Hemşirelik Öğrencilerinin Acının Dönüştürücü Gücü Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Amaç: Araştırmanın amacı, hemşirelik öğrencilerinin acının dönüştürücü gücü kavramına ilişkin algılarını metafor analizi yöntemiyle incelemektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 2020-2021 eğitim-öğretim yılı Ekim-Mart ayları arasında eğitim gören 103 hemşirelik öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmada nitel ve nicel verilerin birlikte toplandığı karma yöntem desenlerinden yakınsak paralel karma desen kullanılmıştır. Araştırmanın nicel boyutunda öğrencilerin sosyodemografik ve ruhsal acı yaşama deneyimleri gibi değişkenler; nitel boyutunda metafor analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya katılan öğrencilerin %76.7’sinin kadın, %43.7’sinin 4. Sınıf öğrencisi, %63.1’inin ruhsal acı yaşadığı görülmüştür. Çalışma sonucunda metaforların 8 kavramsal kategoride toplandığı ve öğrencilerin en sık hayvan, bitki ya da doğa unsurları kategorisine ilişkin metafor seçtikleri (%32) görülmüştür. İnsana ait bir duygu ya da duygusal davranış kategorisi ile çevresinde ruhsal acı yaşayan birey olma durumu arasında (p=0.005); Aile üyesi, arkadaş ya da danışılacak bir insan kategorisi ile de ruhsal acı veren olay türü (p=0.008) arasında anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Diğer kategoriler ile sosyodemografik veriler arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır (p>0.05). Sonuç: Sonuç olarak hemşirelerin hastalık/durum hakkındaki algılarının bireye sunulan hemşirelik bakımını etkilediği düşünüldüğünde öğrencilerin ruhsal acı yaşayan bireye bakım vermeye ve bireyin değişip dönüşebilmesine ilişkin olumlu bir yargı geliştirdiği ve meslek hayatında bu yargıya yönelik hareket etme potansiyelinin olduğu söylenebilir.

Determining the Perceptions of Nursing Students Regarding the Concept of the Transformative Power of Suffering by Metaphor Analysis Method

Objective: The aim of the study is to examine the perceptions of nursing students' perceptions of the concept of the ‘Transformative Power of Suffering’ through metaphor analysis. Method: The sample of the study consisted of 103 nursing students studying in the autumn and spring semesters of the 2020-2021 academic year. In the research, the convergent parallel mixed design, one of the mixed method designs in which qualitative and quantitative data were collected together, was used. In the quantitative dimension of the study, variables such as the students’ experiences of sociodemographic and psychological pain; the Metaphor analysis method was used in the qualitative dimension. Results: It was observed that 76.7% of the students participating in the study were women, 43.7% were 4th-grade students, and 63.1% experienced mental pain. As a result of the study, it was seen that the metaphors were collected in 8 conceptual categories and the students most frequently chose metaphors (32%) related to the animal, plant or natural elements category. Between a human emotion/emotional behavior category and being an individual experiencing psychological pain around him/her (p=0.005); A significant relationship was found between the category of a family member, friend/a person to be consulted with and type of mentally painful event (p=0.008). There was no relationship between other categories and sociodemographic data (p>0.05). Conclusion: Considering that nurses' perceptions about the illness/condition affect the nursing care provided to the individual, it can be said that students develop positive judgments about caring for suffering from mental pain and the individual's ability to change and transform, and they have the potential to act towards this judgment in their professional life.

___

 • Andreasen NC. (2022). What is post-traumatic stress disorder?. Dialogues in Clinical Neuroscience, 240-243.
 • Aragno A. (2009). Meaning's vessel: a metapsychological understanding of metaphor. Psychoanalytic Inquiry, 29(1), 30-47.
 • Arşimet A, Dil S. (2021). COVID-19 tanılı hastaya NANDA-I ve Joyce Travelbee’nin insan insana ilişki modeline göre verilen hemşirelik bakımı: bir olgu sunumu. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 3(3), 229-239.
 • Bayrakcı M. (2007). Sosyal öğrenme kuramı ve eğitimde uygulanması. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 198-210.
 • Bildik T. (2013). Ölüm, kayıp, yas ve patolojik yas. Ege Tıp Dergisi, 52(4), 223-29.
 • Bilgen ÖB, Doğan N. (2017). Puanlayıcılar arası güvenirlik belirleme tekniklerinin karşılaştırılması. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, 8(1), 63-78.
 • Bolat T, Bolat Oİ, Taştan S. (2020). Örgütsel destek, sosyal bağlılık ve dünyaya ilişkin varsayımların travma sonrası büyüme üzerindeki etkisinde acının dönüştürücü gücünün rolü: pozitif psikoloji bağlamında bir değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 361-402.
 • Coşkun M. (2010). Lise öğrencilerinin “iklim” kavramıyla ilgili metaforları (zihinsel imgeleri). Turkish Studies International Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 5(3), 919-40.
 • Dinçer D, Aydoğan D. (2019). Evlilik ilişkisinin gizil güçleri: özgecil aşk, acının dönüştürücü gücü ve fedakârlık doyumu. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19(7), 65-77.
 • Dinçer D, Ekşi H, Demirci İ, Kardaş S. (2015). Acının dönüştürücü gücü ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 39, 409-21.
 • Doğan Y. (2017). Ortaokul öğrencilerinin çevre kavramına ilişkin sezgisel algıları: bir metafor analizi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1), 721-40.
 • Ezell JM, Salari S, Rooker C, Chase EC. (2021). Intersectional trauma: COVID-19, the psychosocial contract, and America’s racialized public health lineage. Traumatology, 27(1), 78.
 • Göksoy S. (2019). Paradigma ve paradigmalar. Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi, 1(1), 1-15.
 • Gül Ş. (2019). Bakım kavramı ışığında hemşirelik bakımı ve etkileyen faktörler. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 10(2), 129-34. İnci F, Boztepe H. (2013). Travma sonrası büyüme: öldürmeyen acı güçlendirir mi?. Journal of Psychiatric Nursing, 4(2), 80-5.
 • İzgüden D, Erdem R. (2017). The effect of transformative power of suffering on life satisfaction on hospital workers. Journal of International Health Sciences and Management, 3(5), 1-12.
 • Jayawickreme E, Infurna FJ, Alajak K, Blackie LE, Chopik WJ, Chung JM, ... & Zonneveld R. (2021). Post‐traumatic growth as positive personality change: Challenges, opportunities, and recommendations. Journal of Personality, 89(1), 145-165.
 • Kamen C, Vorasarun C, Canning T, Kienitz E, Weiss C, Flores S, et al. (2016). The impact of stigma and social support on development of post-traumatic growth among persons living with HIV. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, 23(2), 126-34.
 • Kandemir F. (2020). Acının dönüştürücü gücü ve dindarlık ilişkisi. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, (Sonbahar özel sayısı), 209-216.
 • Karaırmak Ö, Güloğlu B. (2012). Metafor: danışan ve psikolojik danışman arasındaki köprü. Turkish Psychological Counseling & Guidance Journal, 4(37), 122-135.
 • Landis JR, Koch GG. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33, 159-174.
 • Meleis Aİ. (2011). Theoretical nursing development and progress. (5 th Edition). London: Wolters Kluwer Health; 548-616.
 • Morganstein JC, Ursano RJ. (2020). Ecological disasters and mental health: causes, consequences, and interventions. Frontiers in Psychiatry, 11, 1.
 • Moser KS. (2000). Metaphor analysis in psychology method, theory, and fields of application. Forum: Qualitative Social Research, 1(2). https://doi.org/10.17169/fqs-1.2.1090
 • Özcan H. (2012). Hemşirelerin empatik eğilim ve empatik becerileri: Gümüşhane örneği. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 1(2), 60-68.
 • Sezer S, Saya P. (2009). Gelişimsel açıdan ölüm kavramı. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 13, 151-165.
 • Şişman M. (1998). Eğitim yönetiminde kuram ve araştırmada alternatif paradigma ve yaklaşımlar. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 16(16), 395-422.
 • Tedeschi RG, Calhoun LG. (1996). The post traumatic growth ınventory: measuring the positivelegacy of trauma. Journal of Traumatic Stress, 9(3), 455-471.
 • Thibodeau PH, Matlock T, Flusberg SJ. (2019). The role of metaphor in communication and thought. Language and Linguistics Compass, 13(5), e12327.
 • Velioğlu, P. (2012). Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. 1. Baskı, İstanbul, Akademi Basın ve Yayıncılık, s 270.
 • Verharen L, Mintjes J, Kaljouw M, Melief W, Schilder L, Van der Laan G. (2015). Psychosocial needs of relatives of trauma patients. Health & Social Work, 40(3), 233-238.
 • Wirtz U. (2014). The Transformative Power of Suffering. Trauma and Beyond: The Mystery of Transformation. 1.st ed., New York, Routledge, p.76.
 • Yılmaz N, Özer E, Fettahoğlu R. (2020). Sağlık yöneticisi kavramına ilişkin bir metafor analizi. Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(1), 115-124.

___

APA Kaplan, T. , Günbayı, İ. & Keser, İ. (2023). Hemşirelik Öğrencilerinin Acının Dönüştürücü Gücü Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 445-455 . DOI: 10.38108/ouhcd.1169739
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Ordu Üniversitesi

22.4b272

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Teorik Bilgilerinin Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkisi: Bir Ön Test-Son Test Çalışma

Serpil SU, Hülya FIRAT KILIÇ

İnsan Sosyal Bir Varlıktır: Pandemi Günlerinde Sosyalleşme

Bahanur MALAK AKGÜN, Burcu ÖZKAN

Yoğun Bakımlarda Çalışan Hemşirelerin Kişilik Özellikleri Açısından Deliryum Farkındalıkları ve Yönetimi

Nursel EREN, Gülay TAŞDEMİR YİĞİTOĞLU

COVID-19 Salgını Sürecinde Ebelik Öğrencilerinin Depresyon, Anksiyete ve Stres Düzeylerinin İncelenmesi

Emine KOÇ, Şükran BAŞGÖL

Hemşirelik Eğitimcilerinin COVID-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Pelin KARAÇAY, Ebru BAYSAL

Sağlık Bilimlerinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Mobil Öğrenmeye Yönelik Tutumları

Canan ERAYDIN, Bilge TEZCAN, Emine ŞAHİN, Mustafa ÖREN, Berhan BERŞE

COVID-19 Pandemisinde Üreme Sağlığı ve Modern Aile Planlaması Yöntem Danışmanlığı

Zeliha ELKAN KİYAT, Hatice KAHYAOĞLU SÜT

Hemşirelerin Bilimsel Araştırmalara ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Sema KÖSE, Aslı SİS ÇELİK, Dilek KILIÇ

Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanılarak Meme Kanseri Endişesi ile İlişkili Risk Faktörlerinin Tahmini

Gülçin NACAR, Feyza İNCEOĞLU, Sermin TİMUR

Onkoloji Kliniğinde Görev Yapan Hemşirelerin Deneyimleri

Sibel SEVİNÇ, Ece DEVRİM