Zonguldak Maden Teknisyen Mektebi (1940 – 1949)

Zonguldak’ta madencilik öğretimi 1924’de Zonguldak Maden Mühendis Mektebi’nin açılmasıyla başlamıştır. Bu okulun 1931’de kapatılmasının ardından 1949 yılına kadar geçen süre içinde Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) tarafından orta derecede madencilik teknisyenleri yetiştirmek üzere okullar açılmıştır. Bunlardan biri de 1940’da açılan ve ortaokul mezunlarını alan Zonguldak Maden Teknisyen Mektebi’dir. Bu okul 1949’da Milli Eğitim Bakanlığı’na devredilmiş ve kapatılarak yerine maden mühendisi yetiştiren Zonguldak Maden Teknik Okulu açılmıştır. Bu makalede Zonguldak Maden Teknisyen Mektebi’nin kuruluşu, yapısı ve 1940 – 1949 dönemindeki çalışmaları ele alınmıştır

Zonguldak Mining Technician School (1940 – 1949)

The provision of mining education in Zonguldak began in 1924 with the opening of the Mining Engineering School. After this school closed in 1931, mid-level schools for training mining technicians were established by the Institute of Mineral Research and Exploration (MTA). The Zonguldak Mining Technician School opened in 1940 and admitted secondary-school graduates. In 1949, this school came under the auspices of the Ministry of National Education and was then closed and replaced by the Zonguldak Mining Technical School, which trained mining engineers. In this article, the establishment, structure and activities of the Zonguldak Mining Technician School during 1940–1949 are discussed.

___

 • Emre Dölen Arşivi (İstanbul) .
 • Zonguldak Erkek Sanat Enstitüsü Müdürlüğü Arşivi (Zonguldak)
 • Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA): Fon kodu: 30.19.1.2/Yer No: 92.91.15; Fon kodu: 30.18.1.2/Yer No: 95.40.6
 • Acun, Niyazi. Toprakaltı Servetlerimiz – “Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü” Çalışmaları. İstanbul: Sinan Basımevi 1947.
 • Açıkgöz, Bektaş ve Tuğrul Ünlü. “Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mektebi Kongresi.” Madencilik Bülteni (Temmuz – Aralık 2007): 102 – 104.
 • Anıl, Mustafa Nuri ve Nejdet Merey. Türkiyede Maden Mevzuatı. 2 cilt. İstanbul: Tan Matbaası, 1942.
 • Dölen, Emre. “Zonguldak Maden Mühendis Mekteb-i Âlisi (1924 – 1931).” Zonguldak Kent Tarihi 05 Bienali Bildiriler Kitabı içinde 21 – 31. Zonguldak: Zonguldak Kültür ve Eğitim Vakfı, 2006.
 • “Ereğli Havza-yı Fahmiyesi maden amelesinin hukukuna müteallik kanun.” Düstur, 3. Tertip, 2: 91
 • Erkek Teknik Öğretim. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları, 1949.
 • Etibank: 1935 – 1945. Ankara: 1945. .
 • Fenmen, Refik. “Zonguldak Yüksek Maadin ve Sanayi Mektebi.” İş 20, 159 (1954): 21 – 27.
 • Hasan, Ö. “Zonguldak Maden Teknik Arama Mektebinin Bugünkü Durumu.” İş 14, 77 (1948): 11 – 13.
 • İleri, Turgut. “Cumhuriyet Döneminde Açılan İlk madencilik Okulları ve Madenci Yetiştirme Kursları.” International Journal of Social Sciences 5, 6 (2012): 251 – 262.
 • “Maden Teknisyen ve Başçavuş Okullarının Çalışmalarına Kısa Bir Bakış.” Maden Tetkik ve Arama Dergisi 34 (1945): 307 – 316.
 • Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü 15 Yıllık Faaliyeti. Ankara: M.T.A. Neşriyatı, 1950.
 • Özer, Hasan ve Kamuran Karabalık. “Yükseköğretim Tarihi İçerisinde Zonguldak Maden Tatbikat (Başçavuş) Mektebi (1937 – 1940).” Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 7, 2 (2017): 185 – 191.
 • Resmȋ Gazete, Sayı 2411 (27 Mayıs 1933), 2508. .
 • Resmȋ Gazete, Sayı 3055 (22 Haziran 1935), 5378 – 5380.
 • Resmî Gazete, Sayı 4623 (27 Eylül 1940), 14755 – 14756.
 • Tak, İsa. “Osmanlı döneminde Ereğli Kömür Madenleri’nde Faaliyet Gösteren Şirketler.” Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 18 (2001): 253 – 257.
 • T.B.M.M. Tutanak Dergisi (Dönem VIII/Cilt 20), 305 – 306.
 • Yüksek Maadin ve Sanayi Mühendisi Mektebi Talebe Rehberi. İstanbul: T.C. İktisat Vekâleti, 1931.
 • Zaman, Ekrem Murat. Zonguldak Kömür Havzasının İki Yüzyılı. Ankara: TMMOB Maden Mühendisleri Odası, 2004.
 • Zaman, Ekrem Murat. “Zonguldak Kömür Havzası’nda Madencilik Eğitimi ve Maden Mektebi.” Zonguldak Kent Tarihi 05 Bienali Bildiriler Kitabı içinde 33 – 49. Zonguldak: 2006.
 • Zaman, Ekrem Murat. Kömürün Çocukları. Ankara: Karina Kitap Yayınları, 2013.
 • [Zonguldak Halkevi], Zonguldak 923 – 938 Cümhuriyet’in XV. inci Yıldönümü Hatırası. İstanbul: Tan Matbaası, 1938.
 • Zonguldak Sanayi ve Ticaret Odası. Cumhuriyetin On Yılında Zonguldak ve Maden Kömürü Havzası. 1933.

___

Chicago Dölen, E. "Zonguldak Maden Teknisyen Mektebi (1940 – 1949)". Osmanlı Bilimi Araştırmaları 22 (2021 ): 1-66