TÜRKİYE'DE NÖRO-MÜZİKOLOJİ ALANINDA YAPILMIŞ ÇALIŞMALARA DAİR LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Teknolojinin ilerlemesiyle müziğin insanların üzerindeki etkilerinin gözlemlenebilmesi mümkün hale gelmiştir. Yapılan çalışmalar beynimizin işlevi ve müziğin beyinde ne gibi etkileri olduğu konusunda önemli bilgiler sunmaktadır. Türkiye’de müzik ve nörogörüntüleme üzerine yapılan çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Bu çalışmalardan elde edilen veriler hem literatüre katkı sağlamakta hem de müziğinin tesirinin izlenebilmesini mümkün kılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yapılmış nöro-müzikoloji çalışmalarına dair bir literatür değerlendirmesi yapılmıştır.

NEURO-MUSICOLOGY STUDIES IN TURKEY: A LITERATURE REVIEW

With the advantage of technological development, it has become possible to observe the effects of music on people. Studies provide important information about the function of our brain and the effects of music on the brain. The number of studies on music and neuroimaging is increasing day by day in Turkey. The data obtained from these studies both contribute to the literature and make it possible to monitor the influence of music. In this study, the literature on neuro-musicology studies in Turkey was evaluated.

___

 • Aker, S. N., & Akar, S. A. (2014). Türk Müziği Makamlarının Etkilerinin EEG Dalga Formları ile incelenmesi. Tıp Teknolojileri Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı, (s. 159-162).
 • Ayata, E., & Aşkın, C. (2008). Müziğin Beynin Bilişsel Fonksiyonlarına Olan Etkisi. itüdergisi/b, 5(2), 13-22.
 • Bozkır, B. (2010). Müzisyen Beyni. P. Susanni, & U. Bora (Dü) içinde, İzmir Ulusal Müzik Sempozyumu Bildiriler Kitabı. İzmir.
 • Çallı, B. (2011). Tonal Ve Atonal Müziklwein Beyindeki Yansıması: Bir fMRI Çalışması.[Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
 • Durmuş, E. (2015). EEG İşaretlerinden Bilişsel Görevlerin Ve Müzik Dinleme Görevlerinin Analizi. [Yüksek Lisans Tezi]. Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makine Anabilim Dalı
 • Erdal, B. (2009). Müzik Türlerinin Tercih Edilmesinde Kişilik Özellikleri ve Beğeni İlişkisi. [Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
 • Gür, Y. E. (2018). Beyin Müzik İlişkisi: Tüketicilerin Reklam Müziklerine Tepkilerinin Nöropazarlama İle İncelenmesi. [Yüksek Lisans Tezi]. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi Anabilim Dalı
 • Karşıcı, G. (2007). Müzik Beğenisinde Kültürel Etkenler: Bir fMRI Çalışması. [Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
 • Kebapçılar, F. P. (2009). Müzisyen Beyni: Profesyonel Kadın Müzisyenlerle Müzik Eğitimi Almamış Kadınların Müziği Algılayışındaki Farklar: Bir fMRI Çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı
 • Kurşunet, D. D. (2019). Sabâ Makam Müziğinin Theta Ve Alpha Beyin Dalgalarına Olan Etkisi: Bir Nexus-4 EEG Çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müzik Bilimleri Bilim Dalı
 • Torun, Ş. (2016). Müziğin Beynimizdeki Yolculuğu. Osmangazi Tıp Dergisi, 38 (Özel Sayı 1), 66-70.
 • Vergili, S. (2008). Yansışım Süresi Farklılıklarının Değerlendirilmesi: fMRI Çalışması. [Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müzik Bilimleri Anabilim Dalı