Akan Yazı Etkinliklerinin Okuma Hızına Etkisi

Bu çalışmanın amacı akan yazının okuma hızına etkisini incelemektir. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden yarı deneysel desen kullanılmıştır. Yarı deneysel desenlerden ön test son test eşitlenmemiş kontrol gruplu model kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk döneminde Mardin ilinde bir devlet ilkokulundaki iki 2. sınıftır. Deney grubu olarak araştırmacılardan birinin görev yaptığı sınıf seçilmiştir. Deney grubuna yakın okuma düzeyine sahip olduğu düşünülen aynı okuldan başka bir sınıf ise kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Akan yazıyla hazırlanmış metinler “Camtasio Studio 8” programıyla bilgisayarda sağdan sola hareket edecek şekilde tasarlanmıştır. Çalışmada öyküleyici, bilgilendirici ve şiir türünden metinler kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarının analizi için SPSS 23 paket programı kullanılmıştır. Uygulama tamamlandıktan sonra deney ve kontrol gruplarının ön test ve son testten aldıkları puanları aralarında anlamlı bir ilişki olup olmadığına bakılmıştır. Parametrik testlerin sayıltıları karşılanamadığı için parametrik olmayan testler kullanılmıştır. İlişkisiz (bağımsız) örneklemler için Mann Whitney U testinden yararlanılmıştır. İlişkili (bağımlı) örneklemler için ise Wilcoxon İşaretli Sıralar testinden yararlanmıştır. Sonuçlar yorumlanırken p= .05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda deney grubuyla kontrol grubu arasındaki okuma hızı sonuçları arasında öyküleyici ve şiir türü metinlerde anlamlı fark bulunmuştur. Ancak bilgilendirici metin türünde anlamlı bir ilişkinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar göz önüne alındığında akan yazı yönteminin öğrencilerin okuma hızlarını geliştirmede etkili olduğu bu nedenle ilkokulda okuma hızını artırma amacıyla kullanılmasının yararlı olabileceği söylenebilir.

The Effect Of Sliding Text Activities To Speed Of Reading

The purpose of this study is to investigate the effect of sliding text on reading spead. In this study, experimental research and quasi-experimental design have been used, pre test-post test nonequivalent control group design was used as a kind of quasi-experimental method. Participants of the search was two different second grade classrooms in state primary school in Mardin province in 2018-2019 academic year. One of the researcher’s class was selected as the experimental group. Another class from the same school which is thought to have a reading level close to the experimental group was determined as the control group. The sliding texts were prepared on a computer via “Camtasio Studio 8” software in a manner that the texts move from left to right on the screen. Narrative, informative, poetic texts were used in the study. SPSS 23 package-program was used for the purpose of analysing the results of the research. Following the completion of the study, it was checked whether there is a meaningful relation between the students’ results of both pre test and post test. Non-parametric tests were used since there is no equivalent for parametric test numerals. Mann Whitney U test was used for the unpaired samples. For the paired samples though, Wilcoxon Signed Rank Test was the preference. While interpreting the results, level of the significance was accepted as p=.05. After all these analysis, it can be said that there is a significant difference between narrative and poetic types of texts regarding the speed-reading results between control group and experimental group. On the other hand, there was no proof that there is a meaningful relation between informative type of text. When these results are taken into consideration, it can be said that flowing sliding text is effective in improving students' rapid reading and therefore it may be useful to use it in order to increase reading speed in primary school.

Kaynakça

Akçamete, G. (1989). Üniversite Öğrencilerinin Okumalarının Değerlendirilmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(22), 735-753.

Balcı, A. (2013). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Baştuğ, M. (2012). İlköğretim I. Kademe Öğrencilerinin Akıcı Okuma Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Baştürk, R. (2014). Deneme Modelleri. Abdurrahman Tanrıöğen (Ed.), Bilimsel Araştırma Yöntemleri. 31-53. Ankara: Anı Yayıncılık.

Bozan, A. (2012). Hızlı Okuma Eğitiminin 10. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızlarına ve Anlama Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale: On Sekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi Kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Can, A. (2016). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Coşkun, E. (2002). Lise 2. Sınıf Öğrencilerinin Sessiz Okuma Hızları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma, Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Coşkun, E. (2003). Çeşitli Değişkenlere Göre Lise Öğrencilerinin Etkili Okuma Becerileri ve Bazı Öneriler. Türklük Bilimi Araştırmaları, 13, 101-130.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler Yayıncılık.

Çiçekçi, M. A. (2017). Zihinsel Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri. Ankara: Kırmızı Karınca Yayınları.

Dedebali, N. C. (2008). Hızlı Okuma Tekniğinin 8. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Hızlarına ve Okuduğunu Anlama Düzeylerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Aydın: Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Durukan, E. (2013). Türkçe Öğretmenliği Adaylarının Okuma Hız ve Anlama Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. Milli Eğitim. 200, 180-188.

Güneri, M. (1987). İlkokul Üçüncü Sınıf Öğrencilerinin Geliştirilen Bir Okuma Metnine Göre Okuma Düzeylerinin Saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Johnson, A. P. (2017). Okuma ve Yazma Öğretimi. (Çev: Ahmet Benzer). Ankara: Pegem Akademi.

Karasar, N. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemi Kavramlar İlkeler Teknikler. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Kaya, D. (2016). Akıcı Okuma Gelişiminin Değerlendirilmesine Yönelik Boylamsal Bir Çalışma. Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 4(2), 14-25.

Kayıran, B. K. ve Ağaçkıran, Z. K. (2018). İlkokul Birinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Başarılarının ve Okuma Hızlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 2(2), 30-44.

Kavcar, C., Oğuzkan, F. ve Hasırcı, S. (2016). Türkçe Öğretimi Türkçe ve Sınıf Öğretmenleri İçin. Ankara: Anı Yayıncılık.

Keskin, H. K. (2012). Okuma Yöntemlerinin Okuma Becerileri Üzerindeki Etkisi. Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Keskin, T. (2015). Anlayarak Hızlı Okuma Teknikleri. Ankara: Tutku Yayıncılık.

Morra, J. ve Tracey, D. H. (2006). The Impact of Multiple Fluency Interventions on a Single Subject. Reading Horizons, 47(2), 175-198.

Luma, S. (2002). İlköğretim Okulu Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Okuma Beceri ve Alışkanlıklarının Geliştirmeye Yönelik Uygulamalı Bir Araştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Saracaloğlu, A. S., Dedebali, N. C. ve Karasakaloğlu, N. (2011). Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sessiz Okuma Hızları ve Okuduğunu Anlama Düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3), 177-193.

Şahin, A. (2011). Farklı Yöntemlerle Okuma-Yazma Öğrenmiş Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Erişileriyle Okuma Hızlarının Karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 41, 423-433.

Yılar, Ö. (2015). Ses Temelli Cümle Yöntemi ile İlk Okuma Yazma Öğretimi. Ömer Yılar (Ed.), İlk Okuma ve Yazma Öğretimi. 183-186. Ankara: Pegem Yayıncılık.

Yılmaz, Z. A. (2007). Sınıf Öğretmenlerine Türkçe Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.

Kaynak Göster

APA Gül, A , Taşkaya, S . (2021). Akan Yazı Etkinliklerinin Okuma Hızına Etkisi . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 11 (1) , 1-22 . DOI: 10.48146/odusobiad.731695