisms and their antibiotic susceptibility detected in wound cultures of these patients. Sixty six positive wound cultures were detected in patients admitted to burn clinic of Denizli State hospital between November, 2008 and November, 2009 and were evaluated in the study. Antibiotic susceptibility tests were performed by disc diffusion method in cases with positive culture results. The most frequently encountered microorganisms were Pseudomonas aeruginosa (21.2%), methicilline-resistant Staphylococcus aureus (19.7%), and Acinetobacter species (15.1%). Duration of hospital stay was signifi cantly longer in patients with Gram negative infections (p<0.05). Antibiotic resistant hospital infections are frequently seen in burned patients. Culture results and antibiotic susceptibility tests are very useful to determine treatment protocol in these patients.

Kaynakça

1. Atiyeh BS, Gunn SW, Hayek SN. State of the art in burn treatment. World J Surg 2005; 29: 131-48.

2. Bang RL, Sharma PN, Sanyal SC, Al Najjadah. Septicaemia after burn inury: a comparative study. Burns 2002; 28: 746-51.

3. Wurtz R Karajovic M, Documos E, Jovanovic B, Hanumadass M. Nosocomial infections in a burn intensive care unit. Burns 1995; 21: 181-4.

4. Agnihotri N, Gupta V, Joshi RM. Aerobic bacterial isolates from burn wound infections and their antibiograms: a fi ve- year study. Burns 2004; 30: 241-3.

5. Sharma BR, Harish D, Singh VP, Bangar S. Septicemia as a cause of death in burns: an autopsy study. Burns 2006; 32: 545-9.

6. De Macedo JL, Santos JB. Bacterial and fungal colonization of burn wounds. Mem Inst Oswaldo Cruz Rio de Janeiro 2005; 100: 535-9.

7. Abston S, Blakeney P, Desai M, Edgar P, Heggers JP, Herndon D, Hildreth M, Marvin JA, Nichols RJ. Post-burn infection&sepsis, http://www.totalburncare. com/orientation. postburn. infection.htm (erişim tarihi: 26.09.2006).

8. Koneman EW, Allen SD, Janda JM, Schreckenberger PC, Winn WC. Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology. 5th ed. Philadelphia: Lippincott, 1997.

9. National Committee for Clinical Laboratory Standards. Performance Standard for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests. 6th ed. NCCLS Document. Wayne, Pa: NCCLS, 2005.

10. Yorgancı K, Oruk , Hamaloğlu E. Yanıklarda hastane infeksiyonları. Hastane İnfeks Derg 2000; 4: 121-8.

11. Rutala WA, Katz EB, Sherertz RJ, Sarubbi FA. Environmental study of a methicillin-resistant Staphylococcus aureus epidemic in a burn unit. J Clin Microbiol 1983; 18: 683-8.

12. Mayhall CG. Nosocomial burn wounds. In Mayhall CG (ed.): Hospital Epidemiology and Infection Control. 2nd Ed., Lippincot Williams & Wilkins, Philadelphia, s: 275- 86, 1999.

13. Başustaoğlu A. Yanık infeksiyonlarına mikrobiyolojik yaklaşım. Ankem Derg 2001; 15: 358-62.

14. Estahbanati HK, Kashani PP, Ghanaatpisheh F. Frequency of Pseudomonas aeruginosa serotypes in burn wound infections and their resistance to antibiotics. Burns 2002; 28: 340-8.

15. Sengupta S, Kumar P, Ciraj AM, Shivananda PG. Acinetobacter baumannii-an emerging nosocomial pathogen in the burns unit Manipal, India. Burns 2001; 27: 140-4.

16. Wang W, Yuan K, Ni Y, Sun Z. Micro-ecological investigation of burn wound infection. Zhonghua Shao Shang Za Zhi 2001; 17: 80-2.

17. Mokaddas E, Rotimi VO, Sanyal SC. In vitro activitiy of piperacillin/tazobactam versus other broad-spectrum antibiotics against nosocomial gram-negative pathogens isolated from burn patients. J Chemother 1998; 10: 208-14.

18. Barlas N, Savafl L, Yıldırım S. Yanık ünitesindeki hastalardan izole edilen bakterilerin dağılımı ve Pseudomonas aeruginosa suşlarının antibiyotiklere duyarlılıkları. X. Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (15-19 Ekim 2001, Adana) Program’da. İstanbul: KLİMİK Derneği, 2001: 304.

19. Çiftçi A, Aksaray S, Cesur S. Yanık ünitesinde yatan hastaların yara ve kan kültürlerinden izole edilen mikroorganizmalar ve antibiyotik duyarlılıkları. İnfeks Derg 2003; 17: 293-6.

20. Fierobe L, Lucet JC, Decre D, Muller-Serieys C, Deleuze A, Joly-Guillou ML, Mantz J, Desmonts JM. An outbreak of imipenem-resistant Acinetobacter baumannii in critically ill surgical patients. Infect Control Hospital Epidemiol 2001; 22: 35-40.

21. Pruitt BA, McManus AT, Kim SH, Goodwin CW. Burn wound infections: current status. World J Surg 1998; 22:135-45.

22. Luo G, Peng Y, Yuan Z, Cheng W, Wu J, Fitzgerald M. Yeast from burn patients at a major burn centre of China. Burns 2010; Apr 28. (Basımda)

23. Horner BM, Ahmadi H, Mulholland R, Myers SR, Catalan J. Case-controlled study of patients with self infl icted burns. Burns 2005; 31: 471-5.

24. McManus AT, Mason AD Jr, McManus WF, Pruitt BA Jr. A decade of reduced gram-negative infections and mortality associated with improved isolation of burned patients. Arch Surg 1994; 129: 1306-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1b 219

Sayıdaki Diğer Makaleler

Arteriyel bası bulguları oluşturan brakiyal dev lipom

İLKER TEKİN, Nurullah DOĞAN

Hepatik portal venöz hava ve pnömatozis intestinalis

MURAT ÖZBAN, DUYGU HEREK, ONUR BİRSEN, Halil ERBİŞ, BURHAN KABAY

Expression profi les of PIK3CA, RUNX3, COX-2 and DMBT1 genes in brain tumor prognosis: a preliminary study

SUNDE YILMAZ SÜSLÜER, Çığır Biray AVCI, Z. Özlem ŞIĞVA DOĞAN, YAVUZ DODURGA, Nezih OKTAR, Sinem NUMANOĞLU, Tayfun DALBASTI, Taner AKALIN, CUMHUR GÜNDÜZ

Prenatal olarak tanısı konmuş Cantrell pentalojisi olgusu

Mert KÜÇÜK, Selda SEZER DEMİRCAN, Hasan YÜKSEL, Ali Rıza ODABAŞI

Yanık olgularında kültür ve antibiyogram sonuçlarının incelenmesi

Yusuf POLAT, Aysun KARABULUT, Yasemin I. BALCI, Mehmet ÇİLENGİR, Gültekin ÖVET, Sami CEBELLİ

Omurilik yaralanmalı hastalarda temiz aralıklı kateterizasyona uyum ile ilişkili faktörler

Necmettin YILDIZ, Necdet ÇATALBAŞ, HAKAN ALKAN, NURAY AKKAYA, FÜSUN ARDIÇ

Koroner arter hastalığına eşlik eden izole sol ventrikül hipertrabekülasyonu

Mustafa SAÇAR, Gökhan ÖNEN, YALIN TOLGA YAYLALI, İbrahim SUSAM, Selen ÖZTÜRK, Osman Yaşar IŞIKLI, Ahmet BALTALARLI

Bir grup eczacının mesleki bağlılık algılarının incelenmesi

MEHMET ÇETİN, Necmettin CİHANGİROĞLU, Yusuf Ziya TÜRK

Gilles de la Tourette sendromu ve obsesif kompulsif bozukluk tanılı çocuklarda Cryptococcus neoformans antikorları

ÇAĞRI ERGİN, BURCU ÇAKALOZ, Yüksel AKKAYA, GÜLŞEN ÜNLÜ, Adil ZORLU

Staphylococcus aureus'un üremesine karahayıt termal sularının in-vitro etkisi

Nilay ÇÖLBE, Havva GÜRBÜZ, Nuran KAVURGACI, Seval KISAOĞLU, ÇAĞRI ERGİN, Şeniz ERGİN