"Antepartum dönem fonksiyonel durum envanteri"nin geçerlilik güvenilirlik çalışması

Özet Amaç: Bu araştırma, gebe kadınlarda fonksiyonel durumunu ölçmek için Tulman ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan “Antepartum dönemde Fonksiyonel Durum Envanteri”nin, Türk toplumu için güvenilirlik ve geçerliğini değerlendirmek için yapılmıştır. Gereç ve yöntem: Araştırma Denizli İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı üç farklı sosyo-ekonomik düzeyde yer alan sağlık ocaklarında yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, bu üç sağlık ocağına kayıtlı, gebeler oluşturmuştur. Örneklem sayısı ölçekteki her bir maddenin en az üç katı olacak şekilde ve tüm sosyoekonomik düzeyleri temsil edecek şeklide belirlenmiştir. Araştırmanın örneklemini 184 gebe kadın oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak; gebe kadınların sosyo-demografik ve diğer değişkenlerin özelliklerini belirleyen soru formu ve Antepartum Dönem Fonksiyonel Durum Envanteri'nden yararlanılmıştır. Bulgular: Cronbach’s Alpha iç tutarlılık güvenilirliği analizlerinde, madde- alt ölçek arasındaki ortalama korelasyon 0.50- 0.64 arasında iken, ölçek- toplam ISFAP puanları arasındaki korelasyon 0.20 – 0.98 olarak bulunmuştur. Test-tekrar test güvenilirliği toplam IFSAP puanı için 0.99, ölçekler için 0.73 ile 0.98 arasında belirlenmiştir. Ölçekler arası korelasyon oranlarının ise -0.03 ile 0.95 arasında değiştiği saptanmıştır. Sonuç: Doğum sonrası fonksiyonel durum envanterinin Türk toplumu için geçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Validity and reliability of the "Inventory of functional status-antepartum period"

Purpose:In this study, we planned to measure the validity and reliability of the Inventory of Functional Status- Antepartum Period (IFSAP) for Turkish women. Materials and methods: The study was carried out on women registered at 21 Health Clinics associated with The Denizli Health Department. A total of 184 women from three clinics with different socioeconomic levels were used in the study. The Inventory of Functional Status Antepartum Period and a questionnaire about the sociodemographic characteristics of the women were used to obtain data. Results:Internal construct reliability using average correlations for the subscale item to subscale total scores ranged from 0.50 to 0.64. Subscale to total IFS-AP score correlations ranged from 0.20 to 0.98. Test- retest reliability coefficients ranged from 0.73 to 0.98 and the total IFS-F score was 0.99. Construct validity was accomplished by examining the subscale correlations, which ranged from -0.03 to 0.95. Conclusion:The Inventory of Functional Status Antepartum Period is both a valid and a reliable test for the Turkish society.

Kaynakça

1.Demirci H. İlk gebeliği olan kadınların psikolojik tepkilerinin incelenmesi. 1.Uluslar arası & VIII.Ulusal Hemşirelik Kongresi; 2001; Antalya.

2.Güler K. Prenatal bakımı etkileyen faktörlerle ilgili epidemiyolojik bir çalışma. Hemşirelik Bülteni 1988;3:12.

3.Buldukoğlu K. Terakye G. Fiziksel yönden riskli gebelerin ruhsal yönden risk durumlarının belirlenmesi, II.Ulusal Hemşirelik Bildirileri Kitabı,1990. İzmir.

4.Tulman L. Morin K.H, Fawcett J. Prepregnant weight and weight gain during pregnancy: relationship to functional status, symptoms, and energy. JOGNN, Nov/Dec,1998;27:629-634.

5.Tulman L. Higgins K., Fawcett J.,et al. The inventory of functional status-antepartum period. Development and testing. J Nurse Midwifery 1991;36:117-23.

6.Fawcett. J. Tulman L. Building a programme of research from the roy adaptation model of nursing, J Adv Nurs 1990;15:720-723.

7.Özkan S. Sevil U. Doğum sonrası fonksiyonel durum envanterinin geçerlilik, güvenilirlik çalışması, TAF Prev Med Bull 2007;6:199-208.

8.Sevil Ü. Özkan S. Psychometrıc properties of a turkish version of the inventory of functional status- fathers (IFS-F), Turkiye Klinikleri J Nurs Sci 2010;2:16-23.

9.Aksayan S. Gözüm S. Kültürler arası ölçek uyarlaması için rehber: ölçek uyarlama aşamaları ve dil uyarlaması. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi 2002;4:9-14.

10.Aksayan S. Gözüm S. Kültürler arası ölçek uyarlaması için rehber II, psikometrik özellikler ve kültürler arası karşılaştırma. Hemşirelik Araştırma Geliştirme Dergisi 2003;1:3-14.

11.Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences, 2nd Ed, Leawrence Elboum Associates, Hillsdale, New Jersey, 1998.

12.Akgül A. Tıbbi araştırmalarda istatistiksel analiz teknikleri “SPSS uygulamaları”, Yüksek Öğretim Kurulu Matbaası, Ankara,1997.

Kaynak Göster