Endoskopi eğitiminin hastalardaki kaygı düzeyine etkisi

belirlemek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma bir üniversite hastanesinin endoskopi ünitesinde ilk kez üst endoskopik işlem uygulanacak, 40’ı çalışma, 40’ı kontrol, 80 birey üzerinde yürütülmüştür. Bulgular: Araştırma kapsamına alınan bireylerin yaş ortalaması 43.5±11.7 olup, %60.0’ı kadın, % 45.0’ı ilköğretim mezunu, %56.3’ü daha önce hastanede yatmış, %43.8’i cerrahi işlem geçirmiş vakalardı. İşlem öncesi eğitim verilen gruptaki bireylerin işlem sonrasında durumluk kaygılarının işlem öncesine göre anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır(p0.05). Sonuç:Çalışmada hastalara işlem öncesi verilen eğitimin durumluk kaygıyı azaltmada etkili olduğu saptanmıştır.

Effect of anxiety level of education in patients of endoscopy

Purpose: In this study, it was aimed to determine the effect of education given to the individuals who would be given upper endoscopy on the level of anxiety of the individuals. Materials and methods: The study was conducted on an endoscopy unit of a university hospital for the first time to perform upper endoscopic procedure, 40 studies, 40 controls, 80 individuals. Results: The average age of the subjects included in the study was 43.5 ± 11.7, 60.0% were female, 45.0% were primary school graduates, 56.3% were previously hospitalized and 43.8% had undergone surgical procedures. It was found that the state anxiety of the individuals in the pre-treatment group decreased significantly after the procedure (p 0.05). Conclusion: It was determined that pre-treatment training in the study was effective in decreasing the state anxiety

Kaynakça

Tuncer MM. Diagnostik ve terapötik üst gastrointestinal endoskopi. İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri 2004;38:77-87.

İlter T. Gastrointestinal sistem endoskopisi. In: İliçin G, Biberoğlu K, Süleymanlar G, Ünal S. edit. İç Hastalıkları Kitabı. Cilt 1. 2.baskı. Güneş Kitabevi, 2003;1487-1491.

Azap A, Sözen TH. Endoskopik girişimler ve infeksiyon. Özden A, Sahin B, Yılmaz U, Soykan İ. edit. Gastroenteroloji. 1.Baskı. Fersa Matbaacılık Ltd. Şti, 2002;869-873.

Karahan Ö. Cingi A. Gastrointestinal sistem endoskopisi. Pelin Ofset Tipo Matbaacılık ve Tic. Ltd. Şti,2016;35-41.

Hülagü S. Gastroenteroloji kliniğinin Kuruluşu. SKOP Gastrointestinal Endoskopi Dünyası 2011;6:6-12.

Jalocha L, Wojtun S, Gıl J. Complications of endoscopic procedures. Pol Merkur Lekarski 2004;17:87-89.

Eıssen GM, Baron TH, Domınıtz JA, et al. Guideline on the management of anticoagulation and antiplatelet therapy for endoscopic procedures. Gastrointest Endosc 2002;55:775-779.

Yamada T, Alpers DH, Owyang C, Powell DW, Silverstein FE, Hasler WL. Endoskopi. Gastroenteroloji El Kitabında. Dursun AN (çeviri editörü).1. Baskı. İstanbul: AND Danışmanlık ve Yayıncılık, 2002;667- 679.

Classen M. Informed consent for gastroenterological endoscopy. In: Classen M, Tytgat GNJ, Lightdale CJ. eds. Gastroenterological Endoscopy. Thieme: New York,2002;72-79.

Faigel DO, Eisen GM, Baron TH, et al. American society for gastrointestinal endoscopy. Preparation of patients for GI endoscopy. Gastrointest Endosc. 2003;57:446-450.

Cohen J, Safdi MA, Deal SE, et al. Quality indicators for esophago gastroduodenoscopy. Am J Gastroenterol 2006;101:886-891.

Abuksıs G, Mor M, Segal N, et al. A patient education program is cost-effective for preventing failure of endoscopic procedures in a gastroenterology department. Am J Gastroenterol 2001;96:1786-1790.

Öner N, LE Compte A. Süreksiz Durumluk/Sürekli Kaygı Envanteri El Kitabı.1.baskı. Bogaziçi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1983.

Uçan Ö, Ovayolu N, Savaş CM. Üst gastrointestinal sistem endoskopisi işleminde dinletilen müziğin hastaların bazı değerlerine, memnuniyetine ve işlemin başarısına etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2007;10:16-26.

Jones MP, Ebert CC, Sloan T, et al. Patient anxiety and elective gastrointestinal endoscopy. J Clin Gastroenterol 2004;38:35-40.

Riddhiputra P, Ukarapol N. Effect of systematic psychological preparation using visual illustration prior to gastrointestinal endoscopy on the anxiety of both pediatric patients and parents. J Med Assoc Thai 2006;89:231-235.

Ratanalert S, Soontrapornchai P, Ovartlarnporn B. Preoperative education improves quality of patient care for endoscopic retrograde cholangiopancreatography. Gastroenterol Nurs. 2003;26:21-25.

Ekiz S, Göz F. Koroner anjiografi öncesi hastaları bilgilendirmenin anksiyete düzeyi üzerine etkisinin değerlendirilmesi. Atatürk Üniv. Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;8:20-30.

Tel H, Tel H, Alp F, Öztoprak İ. Manyetik rezonans görüntüleme (mrg) uygulanan bireylere yapılan bilgilendirmenin işlem öncesi ve işlem sonrası anksiyete düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemsirelik Yüksekokulu Dergisi 2004;11:65-73.

Öner N. Durumluluk ve Sürekli Kaygı Envanterinin Türk Toplumunda Güvenilirliği ve Geçerliliği. Doçentlik Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü;1997,Ankara.

Ertem A, Yava A, Demirkılıç U . Kardiyak cerrahi yapılan hastaların ameliyat öncesi verilen aydınlatılmış onam hakkındaki görüş ve önerilerinin belirlenmesi. Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi 2013;21:378-391.

Ceyhan Ö, Taşcı S, Tokmakçı M. Modeling the effects of education wıth artificial neural networks on anxiety level of coronary angiography patients: A randomized controlled trial. Asian Pac. J Health Sci. 2017;4:67-72.

Trevisani L, Sartory S, Putinati S. et al. Assessment of anxiety levels in pattients during diagnostic endoscopy. Recenti Prog Med. 2002;93:240-244.

Bal V. Şok dalgaları ile taş kırma (Ekstracorporeal shock wave lithotripsy-ESWL) işleminde ağrı ve anksiyete düzeyi üzerine müziğin etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Genel Kurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Sağlık Bilimleri Enstitüsü,2002,Ankara.

Marakoğlu İ, Özdemir D, Demirer S, Sezer H. Periodontal tedavi öncesi durumluk ve sürekli kaygı düzeyi. C.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi 2003;6:73- 79.

Karabulut N, Kılıç D, Köse S. Hipertansiyonlu bireylerde öfke ve anksiyete düzeyleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 2004;1303:1-8.

Chuah S.Y, Goh K.L, Wong N.W. Common anxieties of patients undergoing oesophago-gastro-duodenoscopy, colonoscopy and endoscopic retrograde cholangiopancreotography. Med J Malaysia 1999;54:216-224.

Sidar A, Dedeli Ö, İşkesen Aİ. Açık kalp cerrahisi öncesi ve sonrası hastaların kaygı ve ağrı distresi: ağrı düzeyi ile ilişkisinin incelenmesi. Yoğun Bakım Dergisi 2013;4:1-8

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

2.1b 287

Sayıdaki Diğer Makaleler

Aksesuar foramen transversarium

SİBEL ÇIRPAN, Gökşin Nilüfer YONGUÇ, Nüket GÖÇMEN-MAS, METE EDİZER

Rüptüre intrakranial dermoid kist

Tuğberk BAŞTÜRK, Furkan KAYA, Mehmet DURAN

Lomber diskopatili hastalarda lomber spinal MR incelemede görülen rastlantısal lezyonlar

Ahmet EROĞLU, İlhan YILMAZ

İnsan craniumlarında intrakranial hacim, basis cranii externa yüzey alanı ve foramen magnum kesitsel alanı arasındaki ilişki

Feyza ALTINDAL, Şule ONUR, Kemalettin ACAR

Bilgisayarlı tomografi kılavuzluğunda yapılan kesici iğne akciğer biyopsilerindeki komplikasyonlar ve risk faktörleri

FURKAN UFUK, Hüseyin Gökhan YAVAŞ, ERGİN SAĞTAŞ, PINAR ÇAKMAK, AHMET BAKİ YAĞCI

Erzurum ilinde Kırım Kongo kanamalı ateş sendromuyla izlenen çocuk hastaların geriye dönük olarak değerlendirmesi

SONER SERTAN KARA, Meltem POLAT

Akut izoniazid intoksikasyonuna bağlı nöbete sekonder omuz dislokasyonu ve fraktürü

Arife ERDOĞAN, Serdar BEDEN, MÜMİN ALPER ERDOĞAN, Vermi DEĞERLİ, İsmet PARLAK

Sünnetin cinsel fonksiyonlar üzerine etkisi

Sefa Alperen ÖZTÜRK, Alper ÖZORAK

Bendamustin ile indüklenen HL60 hücre serisinde apoptozun ve hücre döngüsünde görevli genlerin ekspresyon değişimlerinin belirlenmesi

Sezgi KIPÇAK, NUR SELVİ GÜNEL

Predictive ability of Liver-Fatty Acid Binding Protein for all-cause mortality in patients with hepatic encephalopathy: A prospective observational study

ÖZLEM ÖZER ÇAKIR, Aysun TOKER, HÜSEYİN ATASEVEN, Ali DEMİR, Hakkı POLAT, GÖKHAN GÜNGÖR, MURAT BIYIK