Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek

Bu çalışmanın amacı, her ne kadar tüm sosyal sorunların temel nedeni değilse de, önemli bir nedeni olarak, yoksulluk ve yoksullukla mücadelede kullanılan yoksul yardımlarının, kişilerin kendilerini dışlanmış olarak hissetmelerinde ne kadar belirleyici olduğunu irdelemektir. Bu nedenle çalışmanın hemen başında yoksulluk kavramı üzerinde kısaca durulduktan sonra; yoksulluğun neden olduğu, yoksul yardımlarının mevcut yapısının da destekleyip genişlettiği sosyal dışlanma kavramı üzerinde durulmuş, ardından yoksulluk, sosyal dışlanma ikilemine yer verilmiştir. Sonrasında yoksullukla mücadele ve sosyal dışlanma konusu ele alınarak, yoksul yardımlarına yoksulluk ve sosyal dışlanma ekseninde farklı bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılmıştır.

Rethinking the Poor Relief in Terms of Poverty and Social Exclusion

AbstractThe aim of this study is to determine to what extend the poor relief used in poverty and struggle against poverty which is an important reason though not the basic reason of the social problems, is determinative on the people’s feeling themselves excluded. In this context, following the brief the explanation of poverty, both the social exclusion stemming from poverty and the available structure of poor relief were investigated, and finally the social exclusion dilemma was addressed. This is followed by a discussion on poverty control and social exclusion which aims to develop an alternative perspective to relieve poor from the viewpoint of poverty and social exclusion.

___

ADAMAN, F. (2010). Yoksulluk-Sosyal Dışlanma-Mikrokredi: Türkiye’den Kimi Kesitler. Lofca, İ., Vd. (Ed.). Mikrokredi ve Yoksulluk: Yoksulluğun Olmadığı Bir Dünyaya Doğru içinde (ss .40-53) Kahramanmaraş Valiliği: Yayın No: 8.

ADAMAN, F., ve KEYDER, Ç. (2006). Türkiye’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma. Avrupa Komisyonu’nun Çalışma, Sosyal İşler ve Fırsat Eşitliği Dairesi Raporu. İnternet Adresi: http://ec.europa.eu/ employment_social/ social_inclusion/docs/2006 /study_turkey_tr.pdf Erişim Tarihi: 26.09.2014

AKSAN, G. (2009). Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Konya Selçuk Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

ASAGM (2010). Sosyal Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü: Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardım Alanların Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü Araştırması (Genel Yayın No: 144). Ankara: Ermat Matbaacılık.

ATKİNSON, A. B. (1998). Social Exclusion Poverty and Unemployment. Atkinson. A. B. ve Hills, J. (Ed.). Exclusion, Employment and Opprtunity. http://sticerd.lse.ac.uk/dps/case/cp/Paper4.pdf

BAUMAN, Z. (1999). Çalışma, Tüketicilik ve Yeni Yoksullar. Ümit Öktem (Çev.). İstanbul: Sarmal Yayınevi.

___

APA Erkul, A , Koca, M . (2016). Yoksul Yardımlarını Yoksulluk Ve Sosyal Dışlanma Bağlamında Yeniden Düşünmek . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 615-628 .