TÜRKİYE'DE UZAKTAN EĞİTİMDE MÜZİK ALANINDA YAPILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ

Tarih yolculuğunda insanlar, pek çok icat ve buluşa önderlik etmiştir. Yaşamın vazgeçilmez bir parçası olan müzikte bu yolculuktan payını almıştır. Gelişen teknoloji ile müziğe ulaşmak, müziği araştırmak, önemli gelişmeleri takip etmek, müzikle ve müzik için eğitilmek günümüzde son derece hız kazanmıştır. Teknoloji, eğitimin dolayısıyla müzik eğitiminin uzaktan gerçekleşmesine fırsat vermektedir. Bu bağlamda çalışmada, yapılmış araştırmaların yapılacak yeni araştırmalara ışık tutacağı düşüncesiyle Türkiye’de uzaktan eğitimde “müzik alanında” yazılmış lisansüstü tezlerin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda, uzaktan eğitime yönelik yapılmış lisansüstü tezlerin 2017-2021 yılları arasında yapıldığı, kuruluş tarihi eski olan köklü üniversitelerde yapıldığı, tezlerde kullanılan kaynakların çeşitliliği ve yabancı kaynak kullanımı konuları ele alınarak yabancı kaynak kullanımının sayısal açıdan benzerlik göstermediği, tezlerde en çok yararlanılan kaynağın makale, en az yararlanılan kaynağın ise bildiri olduğu tespit edilmiştir. 

EXAMINATION OF GRADUATE THESES IN THE FIELD OF MUSIC IN DISTANCE EDUCATION IN TURKEY

In the journey of history, people have led many inventions and inventions. He has had his share of this journey in music, which is an indispensable part of life. Achieving music with developing technology, researching music, following important developments, and being trained for music and music has gained extremely speed today. Technology gives the opportunity to realize music education from afar. In this context, the study aimed to examine the graduate theses written “in the field of music” in distance education in Turkey with the idea that the research done will shed light on the new research to be done. As a result of the research, it was determined that graduate theses aimed at distance education were made between 2017-2021, that they were made in established universities whose foundation date was old, that the use of foreign resources was not numerically similar, that the most used source in theses was an article, and the least used source was a paper.

___

  • Akın Nihan, Türkiye’de Keman Eğitimi Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin Konu ve Türleri Yönünden İncelenmesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı Müzik Eğitimi Bilim Dalı, Van, 2016.
  • Artaç Arman, Konservatuvar Düzeyinde Enstrüman Eğitiminde Uzaktan Eğitim Metodu, İnternational Symposium On İnnovative Approaches İn Scientific Studies, 2018, Sayı 2, s. 302-304.
  • Büyüköztürk Şener, Çakmak Ebru Kılıç, Akgün Özcan Erkan, Karadeniz Şirin, Demirel Funda, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi Yayınları, 20. Baskı, Ankara, 2016.
  • Canbay Alaattin, Nacakcı Zeki, Mektupla Keman Öğretim Uygulamasına Yönelik İçerik Analizi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, Sayı 21, Haziran 2011, s.134-152.
  • Canbek Göksel Nil, Uzaktan Öğretme ve Öğrenme: Uzaktan Eğitimin Temelleri, Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2015, Cilt 1, Sayı 2, s. 102-111.
  • Çağlak Yunus, Müzik Eğitimi Veren Kurumlarda Bilgisayar Teknolojisinin Yeri ve Önemi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 1996. Gülleman Erdal, İnternet Tabanlı Uzaktan Eğitim Yaklaşımının Estetik Dersini Alan Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Estetik Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2020.
  • Kaptan Saim, Bilimsel Araştırma ve İstatistik Teknikleri, Tekışık Web Ofset Tesisleri, Ankara, 1995
  • Kırık Ali Murat, Uzaktan Eğitimin Tarihsel Gelişimi ve Türkiye’deki Durumu, Marmara İletişim Dergisi, Yıl: 2014, Sayı: 21 s. 73-94.
  • Uçar Hasan, Uzaktan Eğitimde Motivasyon Stratejilerinin Öğrenenlerin İlgileri, Motivasyonları, Eylem Yeterlikleri ve Başarıları Üzerine Etkisi, Eskişehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir, 2016.