Türkiye’de Tersine Lojistiğin Rolü

Lojistik işletmeler için değer yaratan temel kavramlardan birisidir. Ancak günümüzde tersine lojistik kavramı daha çok dikkat çekmektedir. Tersine lojistik faaliyetleri ile kaynakların sürdürülebilirliği ve tasarrufu sağlanmaktadır. Tersine lojistik; hammadde, yarı mamul ya da kullanılmış ürünlerin tüketildiği son noktadan, üretiminin yapıldığı başlangıç noktasına doğru her türlü ürün, hizmet veya bilgi akışını kapsamaktadır. Tersine lojistik; kullanılmış ya da ömrünü tamamlamış ürünlerin yeniden kaynak olarak kullanılabileceği gibi, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklarından bertaraf edilmesini içermektedir. Aynı zamanda müşterilerin satın aldıkları ürünler hakkında olumlu olumsuz her türlü fikirleri de yine tersine lojistik unsurlarındandır. Günümüzde çevreye verilen önemin artması ile tersine lojistik kavramının önemi de artmıştır. Bu çalışmanın amacı; Türkiye’deki tersine lojistik faaliyetlerindeki uygulama örneklerine değinirken, aynı zamanda tersine lojistiğin çevresel ve ekonomik açıdan stratejik önemini de vurgulamaktır. Sonuç olarak ise; Türkiye’deki tersine lojistik faaliyetlerinin her sektörde, her yaşta bireyin bilinçlendirilmesi ile devletin katkıları ile gelişime devam etmektedir. Doğa dostu ürünler, çevre bilinçli bireyler ile kaynakların sürdürülebilirliği ve tasarrufu sağlanmaktadır. Devlet, işletme, birey ayırt etmeksizin geri kazanım bilinci bizim en büyük sosyal sorumluluğumuz olmalıdır.

Reverse Logistics Role in Turkey

Logistics is one of the basic concepts that creates value for businesses. However, today, the concept of reverse logistics attracts more attention. Reverse logistics activities ensure sustainability and savings of resources. Reverse logistics; it covers all kinds of products, services or information flows from the last point where raw materials, semi-finished or used products are consumed to the starting point where it is produced. Additionally, reverse lojistics, it includes the disposal of used or end of life products from nonrecyclable wastes as well as reuse as resoruces. At the same time, all kinds of positive and negative opinions about the products purchased by customers are also included in reverse logistics notion. Today, with the increasing importance given to the environment, the concept of reverse logistics has also increased. This study does not set out only best practices in logistics activities in Turkey but also emphasizes the strategic importance of the environmental and economic impact of reverse logistics. As a result, the reverse logistics activities in all sectors in Turkey, continues to contribute to the development of the state by raising the awareness of individuals of all ages. Environmentally friendly products, environmentally conscious individuals ensure sustainability and savings of resources. The consciousness of recycling, regardless of state, business, individual, should be our biggest social responsibility.

Kaynakça

Akyıldırım, Ö. Ö., & Abdildaev, M. (2016). Türkiye'de Tersine Lojistik Uygulamaları Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Sınıflandırma Çalışması. Ege Akademik Bakış, 16(2), 257-272.

Atilla, Y. N. (2018, Haziran). ÇEVKO Vakfının 2017 Çalışmalarına Bakış. ÇEVKO, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği İşletmeleri Harekete Geçirdi, 23, 1-52.

Bostel, N., Dejax, P., & Lu, Z. (2005). The Design, Planning and Optimization of Reverse Lojıstıcs Networks. Lojıstıcs Systems: Design and Optimization, 171-212.

Büyükkeklik, A., & Ergülen, A. (2016). Tersine Lojistik Çalışmalarının Araştırma Yöntemlerine Göre Sınıflandırılması. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(25), 47-73.

ÇEVKO. (2018). Basında Çevko. ÇEVKO, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği İşletmeleri Harekete Geçirdi, 1-52.

Dowlatshahi, S. (2000). Developing a Theory of Reverse Lojistics. Interfaces, 30(3), 143-155.

Erol, İ., Velioğlu, M., & Şerifoğlu, F. (2006). AB Uyum Yasaları ve Sürdürülebilir Kalkınma Bağlamında Tersine Tedarik Zinciri Yönetimi:Türkiye'ye Yönelik Araştırma Fırsatları ve Önerileri. İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 86-106.

Gilanlı, E., Altuğ, N., & Oğuzhan, A. (2012). İşletmelerde İleri ve Ters Lojistik Karşılaştırması. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 149-166.

Güler, T. (2018). Yeni Yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliğinin Ekonomik İşletmelere Etkisi. ÇEVKO, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği İşletmeleri Harekete Geçirdi, 1-52.

https://sifiratik.gov.tr. (2019, 02 18). https://sifiratik.gov.tr/kutuphane/haberler/turkiye-de-bir-ilk-sifir-atik-ilcesi-kuruluyor.

https://sifiratik.gov.tr/kutuphane/haberler/turkiye-de-bir-ilk-sifir-atik-ilcesi-kuruluyor.

https://sifiratik.gov.tr/kutuphane/haberler/devlerden-plastik-sozu. (2019, 11 25). Devlerden Plastik Sözü. https://sifiratik.gov.tr/kutuphane/haberler/devlerden-plastik-sozu (Erişim Tarihi: 12.04.2020)

İmer, M. (2018). Türkiye'den Kaynaklanan Sera Gazı Salımlarının Azaltılmasında ÇEVKO Vakfı'nın Çalışmalarının Katkısı. ÇEVKO, Ambalaj Atıkları Yönetmeliği İşletmeleri Harekete Geçirdi(23), 1-52.

Karaçay, G. (2005). Tersine Lojistik: Kavram ve İşleyiş. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimle Enstitüsü Dergisi, 14(1), 317-331.

Kaya, Ö. D. (2019, 09 13). Okul Kantinlerinde Artık Çöp Çıkmayacak. https://www.cnnturk.com/video/turkiye/okul-kantinlerinden-artik-cop-cikmayacak (Erişim Tarihi: 15.04.2020)

Kiraz, C. (2019, 11 02). https://www.cnnturk.com/video/bilim-teknoloji/teknoloji/yapay-zeka-ile-ayristirma-makinesi-yaptilar.(Erişim Tarihi: 15.04.2020)

Nakıboğlu, G. (2007). Tersine Lojistik: Önemi ve Dünyadaki Uygulamaları. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 181-196.

Nakıboğlu, G. (2012, 09 12). Tersine lojistik. http://www.lojistikhatti.com/haber/2012/09/tersine-lojistik(Erişim Tarihi: 26.03.2020)

Olorunnıwo, F. O., & X.Li. (2010). Information Sharing and Collaboration Practices in Reverse Logistics. Supply Chain Management An International Journal, 15(6), 454-462.

Rogers, D. S., & Tibben-Lembke, R. (2001). An Examination of Reverse Logıstıcs Practices. Journel of Business Logıstıcs, 22(2), 129-149.

Setaputra, R., & Mukhopadhyay, S. (2010). A Framework for Research in Reverse Logistics. Int. J. Logistics Systems and Management, 7(1), 19-55.

Stock, J. R. (2001). The 7 Deadly Sİns of Reverse Logistics. Material Handling Management, 56(3), 5-11.

Thierry, M., Salomon, M., Nunen, J. V., & Wasenhove, L. V. (1995). Strategic Issues in Product Recovery Management. California Management Review, 37(2), 114-135.

Tunçer, C. F. (2019, 10 22). İşte E-atıkların Geri Dönüşümü. https://www.cnnturk.com/video/bilim-teknoloji/teknoloji/iste-e-atiklarin-geri-donusumu(Erişim Tarihi: 15.04.2020).

Yıldız, D. (2013). Ambalaj Atıklarında Tersine Lojitik Uygulaması ve Öneriler. Yüksek Lisans Tezi. Bilecik: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kaynak Göster

APA Yıldız, D . (2021). Türkiye’de Tersine Lojistiğin Rolü . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 11 (1) , 136-144 . DOI: 10.48146/odusobiad.863504