Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinde alkol ve sigara bağımlılığı taraması

Amaç: Yapılan çalışmalar üniversite öğrencileri arasında yüksek oranda alkol ve tütün kullanımı olduğunu göstermiştir. Ancak problemli alkol ve tütün kullanıcılarının oranı çoğu araştırmada yeterince ele alınmamıştır. Klinik araştırmalar; geçerliği ve güvenirliği yapılmış tarama testlerinin kullanılmasının problemli kullanıcılığını saptamada daha iyi olduğunu ortaya koymuştur. Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinde alkol ve tütün kullanım oranını ve ne kadarının problemli kullanıcı olduğunu saptamaktır. Gereç ve yöntem: Çalışma grubu Pamukkale Üniversitesinde öğrenim gören 371 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır (181 erkek ve 190 kız). Problemli alkol ve tütün kullanıcılarını tespit etmek için CAGE ve Fagerstrom testleri kullanılmıştır.Bulgular: Öğrencilerin 132'si (%35.6) tütün, 131 (%35.3) ise alkol kullanmaktadır. Sigara içenlerin 48'i (%36.4) Fagerstrom testinden 5 ve üstünde puan, alkol kullananların 34'ü (%26.2) CAGE testinden 2 ve daha yüksek puan almıştır. Ayrıca öğrencilerin 12'si Fagerstrom testinden 5 ve üzeri ve CAGE testinden 2 ve üzeri puan almıştır.Sonuç: Alkol ve tütün kullanımı; kullanımı azaltıcı tüm çabalara karşın üniversite öğrencileri arasında hala önemli bir sorundur. Sigara içenlerin 1/3'ü, alkol kullananların ise 1/4'ü problemli alkol ve tütün kullanımı açısından risk altındadır. Üniversite öğrencilerine yönelik önleyici ve tedavi edici faaliyetlerin arttırılması bu kişilerde bağımlık gelişmesini azaltmada yardımcı olabilir.

Kaynakça

Doğan YB. Bağımlılık kavramı ve model anlayış. Dilbaz HN, ed. Alkol ve alkol dışı madde bağımlılığı. Ankara, 1998;1-8.

Benowitz NL. Nicotine addiction. N Engl J Med 2010;362:2295-2303.

Wakefield MA. Loken B, Hornik RC. Use of mass media campaigns to change health behaviour. Lancet 2010;376:1261-1271.

Amerikan Psikiyatri Birliği. Psikiyatride hastalıkların tanımlanması ve sınıflandırılması el kitabı. Yeniden gözden geçirilmiş 4.Baskı (DSM-IV TR). Amerikan Psikiyatri Birliği, Washington DC, 2000 (Çev Ed. E. Köroğlu), Ankara, Hekimler Yayın Birliği, 2001.

Coşkunol H. Alkol ve trafik. Ege Üniversitesi madde bağımlılığı toksikoloji ve ilaç bilimleri enstitüsü yayınları. İzmir, 2009.

Ögel K, Tamar D, Evren C, Çakmak D. İstanbul'da lise gençleri arasında sigara, alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Klin Psikiyatr Derg 2000;3:242-245.

Tot Ş, Yazıcı K, Yazıcı AE ve ark. Mersin Üniversitesi öğrencilerinde sigara ve alkol kullanım yaygınlığı ve ilişkili özellikler Anadolu Psikiyatr Derg 2002;3:227- 231.

Herken H, Bodur S, Kara F. Üniversite öğrencisi kızlarda madde kullanım ile kişilik ve ruhsal belirti ilişkisi. Klin Psikiyatr Derg 2000;3:40-45.

Turan M, Çilli AS, Aşkın R, Herken H, Telcioğlu M, Kucur R. CAGE testi ile alkol kullanımı üzerine epidemiyolojik bir çalışma. Klin Psikiyatr Derg 1999;2:217-221.

Akvardar Y, Aslan B, Ekici B, Öğün E, Şimşek T. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi dönem II öğrencilerinde sigara, alkol, madde kullanımı. Bağımlılık Dergisi 2001;2:49-52.

İlhan İÖ, Demirbaş H, Doğan YB. Çıraklık eğitimine devam eden çalışan gençlerde alkol kullanımı üzerine bir çalışma. Turk Psikiyatr Derg 2005;16:237-244.

Yiğit Ş, Khorşid L. Ege Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencilerinde alkol kullanımı ve bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi 2006;7:24-30.

Ewing JA. Detecting alcoholism. The CAGE questionnaire. JAMA 1984; 252:1905-1907.

Arıkan Z, Özdemir YD, Candansayar S. MAST ve CAGE tarama testlerinin alkolizmin tanısal önemi üzerine bir çalışma. 27. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 1991.

Fagerstrom K, Shneider NG. Measuring nicotine dependence: a review of the Fagerstrom Tolerance Questionnaire. J Behav Med 1989;12:159-181.

Fagerström K. New perspectives in the treatment of tobacco dependence. Monaldi Arch Chest Dis 2003;60:179-183.

Uysal A, Kadakal F, Karşıdağ Ç, Bayram NG, Uysal Ö, Yılmaz V. Fagerstrom nikotin bağımlılık testinin türkçe versiyonunun güvenirliği ve faktör analizi. Tuberk Toraks 2004;52:115-121.

Temel A, Dilbaz N, Bayam G, Okay T, Şengül C. Bir eğitim hastanesinin sağlık personelinde sigara alışkanlığı, bırakma sıklığı ve bağımlı kişilik özelliklerinin ilişkisi. Bağımlılık Dergisi 2004;5:16-22.

Ogel K, Corapçioğlu A, Sir A, Tamar M, Tot S, Doğan O ve ark. Dokuz ilde ilk ve ortaöğretim öğrencilerinde tütün, alkol ve madde kullanım yaygınlığı. Turk Psikiyatr Derg 2004;15:112-118.

West R. Tobacco control: present and future. Br Med Bull 2006;77-78:123-136.

Yılmaz G, İbiş Ş, Sevindi T. Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu öğrencilerinin sigara ve alkol kullanımının değerlendirilmesi. Bağımlılık Dergisi 2007;8:85-90.

Özen Ş, Arı M, Gören S, Palancı Y, Sır A. Tıp fakültesi birinci ve altıncı sınıf öğrencilerinde sigara ve alkol kullanım sıklığı. Anadolu Psikiyatr Derg 2005;6:92-98

Gül S, Akvardar Y. Alkol kullanım bozukluklarında tarama testleri ve biyokimyasal belirleyiciler. Bağımlılık Dergisi 2008;9:141-147.

Şengül AC. İlaç suistimali ve ilaç bağımlılığı. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2010;3:199-203.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

1.1b 235