Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği

Tüketici temelli marka denkliği konusunda yürütülen bu çalışmada, Türkiye’deki gazete markalarına yönelik marka denkliği unsurlarının, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencileri perspektifinden betimlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Yoo ve Donthu (2001)  tarafından geliştirilen çok boyutlu tüketici temelli marka denkliği ölçeği kullanılmıştır. Marka sadakati, algılanan kalite, marka farkındalığı-bağlantıları ve tüm marka denkliği (TMD) ölçekte ele alınan boyutlardır.Marka denkliği unsurları içinde en yüksek ortalamaya marka farkındalığı ve çağrışımları sahip olmuştur. Bu boyut içinde yer alan maddeler incelendiğinde, gazete markalarının tanınması, rakiplerinden ayırt edilebilmesi ve logonun hatırlanabilmesi gibi gazetelerin görsel özellikleri ile ilgili olduğu görülmektedir. En düşük ortalama ise TMD (Tüm marka denkliği) boyutu ile ilgili gerçekleşmiştir. TMD boyutu içindeki 4 madde incelendiğinde ise tamamının satın alma niyeti ile ilgili olduğu görülmüştür. Çalışma öğrencilerin gazete markalarına yönelik sadakat geliştirmediklerine; gazetelerin marka yönetim sürecinde sadakat ve kalitenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğine; öğrencilerin gazete markalarına ilişkin görsel-fiziksel özelliklerin farkında olduğuna; okuyucusu oldukları gazeteleri satın alma konusunda ise güçlü bir niyete sahip olmadıklarına işaret etmektedir.  

Consumer Based Brand Equity: Example of Newspaper Brands

This study is based on consumer based brand equality. In this we aim to define the elements of the newspaper brand equality published in Turkey from the perspective of students of Ege University Communication Faculty Journalism Department. The scale used in this study is the multi dimension consumer based brand equality scale developed by Yoo and Donthu (2001). Brand loyalty, percieved quality, brand awareness-associations and all brand equality has been eveluated in this study.Brand awareness and assosiations had the highest avarage in the brand equality elements. When we examine the elements in this dimension we see that visiual specialities of the newspaper are related with the dimension. All brand equality dimension has the the lowest avarage. When we examine the 4 entry item all students have the intention to buy. In this study we see that the students did not develop a brand loyalty, the eveluation has to be made together for quality and loyalty in the process of brand management of the newspaper, students are aware of visual and physical specialities, but also they do not have a strong intension to buy the newspaper that they usually read.

___

Washburn,J.H. ve Plank R.E. (2002). Measuring brand equity: an evaluation of a consumer-based brand equity scale. Journal of Marketing Theory and Practice, 10:1, 46-62, publication doi:10.1080/10696679.2002.11501909

Wood,L. (2000). Brands and brand equity: definition and management. Management Decision. Vol. 38 Iss 9 pp. 662 -669 . publication doi:http://dx.doi.org/10.1108/00251740010379100

Yasin, N.M., Mohd Nasser Noor,M.N. ve Mohamad, O. (2007). Does image of country-of-origin matter to brand equity? Journal of Product & Brand Management, Vol. 16 Iss 1 pp. 38 – 48. Publication doi:http://dx.doi.org/10.1108/10610420710731142

Yoo, B . ve Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of Business Research, 52 (2001) 1-14.

___

APA Yeniçeri Alemdar, M , Dirik, Ç . (2016). Tüketici Temelli Marka Denkliği: Gazete Markaları Örneği . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 821-838 .