Hemşirelik Öğrencilerinin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Teorik Bilgilerinin Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkisi: Bir Ön Test-Son Test Çalışma

Amaç: Bu çalışma, hemşirelik öğrencilerinin ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulamasına ilişkin teorik bilgilerinin geliştirilmesinde simülasyon yönteminin etkisini değerlendirmek amacı ile gerçekleştirildi. Yöntem: Bir devlet üniversitesinin hemşirelik bölümünde ön test-son test tek gruplu yarı deneysel olarak yapılan araştırma gönüllü 30 öğrenci ile tamamlandı. Kurum izni ve etik kurul onayı alınan araştırmanın verileri anket formu kullanılarak 29 Mayıs-12 Haziran 2017 tarihleri arasında toplandı. Veriler sayı, yüzde, standart sapma, Mann-Whitney U Testi, Kruskal Wallis Testi, Spearman Korelasyon Testi ve Wilcoxon Testi kullanılarak analiz edildi. Bulgular: Öğrenciler simülasyon öncesi en fazla doğru yanıtı “Dokuya girdikten sonra ilacı vermeden önce piston geriye çekilerek kan kontrolü yapılır” (%96.7) önermesine verirken, simülasyon sonrasında ise “Enjeksiyon yeri antiseptik bir tamponla enjeksiyon yerinden dışa doğru 5 cm çapında dairevi şekilde silinir” (%100), “Antiseptik solüsyon kuruduktan sonra enjeksiyon uygulanır” (%100), “İlaç birkaç saniyede hızlı bir şekilde enjekte edilir” (%100), “Enjeksiyon yaptıktan sonra enjeksiyon bölgesine masaj yapılır” (%100) önermelerine verdi. Öğrencilerin simülasyon öncesi bilgi puan ortalamaları (14.80±2.55) ile simülasyon sonrası bilgi puan ortalamaları (17.13±1.88) arasında ileri düzeyde anlamlı ilişki bulundu. Sonuç: Bu çalışmada, hemşirelik öğrencilerinin ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulama bilgilerinin geliştirilmesinde simülasyonun etkili bir öğretim yöntemi olduğu saptandı.

The Effect of Simulation Method on Development the Theoretical Knowledge of Nursing Students on the Application of Intramuscular Injection to the Ventrogluteal Site: A Pretest-Posttest Study

Objective: This study was carried out to evaluate the effect of the simulation method in the development of the theoretical knowledge of nursing students about the application of intramuscular injection to the ventrogluteal site. Methods: Thirty volunteers from the nursing department of a state university completed the study with a pretest-posttest single group quasi-experimental design. The conset of the Ethics Committee and the institutional approval were obtained and data was collected using a questionnaire form on May 29-June 12, 2017. Number, percentage, standard deviation, Mann-Whitney U Test, Kruskal Wallis Test, Spearman Correlation Test and Wilcoxon Test were used to analyse the data. Results: Before the simulation the highest percentage of correct answers (96.7%) was given for the statement "Pull back slightly on the plunger to check for blood in syringe, before starting to inject the medication" and after the simulation, the highest percentage of correct answers are for the following statements "wipe the area from the centre of the injection site working outwards in circular movements with a diameter of 5 cm" (100%) and "insert the needle after the antiseptic solution dries completely" (100%) and "administer the medication fast in a few seconds"(100%),"Massage the injection site after the injection"(100%). A significant relationship was found between the pre-simulation mean correct scores (14.80±2.55) and post simulation mean correct scores (17.13±1.88) of the students. Conclusion: This study concluded that the simulation method is an effective training method to develop nursing students’ knowledge of intramuscular injection into the ventrogluteal site.

___

 • Akça Ay F. (2016). İlaç uygulamaları. İçinde: Akça Ay F, ed. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. 6. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, 473-563.
 • Alan S, Çalışkan N. (2018). Hemşirelik son sınıf öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamasına ilişkin bilgi düzeyleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34(1), 36-53.
 • Amanda J, Kirkpatrick AJ, Cantrell MA, Smeltzer SC. (2019). Relationships among nursing student palliative care knowledge, experience, self-awareness, and performance: An end-of-life simulation study. Nurse Education Today, 73, 23-30. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2018.11.003
 • Arkin L, Schuermann A, Penoyer D, Loerzel V. (2022). Exploring Nurses' Attitudes, Skills, and Beliefs of Medication Safety Practices. Journal of Nursing Care Quality, 10-1097. https://doi.org/10.1097/NCQ.000 0000000000635
 • Atakoğlu R, Asiye GÜL, Türen S, Kıvanç MM, Özçalık CK. (2020). Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımının önemi. Türkiye Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 52-60.
 • Ayhan H, Çınar Fİ, Yılmaz Şahin S, Demirtaş A, Özkan Y, Külekçi E ve ark. (2019). Cerrahi ve iç hastalıkları hemşireliği eğitimi kapsamında yürütülen simülasyon uygulamalarına yönelik öğrenci görüşlerinin değerlendirilmesi. SBÜ Hemşirelik Dergisi, 1(2), 66-75.
 • Ayık G, Altuğ Özsoy S, Çetinkaya A. (2010). Hemşirelik öğrencilerinin ilaç uygulama hataları. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 18(3), 136-143.
 • Cerit B, Emen Z. (2020). Determining emergency department nurses’ competence and preference levels for using ventrogluteal site in administering ıntramuscular ınjections. The Anatolian Journal of Family Medicine, 3(2), 107–115. https://doi.org/10.5505/anatoljfm.2020.79553
 • Craig SJ, Kastello JC, Cieslowski BJ, Rovnyak V. (2021). Simulation strategies to increase nursing student clinical competence in safe medication administration practices: A quasi-experimental study. Nurse Education Today, 96, 104605. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104605
 • Crisp J, Douglas C, Rebeiro G, Waters D. (2020). Potter & Perry's Fundamentals of Nursing ANZ edition-eBook. Elsevier Health Sciences.
 • Çetinkaya Uslusoy E, Taşçı Duran E, Korkmaz M. (2016). Güvenli enjeksiyon uygulamaları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 3(2), 50–57.
 • Çetinkaya Uslusoy E. (2018). Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı: Öğrencilerin görüşleri. SDÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 9(2), 13-18. https://doi.org/10.22312/sdusbed.414083
 • Durmaz Edeer A, Sarıkaya A. (2015). Hemşirelik eğitiminde simülasyon kullanımı ve simülasyon tipleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 12(2), 121-125. https://doi.org/10.5222/HEAD.2015.121
 • Evans CB, Mixon DK. (2015). The evaluation of undergraduate nursing students’ knowledge of post-op pain management after participation in simulation. Pain Managament Nursing, 16(6), 930-937. https://doi.org/10.1016/j.pmn.2015.07.006
 • Evci Kiraz ED, Türk G, Denat Y, Bulut S, Şahbaz M, Tuğrul E. (2019). Beceri eğitiminde simülasyon kullanımının öğrencilerin anksiyete, öğrenme tutumları ve beceri düzeylerine etkisi. Hemşirelik Bilimi Dergisi, 2(1), 17–22.
 • Filomeno L, Renzi E, Insa-Calderón E. (2020). Effectiveness of clinical simulation on nursing student’s improving critical care knowledge: a pretest-posttest study. Clinical Therapeutics, 171(6), e501-508. https://doi.org/10.7417/CT.2020.2264
 • Gülnar E, Çalışkan N. (2014). Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 7(2), 70-77.
 • Gürol A, Akpinar RB, Apay SE. (2016). Simulasyon uygulamalarının öğrencilerin beceri düzeylerine etkisi. Kocatepe Tıp Dergisi, 17(3), 99-104.
 • Jarvill M. (2021). Nursing student medication administration performance: a longitudinal assessment. Nurse Educator, 46(1), 59-62. https://doi.org/10.1097/NNE.0000000000000828
 • Karaahmetoğlu UG. (2019). Hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamasına yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi. Abant Tıp Dergisi, 8(3), 155-161. https://doi.org/10.5505/abantmedj.2019.81 894
 • Kılıç Arslan B. (2018). Hemşirelerin ventrogluteal bölgeye intramüsküler ilaç uygulama becerilerinin geliştirilmesinde hibrit simülasyon yönteminin etkinliğinin değerlendirilmesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi,
 • Gülhane Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Hemşirelik Esasları Programı, Doktora Tezi, Ankara.
 • Kuo SY, Wu JC, Chen HW, Chen CJ, Hu SH. (2020). Comparison of the effects of simulation training and problem-based scenarios on the improvement of graduating nursing students to speak up about medication errors: a quasi-experimental study. Nurse Education Today, 87, 104359. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2020.104359
 • Larkin TA, Ashcroft E, Elgellaie A, Blake A. Hickey BA. (2017). Ventrogluteal versus dorsogluteal site selection: A cross-sectional study of muscle and subcutaneous fat thicknesses and an algorithm incorporating demographic and anthropometric data to predict injection outcome. International Journal of Nursing Studies, 71, 1-7. https://doi.org/10.1016/ j.ijnurstu.2017.02.017
 • Mılutınovıć D, Tomıć S, Puškaš V, Brestovačkı Svıtlıca B, Sımın D. (2018). Frequency of application and level of nurses’ knowledge on administering intramuscular injections into the ventrogluteal site. Medicinski Pregled, 7(Suppl.1), 59-64. https://doi.org/10.2298/MPNS18S1059M
 • Özveren H, Gülnar N, Doğan Yılmaz E. (2018). Hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyonda ventrogluteal bölgekullanımına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(4), 300-305.
 • Roha YS, Lima EJ, Issenberg SB. (2016). Effects of an integrated simulation-based resuscitation skills training with clinical practicum on mastery learning and self-efficacy in nursing students. Collegian, 23(1), 53-59. https://doi.org/10.1016/j.colegn.2014 .10.002
 • Sağkal T, Edeer G, Özdemir C, Özen M, Uyanık M. (2014). Hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon uygulamalarına yönelik bilgileri. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 17(2), 80-89.
 • Sarı D, Erdem H. (2017). Hemşirelik eğitiminde yüksek gerçekli simülasyon kullanımı: Literatür incelemesi. Journal of Human Sciences, 14(4), 3690-3707. https://doi.org/10.14687/jhs.v14i4.4882
 • Su S, Bekmezci E. (2020). Hemşirelerin intramüsküler enjeksiyon uygulamasında ventrogluteal bölgeyi kullanmama nedenleri. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 17(1), 46-50. https://doi.org/10.5222/HEAD.2020.046
 • Sulosaari V, Kajander S, Hupli M, Huupponen R, Leino-Kilpi H. (2012). Nurse students' medication competence--an integrative review of the associated factors. Nurse Education Today, 32(4), 399-405. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.05.016
 • Şanlıalp Zeyrek A. (2020). Hemşirelik öğrencilerinin intramüsküler enjeksiyon becerisinin geliştirilmesinde hibrit simülasyonun etkisi. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Denizli.
 • Şendir M, Yılmaz Coşkun E. (2016). Hemşirelik eğitiminde teknolojik bir adım: IMventro-sim. Hemşirelik Akademik Araştırma Dergisi, 2(2), 103-108.
 • Tubaishat A, Tawalbeh LI. (2015) Effect of cardiac arrhythmia simulation on nursing students’ knowledge acquisition and retention. Western Journal of Nursing Research, 37(9), 1160-1174. https://doi.org/10.1177/0193945914545134
 • World Health Organization Managing An Injectıon Safety Policy 2015. Erişim Tarihi: 15.08.2021, https://www.who.int/teams/integrated-health-services/infection-prevention-control/injection-safety
 • Wynaden D, Tohotoa j, Omari OA, Happell B, Helsop K, Barr L et al. (2015). Administering intramuscular injections: How does research translate into practice over time in the mental health setting? Nurse Education Today, 35(4), 620–624. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2014.12.008
 • Yılmaz DK, Dikmen Y, Kokturk F, Dedeoglu Y. (2016). The effect of air-lock technique on pain at the site of intramuscular injection. Saudi Medical Journal, 37(3), 304-308. https://doi.org/10.15537/smj.2016.3.13113
 • Yılmaz UD, Korhan AE. (2017). Hemşirelik eğitiminde simülasyon yönteminin etkinliği: bir sistematik inceleme. Türkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences, 9(3), 218-226. https://doi.org/10.5336/nurses.2017-54737
 • Yılmazer T, Tüzer H. (2020). Evaluation of the effectiveness of simulation and web based training methods in the development of knowledge and skills of urinary incontinence management in nursing students. Bezmialem Science, 8(2), 163-169. https://doi.org/10.14235/bas.galenos.2019.3270
 • Yöntem S, Güntürkün F, Tokem Y, Kaplan YC. (2019). İlaç hatalarına yönelik hemşirelerin bilgi ve tutumlarının incelenmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 4(2), 51-59.
 • Zaybak A, Taşkıran N, Telli S, Ergin EY, Şahin M. (2017). Hemşirelik öğrencilerinin ilaç uygulamalarına ilişkin bilgilerini yeterli bulma durumları. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 14(1), 6-13. https://doi.org/10.5222/HEAD.2017.006

___

APA Su, S. & Fırat Kılıç, H. (2023). Hemşirelik Öğrencilerinin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Teorik Bilgilerinin Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkisi: Bir Ön Test-Son Test Çalışma . Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi , 6 (2) , 354-362 . DOI: 10.38108/ouhcd.998221
Ordu Üniversitesi Hemşirelik Çalışmaları Dergisi
 • Yayın Aralığı: Yılda Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Ordu Üniversitesi

22.3b271

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hemşirelik Öğrencilerinin Acının Dönüştürücü Gücü Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Analizi Yöntemiyle Belirlenmesi

Tuğçe KAPLAN, İlhan GÜNBAYI, İlkay KESER

Hemşirelik Öğrencilerinin Ventrogluteal Bölgeye İntramüsküler Enjeksiyon Uygulamasına İlişkin Teorik Bilgilerinin Geliştirilmesinde Simülasyon Yönteminin Etkisi: Bir Ön Test-Son Test Çalışma

Serpil SU, Hülya FIRAT KILIÇ

Hemşirelerin Bilimsel Araştırmalara ve Kanıta Dayalı Hemşireliğe Yönelik Tutumlarının ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

Sema KÖSE, Aslı SİS ÇELİK, Dilek KILIÇ

Yapay Sinir Ağı Modeli Kullanılarak Meme Kanseri Endişesi ile İlişkili Risk Faktörlerinin Tahmini

Gülçin NACAR, Feyza İNCEOĞLU, Sermin TİMUR

Pediatrik Onkoloji Hastalarının Bakım Verenlerine Uygulanan Psikososyal Girişimlerin Ruhsal Semptomlara Olan Etkisi: Sistematik Bir Derleme, Türkiye Örneklemi

Remziye SEMERCİ, Tugba PEHLİVAN

Pediatrik Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Uygulamalarına İlişkin Enfeksiyon Gelişimi ve Nedenlerinin İncelenmesi: Retrospektif Çalışma

İrem Habibe TAŞDELEN, Türkinaz AŞTI, Funda BÜYÜKYILMAZ

Bir Devlet Hastanesi Çalışanlarının COVID-19 Pandemisinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı ve El Hijyeni Uygulamaları: Gözlemsel Çalışma

Zühal ARTUVAN, Sabriye Beril UZUN, Hacer ÇETİN

Hemşirelik Eğitimcilerinin COVID-19 Pandemisinde Uzaktan Eğitim Algıları ve Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi

Pelin KARAÇAY, Ebru BAYSAL

Doğum Yapan ve Yapmayan Kadınlarda Premenstrual Sendrom ve Mental İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

İlknur YEŞİLÇINAR, Derya YANIK

Yenidoğan Tarama Programı Hakkında Annelerin Bilgi ve Tutumlarına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi

Burcu BAKIRLIOĞLU, Bengü ÇETİNKAYA