Mimari Mirasın Turizme Açılmasının Mimari Mirasın Korunmasına Etkisi: Sanat Tarihi ve Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Öz  Özet Mimari miras varlıkları, kültürel mirasın önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Bir mimari miras varlığının turizme açılmasının ya da turistik bir alanda işlevsel hale getirilmesinin, o yapıyı olumsuz etkileyeceği düşüncesi yaygındır. Turizm endüstrisi açısından önemli bir çekicilik vasfı taşıyan mimari miras varlıklarının turistik bir figür olarak değerlendirilmesinin bu eserlerin korunabilmesinde nasıl bir etki yarattığı bu çalışmanın çıkış noktasıdır. Verilerin anket tekniği kullanılarak toplandığı bu araştırmada evreni Yüzüncü Yıl Üniversitesinde eğitim gören sanat tarihi ve turizm bölümü öğrencileri oluşturmaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda sanat tarihi ve turizm öğrencileri açısından mimari miras varlıklarının turizme açılmasının mimari miras varlıklarının korunması üzerinde pozitif doğrusal bir etkisi olduğu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Alnafeesi, A. M. (2013). “The Role & Impact Of Preservation Architectural Heritage On Domestic Tourism” . In: International Conference on Tourism Development: Building The Future Of Tourism, 4 February 2013, (ss. 93-100) Penang, Malaysia.

Arslan Kalay, H. ve Yenişehirlioğlu, E. (2017). “Kültürel Miras Yönetiminde Bir Çatışma Unsuru”; Turizm, Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 19-21 Mayıs 2017, Konya.

Awadh, G. O. (2007). “Tourism and Heritage Conservation: 21st Century Challenge Case: Zanzibar Stone Town”. The Manifestation of African Perspectives Dialogues on Urbanism and Architecture 6th – 8th December 2007, TU Delft, The Netherlands.

Ballantyne, R.; Hughes, K., Ding, P. ve Liu, D. (2014). “Chinese and İnternational Visitor Perceptions of İnterpretation at Beijing Built Heritage Sites”, Journal of Sustainable Tourism, 22(5), 705-725.

Bandara, H. M. (2003). Cultural Tourism: Impacts and Policy. (Ed.) Gunawardene, P. Katugampola M. ve Dharmawardene R., "Essays in Archaeology: In Honour of Professor Senaka Bandaranayeke". Godage International Publishers, Colombo.

Bevan, R. (2006). The Destruction of Memory : Architecture at War, Reaktion Books: London.

Bonn, M. A., Joseph, M., Sacha. M., Dai, M., Hayes, S. ve Cave, J. (2007). "Heritage/Cultural Attraction Atmospherics: Creating the Right Environment for the Heritage/Cultural Visitor", Journal of Travel Research, 45(3), 345–354.

Brumann, C. (2015). Cultural Heritage, (Ed.) James D. Wright, "International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences", Elsevier: Oxford.

Buckley, R. (2004). "The Effects of World Heritage Listing on Tourism to Australian National Parks", Journal of Sustainable Tourism, 12(1), 70–84.

Çapar, G. ve Yenipınar, U. (2016). "Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması". Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(1), 100-115.

Dewi, C. (2017). "Rethinking Architectural Heritage Conservation in Post-Disaster Context". International Journal of Heritage Studies, 23(6), 587-600.

Doğaner, S. (2003). “Miras Turizminin Coğrafi Kaynakları ve Korunması” Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, 16- 18 Nisan 2003, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, ss.1-8.

Du Cros, H. (2001). "A New Model to Assist in Planning For Sustainable Cultural Heritage Tourism". International Journal of Tourism Research, 3(2),165–170.

Feilden, B. M. (2003). Conservation of Historic Buildings, Architectural Press: Oxford.

Garrod, B. ve Fyall, A. (2000). "Managing heritage tourism", Annals of Tourism Research, 27(3), 682–708.

Graham, B., Ashworth, G. J. ve Tunbridge, J. E. (2000). A Geography of Heritage, New York: Oxford.

Günlü, E., Pırnar, İ. ve Yağcı, K. (2009). "Preserving Cultural Heritage and Possible İmpacts on Regional Development: Case of Izmir". International Journal of Emerging and Transition Economies, 2(2), 213-229.

Icomos (1999). “Kültürel Miras Değeri Taşıyan Alanlarda Turizm Yönetimi”, Uluslararası Kültürel Turizm Tüzüğü, http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0473172001407841550.pdf

Icomos (2013). “ICOMOS Türkiye Mimari Mirası Koruma Bildirgesi” http://www.icomos.org.tr/Dosyalar/ICOMOSTR_0623153001387886624.pdf

Ismep Rehber Kitaplar (2014). “Kültürel Mirasın Korunması”, İstanbul.

Jokilehto, J. (1999). A History of Architectural Conservation, Butterworth Heinemann: Oxford.

Jordan, L. A. (2013). "Managing Built Heritage for Tourism in Trinidad and Tobago: Challenges and Opportunities", Journal of Heritage Tourism, 8(1), 49-62.

Kahraman, N. ve Türkay, O. (2006). Turizm ve Çevre, Detay Yayıncılık: Ankara.

Landorf, C. (2009). "Managing for Sustainable Tourism: A Review of Six Cultural World Heritage Sites", Journal of Sustainable Tourism, 17(1), 53-70.

Matthews, T., ve Grant-Smith, D. (2017). "Managing Ensemble Scale Heritage Conservation in the Shandon Architectural Conservation Area in Cork, Ireland", Cities, 62, 152-158.

Mckercher, B. ve Du Cros, H. (2002). Cultural Tourism: The Partnership Between Tourism and Cultural Heritage Management, Routledge: London.

Mckercher, B., Ho, P. S. ve Du Cros, H. (2005). "Relationship Between Tourism and Cultural Heritage Management: Evidence From Hong Kong", Tourism Management, 26(4), 539-548.

Meskell, L. (2009). "Talking of Human Rights: Histories, Heritages and Human Remains", Reviews in Anthropology, 38(4), 308–326.

Nasser, N. (2003). "Planning for Urban Heritage Places: Reconciling Conservation, Tourism, And Sustainable Development". SEGA Journals, 17(4), 467-479.

Nataraja, T. C. (2014). "Cultural Heritage Tourism In India", https://www.academia.edu/4284484/Cultural_Heritage_Tourism1

Office Of Environment And Heritage. (2005). A Summary Of The State Of The Parks 2004 Report And Future Management Actions İn Response To İt, Department of Environment and Conservation (NSW), Sydney.

Orbasli, A. (2008). Architectural Conservation. Oxford: Blackwell.

Pearson, M. ve Sullivan, S. (1995). Looking After Heritage Places, Melbourne University Press: Melbourne.

Pederson, A. (2002). Managing tourism at World Heritage Sites, World Heritage Centre: Paris.

Poria, Y., Butler, R. ve Airev, D. (2003). "The Core of Heritage Tourism", Annals of Tourism Research, 30(1), 238–254.

Prat Forga, J. M. ve Cànoves Valiente, G. (2017). "Cultural Change And İndustrial Heritage Tourism: Material Heritage of the İndustries of Food and Beverage in Catalonia (Spain)", Journal of Tourism and Cultural Change, 15(3), 265-286.

Richards, G. (1999). “Heritage Visitor Attractions in Europe: A Visitor Profile”, Interpretation, 4(3), 9-13.

Riley, M. ve Harvey, D. (2005). "Landscape Archaeology, Heritage and the Community in Devon: An Oral History Approach". International Journal of Heritage Studies, 11(4), 269–288.

Rodwell, D. (2008). Conservation and Sustainability in Historic Cities, John Wiley & Sons: Oxford.

Saradj, F. M., Pilakoutas, K. ve Hajirasouliha, I. (2017). "Prioritization of Interventions for Strengthening Architectural Heritage", Urbanism, 8(3), 283-298. Yazıcıoğlu, Y. ve Erdoğan, S. (2007). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Detay Yayıncılık: Ankara.

Kaynak Göster

APA Arslan Kalay, H , Şahin, S , Meriç, S . (2018). Mimari Mirasın Turizme Açılmasının Mimari Mirasın Korunmasına Etkisi: Sanat Tarihi ve Turizm Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 8 (1) , 65-78 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/36351/368256