Müze ile Eğitim Yoluyla Ortaokul Öğrencilerinde Kültürel Miras Bilinci Oluşturma

Kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılmasında müzelerin ayrıcalıklı bir işlevi bulunmaktadır. Zaman ve mekânda dağınık olarak bulunan nesneleri bir araya getirerek geçmişle bu gün arasında köprü kuran müzeler, öğrenciye yaşayarak öğrenme olanağı sunması nedeniyle etkili bir okul dışı eğitim ortamlarıdır. Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerine kültürel mirasın müze ile eğitim yoluyla nasıl aktarılabileceğine yönelik planlı bir müze gezisi örneği hazırlanmıştır. Tümevarımsal bir yaklaşım benimsendiği için çalışma, temel nitel araştırma yöntemiyle desenlenmiştir. Çalışmanın verileri doküman incelemesi tekniğiyle toplanmış, verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır.Örnek müze gezisi planlaması; müze gezisi öncesi hazırlıklar, müze ortamındaki etkinlik süreci, müzedeki inceleme sonrası sanatsal uygulama süreci aşamaları ile açıklanmıştır. Planlamanın müze gezisi öncesi hazırlıklar aşaması, izin işlemleri, araç temini, müze hakkında bilgilendirme, müze rehberi hazırlamayı içermiş, müze ortamındaki etkinlik süreci; öğrencilerin müzedeki eserlerle ilgili sanat tarihi bilgisi edinebilme, seçtikleri bir eseri derinlemesine inceleyebilme ve bu eserin çizimlerini yapmaya ilişkin planlamalarla açıklanmıştır. Müzedeki inceleme sonrası sanatsal uygulama süreci ise öğrencilere, müzede inceledikleri eserin üç boyutlu uygulamasını yaptırma şeklinde biçimlendirilmiştir.

Creating Cultural Heritage Consciousness on Middle School Students Through Museum Education

Museums play an indispensable part in the preservation and handing down of cultural heritage to new generations. Building a bridge between the past and the present by putting together objects scattered in time and place, museums create an effective environment for non-formal education. This study aims to provide an example of a planned museum tour to describe how information on cultural heritage can be provided to middle school students through museum education. Adopting an inductive approach, the design for this study was based on basic qualitative methods. Data was compiled by document analysis, and analyzed through descriptive analysis methodology. The example of museum tour plan provided in this study consisted of three stages: pre-tour preparations including obtaining of permission from relevant authorities for the tour, hiring of shuttle bus, briefing on, and the preparation of a guide of the museum; activities in the museum setting, including providing students with information on the history of the artefacts, the opportunity to analyze an artefact they choose, and to make drawings of that artefact; and post-tour artistic production aiming to have the students produce the artefacts they have chosen in three-dimensional form.

Kaynakça

Akça, E. (2015). Kültürel Varlıklarımızda İnovasyon’un Etkisi, Teknolojik Yeniliklerin Uygulanabilirliği, Çorum - Kastamonu Arkeoloji Müzeleri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Karabük Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Karabük.

Akmehmet, T. K. (2008). Müzelerin Tarih Öğretiminde Nesne Merkezli Eğitim Etkinlikleriyle Kullanılması ve İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretimi. Milli Eğitim Dergisi, 180(4), 50-67.

Akpınar, E. (2007). Türkiye’nin Dünya Mirası Listesi’ndeki Yeri ve Yeni Bir Aday Önerisi. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi 9(1), 81-106

Akyürek, T. (2011). İlköğretim 1. Kademe Görsel Sanatlar Dersinde Müze Eğitiminin Tarih ve Kültür Bilinci Oluşturmasındaki Önemi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alakuş, A. O. (2009). Çok Alanlı Sanat Eğitimin Yöntemi (ÇASEY). L. Mercin ve A. O. Alakuş (Ed.), Sanat Eğitimi ve Görsel Sanatlar Öğretimi içinde (ss. 61-83). Ankara: Pegem.

Arı, Ç. (2010). Müze Bilinci Öğrenme Alanı Etkinlilerinin Gerçekleşebilirliğine İlişkin Öğretmen Görüşleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kaynak Göster

APA Bülbül, H . (2016). Müze ile Eğitim Yoluyla Ortaokul Öğrencilerinde Kültürel Miras Bilinci Oluşturma . Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 681-694 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/odusobiad/issue/26332/280084