Türkiye’de Piyano Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Eğilimlerinin Belirlenmesi

Öz Bu çalışmada, 2000-2020 yılları arasında ülkemizde piyano eğitimi ile ilgili yapılan tezlerin yayınlandıkları yıl, çalışıldıkları üniversite, lisansüstü dereceleri, konuları, örneklem / çalışma grupları, araştırma yöntemleri, veri toplama araçları ve analiz yöntemleri doğrultusunda elde edilen verilerin sınıflandırılarak eğilimlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada amaçlı örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Ulusal Tez Tarama veri tabanından belirtilen yıllar arasında ‘Piyano Eğitimi’ anahtar sözcüğü ile tarama yapılmış ve bu doğrultuda erişimine izin verilen 159 teze ulaşılmıştır. Makalelerin analizi için Sözbilir, Kutu ve Yaşar (2012) tarafından geliştirilen “Makale Sınıflama Formu” tezlerin sınıflandırılmasına uygun bir biçimde uzman görüşü alınarak alana özgü olarak revize edilmiştir. İçerik analizi yapılan çalışmaların belirtilen başlıklar altında frekans ve yüzdelik hesaplamaları yapılmış, elde edilen veriler tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma sonunda elde edilen veriler ışığında 2000-2020 yılları arasında piyano eğitimi ile ilgili yapılan tezlerin yıllara göre homojen ya da doğrusal bir ivme göstermediği, bu alanda en çok Gazi Üniverstiesi'nde lisansüstü tezin üretildiği, diğer derecelere kıyasla yüksek lisans tez sayısının daha fazla olduğu, araştırmacıların en çok piyano eğitiminde çağdaş ve pedagojik yaklaşımlar ile ilgili konular üzerine tez yazdığı, tezlerde örneklem / çalışma grubu olarak müzik bölümü öğrencilerinin tercih edildiği, tarama modeli kullanılarak anket yönteminin uygulandığı ve son olarak araştırmacıların tezlerin veri analiz yöntemlerinde en çok frekans ve yüzdelik analizini tercih ettikleri sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

Arı, A. (Ed.). (2019). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi.

Ataman, Ö., G. (2009). Ülkemizde Flüt ve Flüt Eğitimi Alanlarında Yapılan Lisansüstü Tezler. Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(1), 341-352.

Aydın, B. (2017). Yükseköğretim Kurulu Tez Merkezinde (Yöktez) Yiyecek İçecek İşletmeciliği Alanında Kayıtlı Bulunan Tezlerin Bibliyometrik Analizi. Disiplinlerarası Akademik Turizm Dergisi, 2(1), 23-38. https://doi.org/10.31822/jomat.353951

Balcı, A. (2005). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem, Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegema Yayıncılık.

Boran, İ. ve Şenürkmez, K., Y. (2018). Kültürel Tarih Işığında Çoksesli Batı Müziği. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

Bozan, M. (2012). Lisansüstü Eğitimde Nitelik Arayışları. Sosyal ve Beşerî Bilimler Dergisi, 4(2), 177-187.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö., E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2020). Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2018). Sosyal Bilimler İçin İstatistik. Ankara: Pegem Akademi.

Çeşit, C. (2015). Türkiye’de Viyola Üzerinde Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. The Journal of Academic Social Science Studies. 8 (38), 445-462. doi: 10.9761/JASSS3035

Cömert, M. ve Erim, A. (2018). Viyolonsel Eğitimiyle İlgili Araştırma Sonuçlarının Alana Katkısı ve Uygulanabilirliği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 18(1). 107-129. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-363890

Demirbatır, R. E. (2001). Müzik Alanı Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik Tez Bibliyografyası. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 14(1). 123-141.

Efe, M. ve Sonsel, Ö., B. (2019). Orkestra Alanında Yazılmış Yüksek Lisans, Sanatta Yeterlik ve Doktora Tezlerinin İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi.6(41), 193-204. Doi: 10.29228/SOBIDER.32641

Geboloğlu, B. (2020). Türkiye’de Klasik Türk Müziği Bestecileri ile Yapılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. İdil Dergisi, 65, 19-30. doi: 10.7816/idil-09-65-03.

Fidan, N. ve Erden, M. (1998). Eğitime Giriş. İstanbul: Alkım Yayınevi.

Gökçe, O. (2019). Klasik ve Nitel İçerik Analizi. Konya: Çizgi Kitapevi.

Güler, A., ve Halıcıoğlu, M., B., ve Taşğın S. (2015). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

İnal, İ. ve Zahal, O. (2020). Piyano Alanında Yayımlanan Ulusal Tez ve Makaleler Üzerine Bir İçerik Çalışması. VI. Antalya: Uluslararası Müzik ve Dans Kongresi Bildirileri Kitabı.

Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. 8. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Karkın, M. (2011). Müzik Bilimleri Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi. 1(2), 143-149.

Kılıç Tapu, I. (2018). Sayısal Verilerle Müzik Alanında Çalışılan Lisansüstü Tezler (2010-2017). E-Kitap. Konya: Eğitim Yayınevi.

Kösreli, S. (2020). Türkiye’de Ses Eğitimi Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlere Yönelik Bir İnceleme. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi. 9(5), 3651-3668. https://doi.org/10.15869/itobiad.708104

Murray, R. (2017). How to Write a Thesis? New York: Open University Press.

Öztutgan, Z. (2016). Türkiye’de Gitar Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi ve Değerlendirilmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 13(1), 684-708.

Sağer, T. (2005). Müzik Öğretmenliği Bilim Dallarında Çalışılan Lisansüstü Tezlerin Enstitü Farklılıkları Açısından Değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi. 17, 243-245.

Say, A. (2019). Müziğin Kitabı. İstanbul: Islık Yayınları.

Sonsel, Ö. B. (2018). Türkiye’de Viyola Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 1(47), 340-359. DOI: https://doi.org/10.21764/maeuefd.403244

Sönmez, V., ve Alacapınar, F., G. (2019). Örneklendirilmiş Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yayıncılık.

Sözbilir, M., Kutu, H., ve Yaşar, M. D, (2012). Science education research in Turkey: A content analysis of selected features of papers published, In J. Dillonve D. Jorde (Eds). The World of Science Education: Handbook of Research in Europe (pp.341-374). Rotterdam: Sense Publishers.

Tavşancıl, E., Aslan, A. E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri (1. Baskı). İstanbul: Epsilon.

Tebiş, C., ve Okay, H. (2013). Türkiye’de Müzik Sanatı ve Eğitiminde Keman ve Viyola Konulu Lisansüstü Tezlerin Konu ve Yöntem Olarak İncelenmesi. International Journal of New Trends in Arts, Sports ve Science Education, 2(2), 11-20.

Türkmen, E., F. (2019). Müzik Eğitiminde Öğretim Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Toptaş, B. (2013). Uluslararası Sanat Müziği Bestecileri Üzerine Yapılan Lisansüstü Çalışmaları. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 31, Güz, 74-89.

Uçan, A. (2018). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum. Ankara: Arkadaş Yayınevi.

Üstün, H. (2020). Türkiye’de Üflemeli Çalgılar Alanında Yazılmış Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi. Balkan Müzik ve Sanat Dergisi. 2(1), 26-41.

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Ankara

Yıldırım Orhan, Ş. (2011). Türkiye’de Viyolonsel Alanında Yapılmış Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik Tezleri. Kastamonu Eğitim Dergisi. 20(2), 701-716.

Yılmaz, E. (2002). Yükseköğretim Kurulu Dokümantasyon Merkezimden Ulusal Tez Merkezi’ne Doğru. Türk Kütüphaneciliği Dergisi. 16(1), 41-60.

Kaynak Göster

APA Özer, Z , Onuray Eğilmez, H . (2021). Türkiye’de Piyano Eğitimi Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Eğilimlerinin Belirlenmesi . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 40 (1) , 291-316 .