Toplumda kazanılmışçoklu ilaç dirençli nonfermentatif gram negatif bakterilerde duyarlılık sonuçları

AMAÇ: Çalışmada toplumdan kazanılmışnonfermentatif Gram negatif bakterilerde çeşitli antibiyotiklere duyarlılığın ve biyofilm oluşturmanın belirlenmesi hedeflenmiştir. YÖNTEMLER: Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji laboratuvarında balgam, idrar ve yaradan izole edilen 20’si Pseudomonas aeruginosa, 20’si Acinetobacter baumanniiolan 40 nonfermenter Gram-negatif bakteri test edilmiştir. Konvensiyonel yöntemlerle identifikasyon yapılmışve antibiyotik duyarlılıklarının belirlenmesinde disk difüzyon yöntemi kullanılmıştır. BULGULAR: En etkili antibiyotik veya antibiyotiklerden biri olan kolistine iki bakteride de yedişer (% 35) suşta direnç saptanmıştır. P.aeruginosasuşlarına gentamisin, seftazidim ve amikasin; A.baumanniisuşlarına tigesiklin, gentamisin ve amikasin diğer antibiyotiklerden daha etkili olarak bulunmuştur. SONUÇ: Biyofilm oluşumu yalnız bir suşta saptandığıiçin antibiyotik direnci ile biyofilm oluşumu arasında bir ilişkisi belirlenememiştir.

Results of sensitivity in community acquired multidrug-resistant nonfermentative gram negative bacteria

OBJECTIVE: It is aimed to establish the susceptibility antibiotics and biofilm formation in community acquired nonfermentative Gram negative bacteria. METHODS: Forty nonfermentative-Gram negative (Twenty from each of Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter baumannii) strains isolated from sputum, urine and wound samples were used. Identification made of conventional methods. Disk diffusion method was used to determine sensitivity to antibiotics. RESULTS: One of the most effective antibiotics was colistin, and only seven strains from each bacteria were found resistant. Gentamicin, ceftazidime and amikacin were other antibiotics more effective for P.aeruginosa, and tygecycline, gentamicin and amikacin for A.baumanniistrains. CONCLUSION: Biofilm formation was found only in one strain and so, any relation between biofilm formation and antibiotics resistance could not be established.

Kaynakça

1. Winn WAS, Janda W, Koneman E, Procop G, Schreckenberger P, Woods G. The nonfermentative Gram-negative bacilli, “Koneman’s Color Atlas and Textbook of Diagnostic Microbiology, 6.ed.” Lippincott Williams and Wilkins, Washington, 2006;390-475.

2. Enoch DA, Birkett CI, Ludlam HA. Non-fermentative Gram-negative bacteria. Int J Antimicrob Agents 2007;29:33-41.

3. Post JC, Stoodley P, Hall-Stoodley L, Ehrlich GD. The role of biofi lms in otolaryngologic infections. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg 2004;12:185-190.

4. Donlan RM, Costerton JW. Biofi lms: survival mechanisms of clinically relevant microorganisms. Clin Microbiol Rev 2002;15:167-193.

5. Saltoğlu N. Acinetobacter baumannii infeksiyonları ve tedavisi. Klimik Derg 2007;20:204-207.

6. Cohen AL, Calfee D, Fridkin SK et al. Recommendations for metrics for multidrug-resistant organisms in healthcare settings: SHEA/HICPAC Position paper. Infect Control Hosp Epidemiol 2008;29:901-913.

7. European Academies Science Advisory Council (EASAC). Tackling antibacterial resistance in Europe, The Royal Society (2007). http://www. eurosurveillance. org/images/dynamic/EE/V13N47/art19045.pdf

8. Levy SB, Marshall B. Antibacterial resistance worldwide: causes, challenges and responses. Nature Med 2004;10:S122-129.

9. Lin M, Weinstein RA, Hayden MK. Multiply drugresistant pathogens: epidemiology and control, “Jarvis WR (ed). Bennet and Bachman’s Hospital Infections, 5th ed” kitabında Lipincott Williams and Wilkins, Philadelphia,2007;191-222,

10. Souli M, Galani I, Giamarellou H. Emergence of extensively drug-resistant pandrug resistant Gram negative bacilli in Europea. Euro Surveill 2008;13:1-11.

11. Toledo-Arana A, Valle J, Solano C et al. The enterococcal surface protein, Esp, is involved in Enterococcus faecalis biyofi lm formation. Appl Environ Microbiol 2001;67:4538-4545.

12. Akan OA. Acinetobacter baumannii izolatlarında antibiyotik direnci: 2002 yılı İbni Sina Hastanesi verileri. Mikrobiyol Bült 2003;37:241-246.

13. Cesur S, Albayrak F, Birengel S, Kolcu Z, Tekeli E. Çeşitli klinik örneklerden izole edilen Pseudomonas aeruginosa suşlarının karbapenem ve diğer antibiyotiklere duyarlılıkları. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2002;33:203-206.

14. Gülay Z. Gram negatif çomaklarda antibiyotik direnci: 2003-2004 Türkiye haritası. ANKEM Derg 2005; 19:66-77.

15. Tatman-Otkun M, Gurcan S, Ozer B, Shokrylanbaran N. Annual trends in antibiotic resistance of nosocomial Acinetobacter baumannii strains and the effect of synergistic antibiotic combinations. New Microbiol 2004;27:21-28.

16. Yücel M, Gündüz E, Yağcı S, Karakoç AE, Önde U, Acar N. Pseudomonas ve Acinetobacter türlerinde antibiyotik direnç oranlarının belirlenmesi, XXX. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Kongresi Kitabı (P01-28), 2002; Antalya,Türkiye.

17. Turner PJ. Meropenem activity against European isolates: report on the MYSTIC (Meropenem Yearly Susceptibility Test Information Collection) 2006 results. Diagn Microbiol Infect Dis 2008;60:185- 92.

18. Seifert H, Stefanik D, Wisplinghoff H. Comparative in vitro activities of tigecycline and 11 other antimicrobial agents against 215 epidemiologically defi ned multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolates. J Antimicrob Chemother 2006;58:1099-1100.

19. Dizbay M, Altuncekic A, Sezer BE, Ozdemir K, Arman D. Colistin and tigecycline susceptibility among multidrug-resistant Acinetobacter baumannii isolated from ventilator-associated pneumonia, Int J Antimicrob Agents 2008;32:29-32.

20. Matthaiou DK, Michalopoulos A, Rafailidis PI et al. Risk factors associated with the isolation of colistin resistant gram-negative bacteria: a matched case-control study. Crit Care Med 2008;36:807-811.

21. Donlan RM. Biofi lms on central venous catheters: is eradication possible? Curr Top Microbiol Immunol 2008;322:133-161.

22. Schaber JA, Hammond A, Carty NL et al. Diversity of biofi lms produced by quorum-sensing-defi cient clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. J Med Microbiol 2007;56:738-748.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

472 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Conservative treatment of chronic bilateral spontaneous Achilles rupture

ERSİN KUYUCU, Ali Murat DÜLGEROGLU, Zeki SERTÖZ, FİGEN KOÇYİĞİT, Osman Arslan BORA

Zellweger sendromu ve hipertrofik kardiyomiyopati birlikteliği

Hayrullah ALP, Sevilay KASAY GEZGİÇ, Vesile Meltem ENERGİN, Tamer BAYSAL, Sevim KARAARSLAN

Toplumda kazanılmışçoklu ilaç dirençli nonfermentatif gram negatif bakterilerde duyarlılık sonuçları

Esra ŞAHİN, Zehra YÜRÜKEN, Jülide Sedef GÖÇMEN

Bronşiyal mukoepidermoid karsinoma sleeve lobektomi ile yaklaşım

HASAN ERSÖZ, Duygu GÜREL, Aydın ŞANLI, Ahmet ÖNEN, Nezih ÖZDEMİR

İdiyopatik boy kısalığı olan olgularda SHOX geni mutasyonlarının araştırılması

İsmail Aykut ÇATAL, Lale TUFAN ŞATIROĞLU, Serap SEMİZ, Nur SEMERCİ

Akut Tip B aort diseksiyonlu hastada TEVAR uygulamamız

İhsan ALUR, Yusuf İzzettin ALİHANOĞLU, Kadir Gökhan SAÇKAN, Bülent ÇÜMEN, Mustafa Serdar ATEŞCİ

Ailesel myastenik sendromlu olgular

SİBEL GÜLER, Levent Sinan BİR, Atilla OĞUZHANOĞLU

Skafoid kırıklarının vida ile fiksasyonu sonrasırehabilitasyon sonuçları: retrospektif çalışma

Nuray AKKAYA, Fatih DEMİRKAN, Semih AKKAYA, Nilgün ATALAY ŞİMŞİR, Aysun ÖZLÜ, OĞUZHAN GÖKALP, Füsun ŞAHİN

Hastanede kullanılan bilgisayarların klavyelerinde Staphylococcus aureuskolonizasyonunun araştırılması

İlknur ÇETİNER, Tuğba Nur KUTLU, Selin GÜLER, Asiye YILDIRIM, ÇAĞRI ERGİN

Senkron ve metakron çift primer kanserli hastalarımız: tek merkez deneyimi

GAMZE GÖKÖZ DOĞU, ARZU YAREN, BURCU YAPAR TAŞKÖYLÜ, Kamil İŞLER, Serkıan DEĞİRMENCİOĞLU