NATO’NUN GELİŞEN ENERJİ GÜVENLİĞİ ROLÜ

Enerjinin uluslararası ilişkilerde temel analiz unsurlarından biri olmasını takiben enerjiye bağlı olarak iki kavram “enerji güvenliği” ve “enerji jeopolitiği” kavramları sıkça kullanılmaya başlanmıştır. Her iki kavram da enerjinin politik bir unsur olarak değerini ortaya çıkarmakta ve kimi zaman birbirlerine atıfta bulunarak kullanılmaktadır. Bir kolektif savunma örgütü olması nedeniyle, NATO da enerjinin güvenlik ve jeopolitik boyutlarıyla ilgilenmektedir. NATO, 2006 Ukrayna-Rusya Federasyonu ve peşinden 2008 Gürcistan-Rusya Federasyonu krizlerinin enerji bağlantısı nedeniyle bu tarihlerden itibaren enerji konusuna olan ilgisini arttırmıştır. Bu süreç NATO’yu Doğu Avrupa ve geniş Karadeniz coğrafyasında enerji odaklı konuları da içeren bir politika sürecine yöneltmiştir. Bunun yanı sıra, Akdeniz ve Ortadoğu’daki son gelişmeler, NATO’nun güney kanadına yönelik bir enerji güvenliği rolü üstlenmesini de gerekli kılabilecektir. Söz konusu makale, bu süreci ele almakta ve NATO’nun enerji güvenliği konusundaki rolünü incelemektedir.

NATO’S EVOLVING ENERGY SECURITY ROLE

As energy became one of the basic tools of analysis in international relations, two related concepts came to the forefront, which are “energy security” and “energy geopolitics”. Both concepts focus on the value of energy as a political factor and are used with reference to each other. As a collective defense organization, NATO is interested in security and geopolitical implications of energy issues. After the Russian Federation-Ukraine Crisis in 2006 and the Russian Federation-Georgia Crisis in 2008, which had implications with regard to energy, NATO increased its efforts for adopting these issues into its agenda. This process led NATO to incorporate energy into its policies and actions, particularly with regard to Eastern Europe and the broader Black Sea region resulting in the introduction of NATO as an actor in energy security and energy geopolitics. In addition, the recent developments around the Mediterranean and the Middle East are also likely to push NATO for an energy security role in its southern flank. This article investigates NATO’s role in energy security as a result of its adoption of energy issues

___

  • Andersson, Jan Joel, “Hybrid operations: lessons from the past,” European Union Institute for Security Studies, EUISS Brief Issue, No. 33, Octo- ber 2015, Retrieved 20 December 2015.
  • Çelikpala, M. (2013), Enerji Güvenliği NATO’nun Yeni Tehdit Algısı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
  • Biresselioğlu, M. E. (2012) NATO’nun Değişen Enerji Güvenliği Algısı: Tür- kiye’nin Olası Konumu, Uluslararası İlişkiler Dergisi, V.9, N.34, pp. 227-252.
  • Rogin, J. (2010) Get Ready for NATO 3.0, The Cable, Washington. Rühle, M. (2012) NATO and Energy Security: From Philosophy and Imple- mentation, Journal of Transatlantic Studies, Vol. 10, N. 4, pp. 388- 395.
  • Rühle, M. and Grubliauskas J. (2012) NATO and Energy Security: Infrastru- cture Protection and Beyond, Turkish Policy Quarterly, Vol.11, N.3, pp.65-73.
  • İşeri, E. Dilek O. (2012) Yeni Enerji Jeopolitiğinde NATO’nun Enerji Gü- venliğinde Tamamlayıcı Rolü ve Türkiye’nin Potansiyel Katkıları, Akademik Bakış, V.5, N.10, pp.229-247.
  • Grubliauskas, J. (2014) NATO’s energy security agenda, NATO-Review “Energy Insecurity: What Can NATO Do?”, Retrieved 1 3 December 2014.
  • Palmer, Diego A. Ruiz (2015) Back to the Future? Russia’s Hybrid Warfare, revolutions in military affairs, and Cold War comparisons, Research Paper No. 120, NATO Defense College, October 2015. , Retrieved 20 De- cember 2015.
  • Shelest, Hanna (2015) Hybrid War & The Eastern Partnership: Waiting for a Correlation, Turkish Policy Quarterly, Vol.14 No.3, , Retrieved 20 December 2015.
  • Umbach, F. (2014) The Energy Dimension of Russia’s Annexation of Cri- mea, NATO-Review, (“Energy Insecurity: What Can NATO Do?”), , Retrieved 13 December 2014.