Öğrencilerin Okul Olgunluklarının Okuma Yazma Sürecine Etkisi

Birinci sınıfa başlayan öğrenciler, yalnızca takvim yaşları dikkate alınarak okula başlatılmaktadır. Bu durum öğrencilerin okul olgunlukları düzeylerinin göz ardı edilmesine sebep olmaktadır. Okul olgunluk düzeyleri dikkate alınmadan okula başlayan çocuklar, okulla birlikte çoğu ilk kez olmak üzere ciddi süreçler ile karşı karşıya gelmektedir. Bu süreçlerden biri de öğrencilerin, ilkokul 1. sınıfta ilk olarak karşılaştıkları okuma yazma sürecidir. Bu araştırmanın amacı, ilkokul 1. sınıfa başlayan öğrencilerin, okul olgunluklarının okuma yazma sürecine etkisi ile ilgili öğretmen görüşlerinin incelenmesidir. Araştırmada, öğrencilerin okul olgunluklarının okula uyum, motor beceri, sosyal beceriler, kurallara uyma ve öz bakım becerisi bakımından okuma yazma sürecine olan etkisi öğretmen görüşleri ile incelenmiştir. Bu araştırmada nitel araştırma desenlerinden durum çalışması kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2020-2021 eğitim - öğretim döneminde İstanbul iline bağlı farklı devlet okullarında görev yapmakta olan, en az iki kez birinci sınıfta eğitim-öğretimi yürütmüş 15 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulan yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde, nitel veri analizi tekniklerinden betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulardan hareketle ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin okul olgunluklarının okula uyum, sosyal beceriler, kurallara uyma ve öz bakım becerisi bakımından okuma yazma sürecini etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

The Effect of Student’ School Maturity on the Literacy Process

Students start the first year of school only based on their age which means ignoring their school maturity levels. Children who start school regardless of their school maturity level are faced with the processes brought about by the school. One of these processes is the literacy process that students first encounter when they start primary school. The aim of this study is to examine teachers' opinions about the effect of school maturity of students start-ing the first grade of primary school on the literacy process. In the study, the effect of students 'school readiness on the literacy process in terms of school adjustment, motor skills, social skills, obedience to rules and self-care skills was examined with the teachers' opinions. In this study, one of the qualitative research designs, case study was used. The sample of the research consists of 15 easily accessible classroom teachers who work in different public schools in Istanbul during the 2020-2021 academic year and have taught first grades for at least two times. In the research, a semi-structured interview form created by the researchers was used as the data collection tool. Descriptive analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used in the analysis of the data. Based on the findings of the study, it was concluded that the school maturity of primary school first grade students affected the literacy process in terms of school adaptation, social skills, obedience to rules and self-care skills.

Kaynakça

Arı, A. ve Özcan, E. (2014). Birinci sınıf öğrencilerinin okul olgunluğu düzeylerinin, okuma yazmayı öğrenmelerine etkisi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (47), 74-90.

Babayiğit, Ö. ve Erkuş, B. (2017). İlk okuma yazma öğretimi sürecinde sorunlar ve çözüm önerileri. Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(2), 271-284.

Başar, M. ve Gürbüz, H. M. (2020). İlk okuma yazma öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri .Okuma Yazma Eğitimi Araştırmaları, 8(1), 1-20.

Carlton, M. P. ve Winsler, A. (1999). School readiness: The need for a paradigm shift. School psychology review, 28(3), 338-352.

Cinkılıç, H. (2009). Okul öncesi eğitimin ilköğretim 1.sınıf öğrencilerinin okul olgunluğuna etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Çelenk, S. (2008). İlköğretim okulları birinci sınıf öğrencilerinin ilkokuma ve yazma öğretimine hazırlık düzeyleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 8(1), 83-90.

Çökük, K. (2019). Farklı yaşlarda ilkokula başlayan öğrencilerin okula hazırbulunuşlukları ve uyum sorunları. Yüksek lisans tezi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.

Ekinci, O. (2001). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin başarısına etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.

Erkan, S. ve Kırca, A. (2010). Okul öncesi eğitimin ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarına etkisinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 94-106.

Erkan, S. (2011). Farklı sosyoekonomik düzeydeki ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okula hazırbulunuşluklarının incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 186-197.

Erbasan, Ö. ve Erbasan, Ü. (2020). Sınıf öğretmenlerinin ilk okuma yazma öğretimi sürecinde karşılaştığı sorunlar. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 8(1), 113-125.

Gündüz, F. ve Çalışkan, M. (2013). 60-66, 66-72, 72-84 aylık çocukların okul olgunluk ve okuma yazma becerilerini kazanma düzeylerinin incelenmesi. Turkish Studies, 8(8), 379-398.

Gündüz, H. B. ve Özarslan, N. (2017). Farklı yaş kategorilerinde ilkokula başlayan öğrencilerin okul olgunluğu ve öğretmen görüşlerine göre okula uyum problemleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 212-230.

Karakaş, B. (2015). Okul öncesi eğitim alan 60-72 aylık çocuklarda “okula hazırlık eğitimi ”nin ilkokula hazırbulunuşluk düzeylerine etkisinin İncelenmesi. Yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.

Kaytaz, M. (2005). Türkiye’de okulöncesi eğitimin fayda-maliyet analizi. İstanbul: Anne Çocuk Eğitim Vakfı Yayınları.

Koçyiğit, S. (2009). İlköğretim birinci sınıf öğretmenlerinin ve ebeveynlerin görüşleri ışığında okula hazırbulunuşluk olgusu ve okul öncesi eğitime ilişkin sonuçları. Yüksek lisans tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya.

Oktay A. ve Unutkan Ö.P. (2005). İlköğretime hazır oluş ve okul öncesi eğitimle ilköğretimin karşılaştırılması. Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar içinde. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.

Özcan, A. O. ve Özcan, A. F. (2014). Türk çocuklarının ses gelişim özellikleri ve ilk okuma yazma öğrenme. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 67-86.

Özbek, A. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden ve etmeyen çocukların ilköğretim birinci sınıfta sosyal gelişim açısından öğretmen görüşüne dayalı incelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.

Öztürk, E. ve Uysal, K. (2013). İlkokul 1.sınıf öğrencilerinin okuma-yazma süreçlerinin takvim yaşı yönünden. Electronic Turkish Studies, 8(8), 1041-1054.

Özyurt, M. ve Güzel, N. (2018). Okul öncesi eğitimi alan çocukların okul olgunluğu düzeylerinin ve okul olgunluğuna ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(3), 1250-1267.

Pehlivan, D. (2006). Okul öncesi eğitimi alan ve almayan öğrencilerin ilk okuma yazmaya geçiş sürecinin, öğretmen ve öğrenci görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Sağ, R., Arslan, D., ve Karataş, Z. (2015). Comparing the written work of two age groups at the first grade. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 191, 473-481.

Sağırlı, M. (2019). İlkokuma yazma öğretiminin önemi, amacı ve birinci sınıf öğretmenliği. Ö. Yılar (Edt.), İlkokuma ve yazma öğretimi (s. 1-30). Ankara: Pegem Akademi.

Tutal, Ö. ve Oral, B. (2015). İlk okuma- yazma öğrenmede okula başlama yaşının okuma-yazma başarısına etkisi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, (24), 96-121.

Vatansever-Bayraktar, H. ve Kendirci, M. (2018). Investigation of Primary School Students' School Readiness Levels. International Journal Of Eurasia Social Sciences, 9 (31), 808-853.

Yangın B. (2007). Okul öncesi eğitim kurumlarındaki altı yaş çocuklarının yazmayı öğrenmeye hazır bulunuşluk düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 32, 294-305.

Yavuzer, H. (2010). Çocuğun İlk 6 Yılı. İstanbul: Remzi Kitapevi.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2018). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (11.Baskı). Ankara:Seçkin Yayıncılık.

Yoleri, S. ve Tanış ,H. M. (2014). İlkokul birinci sınıf öğrencilerinin okula uyum düzeylerini etkileyen değişkenlerin incelenmesi. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 130-141 .

Yüce, S. ve Canbulat, A.N. (2017). Sınıf öğretmenlerinin ilkokuma yazma öğretiminde okul olgunluğu belirleme ve kullanma yeterliklerine ilişkin görüşleri. International Journal of Languages’ Education and Teaching , 5(1), 101-123.

Kaynak Göster

APA Sağırlı, M , Coşkun, L . (2021). Öğrencilerin Okul Olgunluklarının Okuma Yazma Sürecine Etkisi . OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi , 17 (37) , 4072-4103 . DOI: 10.26466/opus.913538