Hemşirelik Öğrencilerinde Algılanan Stres, Başetme ve Merhamet Yorgunluğu

Amaç: Bu araştırmada hemşirelik öğrencilerinde algılanan stres, stresle başetme ve merhamet yorgunluğunun ilişki ve etkileşim düzeylerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı ve ilişki arayıcı tipteki araştırmaya 206 hemşirelik öğrencisi örnekleme dahil edilmiştir. Veriler online olarak hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu”, “Merhamet Yorgunluğu-Kısa Ölçek”, “Stresle Başa Çıkma Ölçeği” ve “Algılanan Stres Ölçeği” ile toplanmıştır. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistiklerin (frekans, yüzde, ortalama, standart sapma) yanı sıra Spearman Korelasyon testi ve yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların %88.3’ü kadın ve yaş ortalaması 22.14±5.69 yıldır. Merhamet yorgunluğunun stresle başa çıkma ile negatif yönde, algılanan stresle pozitif yönde ilişkisi olduğu saptanmıştır. Kurulan yapısal eşitlik modeli veriler tarafından desteklenmektedir. Hemşirelik öğrencilerinin merhamet yorgunluk düzeyleri algılanan stres ve stresle başetme düzeylerinden etkilenmektedir (p<0.05). Ayrıca kurulan modellemede stresle başetme, merhamet yorgunluğu ile algılanan stres arasında aracı etkiye sahip değildir (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak, bu bulgular doğrultusunda öğrencilerin merhamet yorgunluğu düzeyleri ve aracı etkiye sahip değişkenler üzerine araştırmaların yapılması önerilmektedir. Ayrıca stresle başetme becerilerinin artırılmasına yönelik eğitimlerin verilmesi hem stres hem de merhamet yorgunluk düzeyine olumlu etkilerinin olacağı düşünülmektedir.

Perceived Stress, Coping and Compassion Fatigue in Nursing Students

Objective: In this study was aimed to reveal the relationship and interaction levels of perceived stress, coping with stress and compassion fatigue in nursing students. Methods: 206 nursing students were included in the sample in this descriptive and relationship-seeking study. The data were collected with the "Personal Information Form", "Compassion Fatigue-Short Scale", "The Scale for Coping with Stress" and the "Perceived Stress Scale" prepared online. In the analysis of the data, the Spearman Correlation test and structural equality modeling were applied as well as descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation). Results: 88.3% of the participants were female and the mean age was 22.14±5.69 years. Compassion fatigue was found to be negatively correlated with coping with stress and positively correlated with perceived stress. The established structural equation model is supported by the data. Nursing students' compassion fatigue levels are affected by perceived stress and coping with stress (p<0.05). In addition, in the established modeling, coping with stress does not have a mediating effect between compassion fatigue and perceived stress (p>0.05). Conclusion: As a result, in line with these findings, it is recommended to conduct research on students' compassion fatigue levels and the variables that have a mediating effect. In addition, it is thought that providing trainings to increase the skills of coping with stress will have positive effects on both stress and compassion fatigue levels.

___

 • Adams RE, Boscarino JA, Figley CR. (2006). Compassion fatigue and psychological distress among social workers:A validation study. American Journal of Orthopsychiatry, 76(1), 103-108. https://doi.org/10.1037/0002-9432.76.1.103
 • Admi H, Moshe-Eilon Y, Sharon D, Mann M. (2018). Nursing students' stress and satisfaction in clinical practice along different stages: A cross-sectional study. Nurse Education Today, 68, 86-92. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.05.027
 • Andrew DPS, Pedersen PM, McEvoy CD. (2011). Research Methods in Sport Management. Champaign: Human Kinetics, 203-207.
 • Ashghali FM, Ghaffari F, Oskouie F, Zagheri TM. (2017). Attrition among Iranian nursing students: A qualitative study. Nurse Education in Practice, 22, 98-104. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.01.002.
 • Bartlett ML, Taylor H, Nelson JD. (2016). Comparison of mental health characteristics and stress between baccalaureate nursing students and non-nursing students. Journal of Nursing Education, 55(2), 87-90. https://doi.org/10.3928/01484834-20160114-05.
 • Cao X, Wang L, Wei S, Li J. (2021). Prevalence and predictors for compassion fatigue and compassion satisfaction in nursing students during clinical placement. Nurse Education in Practice 2021;51(4):102999. https://doi.org/10.1016/j.nepr.2021.102999
 • Cohen S, Kamarck T, Mermelstein R. (1983). A global measure of perceived stress. Journal of Health and Social Behavior, 24, 385-396. Çingöl N, Çelebi E, Zengin S, Karakaş M. (2018). Bir sağlık yüksekokulu hemşirelik bölümü öğrencilerinin merhamet düzeylerinin incelenmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi, 21(1), 61-67. https://doi.org/10.5505/kpd.2018.65487
 • Di̇nç S, Eki̇nci̇ M. (2019). Merhamet yorgunluğu kısa ölçeği'nin Türkçe'ye uyarlanması, geçerlilik ve güvenirliği. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 11(Ek 1), 192-202. https://doi.org/10.18863/pgy.590616
 • Eskin M, Harlak H, Demirkıran F, Dereboy Ç. (2013). Algılanan stres ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Güvenirlik ve geçerlik analizi. Yeni Symposium Journal, 51(3), 132-140.
 • Figley CR. (1995). Compassion fatigue: Coping with secondary traumatic stress disorder in those who treat the traumatized. Taylor and Francis Group, New York.
 • Gibbons C, Dempster M, Moutray M. (2011). Stress, coping and satisfaction in nursing students. Journal of Advanced Nursing, 67(3), 621-632. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2010.05495.x
 • Gürbüz S, Şahin F. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri: Felsefe-Yöntem-Analiz. 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık; 322-342.
 • İnce SB. (2008). Hemşire güvenliği: çalışma ortamı ve riskler. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi, 24(3), 61-71.
 • Kline RB. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press, 154-186.
 • Marć M, Bartosiewicz A, Burzyńska J, Chmiel Z, Januszewicz P. (2019). A nursing shortage-a prospect of global and local policies. International Nursing Review, 66(1), 9-16. https://doi.org/10.1111/inr.12473.
 • Mathieu F. (2007). Running on empty: Compassion fatigue in health professionals. Rehabilitaion Community Care Medicine, 4, 1-7.
 • Özdelikara A, Babur S. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin merhamet düzeyi ve empatik eğilim ilişkisi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 11(2), 342-349. https://doi.org/10.31067/0.2020.271
 • Pehlivan T, Güner P. (2018). Compassion fatigue: The known and unknown. Journal of Psychiatric Nursing, 9(2), 129-134. https://doi.org/10.14744/phd.2017. 25582
 • Peterson J, Johnson MA, Halvorsen B,Apmann L, Chang P, Kershek S ve ark. (2010). What is it so stressful about caring for a dying patient? A qualitative study of nurses' experiences. International Journal of Palliative Nursing, 16, 181-187. https://doi.org/10.12968/ijpn.2010.16.4.47784.
 • Roos E, Fichardt AE, MacKenzie MJ, Raubenheimer J. (2016). Attrition of undergraduate nursing students at selected South African universities. Curationis, 39(1), e1–e8. https://doi.org/10.4102/curationis.v39i1.1558
 • Ruiz-Fernández MD, Ramos-Pichardo JD, Ibáñez-Masero O, Cabrera-Troya J, Carmona-Rega MI, Ortega-Galán ÁM. (2020). Compassion fatigue, burnout, compassion satisfaction and perceived stress in healthcare professionals during the COVID-19 health crisis in Spain. Journal of Clinical Nursing, 29(21-22), 4321-4330. https://doi.org/10.1111/jocn. 15469
 • Sharp Donahoo LM B, Garrett-Wright D. (2018). Addressing compassio, Siegrist n fatigue and stress of special education teachers and professional staff using mindfulness and prayer. The Journal of School Nursing, 34(6), 442-44. https://doi.org/10.1177/1059840517725789
 • Sorenson C, Bolick B, Wright K, Hamilton R. (2016). Understanding compassion fatigue in healthcare Nursing Scholarship, 48(5), 456-465. https://doi.org/10.1111/jnu.12229
 • Ten Hoeve Y, Castelein S, Jansen G, Roodbol P. (2017). Dreams and disappointments regarding nursing: Student nurses' reasons for attrition and retention. A qualitative study design. Nurse Education Today, 54, 28-36. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2017.04.013
 • Türkiye İstatistik Kurumu. (2013). Nüfus projeksiyonları, 2013-2075. Erişim Tarihi: 22.09.2021, https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Nufus-Projeksiyonlari-2013-2075-15844
 • Türküm AS. (2002). Stresle başa çıkma ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(8), 19-31.
 • Valero-Chillerón MJ, González-Chordá VM, López-Peña N, Cervera-Gasch Á, Suárez-Alcázar MP, Mena-Tudela D. (2019). Burnout syndrome in nursing students: An observational study. Nurse Education Today, 76, 38-43. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2019.01.014
 • Whitebird RR, Asche SE, Thompson GL, Rossom R, Heinrich R. (2013). Stress, burnout, compassion fatigue, and mental health in hospice workers in Minnesota. Journal of Palliative Medicine, 16(12), 1534-1539. https://doi.org/10.1089/jpm.2013.0202.
 • Woo MWJ, Li W. (2020). Nursing students' views and satisfaction of their clinical learning environment in Singapore. Nursing Open, 7(6), 1909-1919. https://doi.org/10.1002/nop2.581.
 • WHO (World Health Organization). (2018). Türkiye hane halkı sağlık araştırması bulaşıcı olmayan hastalıkların risk faktörleri 2017. Erişim Tarihi: 22.09.2021, https://www.who.int/ncds/surveillance /steps/WHO_Turkey_Risk_Factors_A4_TR_19.06.2018.pdf
 • Yılmaz G, Üstün B. (2018). Hemşirelerde profesyonel yaşam kalitesi: Merhamet memnuniyeti ve merhamet yorgunluğu. Journal of Psychiatric Nursing, 9(3), 205-211. https://doi.org/ 10.14744/phd.2018.86648

___

APA Evli, M. (2023). Hemşirelik Öğrencilerinde Algılanan Stres, Başetme ve Merhamet Yorgunluğu . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 437-444 . DOI: 10.38108/ouhcd.1082241
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Ordu Üniversitesi

22.4b273

Sayıdaki Diğer Makaleler

Pediatrik Onkoloji Hastalarının Bakım Verenlerine Uygulanan Psikososyal Girişimlerin Ruhsal Semptomlara Olan Etkisi: Sistematik Bir Derleme, Türkiye Örneklemi

Remziye SEMERCİ, Tugba PEHLİVAN

Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddet Hakkında Tutumlarının İncelenmesi

Emre YANIKKEREM, Nicole ESMERAY

Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Canan ERAYDIN, Bilge TEZCAN, Emine ŞAHİN, Mustafa ÖREN, Berhan BERŞE

Oyuncak Tutum Ölçeğinin Türkçe Geçerlik Güvenirlik Çalışması ve Annelerin Oyuncak Seçme Davranışlarının Belirlenmesi

Hatice UZŞEN, Esra TURAL BÜYÜK, Merve KOYUN

Doğurgan Çağdaki Kadınlarda Travmatik Doğum Algısı ve Etkileyen Faktörler

Kerime Derya BEYDAĞ, Nursel ALP DAL

Doğum Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Premenstrual Sendrom ve Mental İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İlknur YEŞİLÇINAR, Derya YANIK

Onkoloji Kliniğinde Görev Yapan Hemşirelerin Deneyimleri

Sibel SEVİNÇ, Ece DEVRİM

Hemşirelik Öğrencilerinin Acının Dönüştürücü Gücü Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Tuğçe KAPLAN, İlhan GÜNBAYI, İlkay KESER

Hemşirelik Alanında Yayınlanmış Periton Diyalizi Araştırmalarının Bibliyometrik Analizi: Tanımlayıcı Bir Çalışma

Şefika Tuğba YANGÖZ, Zeynep CANLI ÖZER

Hemşirelerin Bilimsel Araştırmalara ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Sema KÖSE, Aslı SİS ÇELİK, Dilek KILIÇ