Okul Öncesi Geometri Eğitim Programının Çocukların Geometri Becerilerine ve Şekilsel Yaratıcılıklarına Etkisi

Öz Bu çalışma “Okul Öncesi Geometri Eğitim Programı’nın” okul öncesi dönemdeki çocukların geometri becerileri ve şekilsel yaratıcılıkları üzerindeki etkisini incelemeyi amaçlayan nicel bir araştırmadır. Araştırmada öntest-sontest kontrol gruplu yarı deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu bağımsız resmi bir anaokulunda okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaşlarında 34 çocuk oluşturmuştur. Araştırmanın verileri Genel Bilgi Formu, Erken Geometri Beceri Testi (EGBT) ve Torrance Yaratıcı Düşünce Testi (TYDT) kullanılarak toplanmıştır. Deney grubundaki çocuklara 10 hafta boyunca haftada 3 gün olmak üzere geometri eğitim programı uygulanmıştır. Kontrol grubundaki çocuklara herhangi bir müdahalede bulunulmamış, çocukların bağımsız anaokulundaki okul öncesi eğitim süreci devam etmiştir. Elde edilen bulgulara göre hem deney hem de kontrol grubundaki çocukların geometri becerilerine ilişkin öntest ve sontest puan ortalamaları arasında sontest puan ortalamaları lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Deney ve kontrol grubundaki çocukların geometri becerilerine ilişkin sontest puan ortalamaları arasında ise deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu görülmüştür. Deney grubundaki çocukların şekilsel yaratıcılıklarına ilişkin öntest ve sontest puan ortalamaları arasında sontest puan ortalamaları lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Kontrol grubundaki çocukların şekilsel yaratıcılıklarına ilişkin öntest ve sontest puan ortalamaları arasında akıcılık ve zenginleştirme boyutlarında sontestlerin lehine istatistiksel olarak anlamlı farklılık olduğu diğer boyutlarda ise anlamlı farklılık olmadığı görülmüştür. Deney ve kontrol grubundaki çocukların şekilsel yaratıcılıklarına ilişkin sontest puan ortalamaları arasında ise tüm alt boyutlarda deney grubu lehine anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Ayrıca uygulamalardan dört hafta sonrasında yapılan kalıcılık testlerine göre uygulanan eğitim programının çocukların hem geometri becerileri ve hem de şekilsel yaratıcılıkları üzerindeki etkisinin kalıcı olduğu görülmüştür. Bu bilgiler ışığında, geometri eğitim programının çocukların geometri becerilerini ve şekilsel yaratıcılıklarını geliştirmede etkili ve etkisinin kalıcı olduğu ortaya konmuştur.

Kaynakça

Akar Gençer, A. (2014). Reggio Emilia temelli projelerin anaokuluna giden çocukların yaratıcı düşünme becerilerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Alfonso-Benlliure, V., Meléndez, J. C., & García-Ballesteros, M. (2013). Evaluation of a creativity intervention program for preschoolers. Thinking Skills and Creativity, 10, 112-120.

Almohtadi, R., Aldarabah, I. T., & Jwaifell, M. (2019). Effectiveness of instructional electronic games in acquisition of geometry concepts among kindergarten children. Research on Humanities and Social Sciences, 9, 12, 144-150. DOI: 10.7176/RHSS.

Aprilia, A., & Putri, P. (2020). Recognize geometry shapes through computer learning in early math skills. Jurnal Pendidikan Usia Dini, 14, 1, 50-64. DOI: 10.21009/JPUD.141.04.

Aral, N., Akyol, A. K. ve Sığırtmaç, A. (2006). Beş-altı yaş grubundaki çocukların yaratıcılıkları üzerinde orff öğretisine dayalı müzik eğitiminin etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5(15), 1-9.

Arcavi, A. (2003). The role of visual representations in the learning of mathematics. Educational Studies in Mathematics, 52, 215-241.

Aslan, A. E. (1999). Adaptation of Torrance test of creative thinking. Washington D.C: International Conference on Test Adaptation Proceedings, Goerge Town University.

Aslan, A. E. (2001a). Torrance yaratıcı düşünce testi’nin Türkçe versiyonu. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi,14, 19-40.

Aslan, A. E. (2001b). Kavram boyutunda yaratıcılık. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 16 (2), 24-30.

Aslan, A. E. (2006). Torrance tests of creative thinking (form A) nursery age level Turkish version. I. Uluslararası Okul Öncesi Eğitimi Kongresi bildirileri I, 284-295.

Aydoğan Akuysal, S. (2007). 6 yaş çocuklarının geometrik şekil ve sayı kavramlarının gelişiminde kavram eğitim programının etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin.

Battista, M., & Clements, D. (1996). Students’ understanding of three-dimensional rectangular arrays of cubes. Journal for Research in Mathematics Education, 27, 258- 292.

Battista, M., Clements, D., Arnoff, J., Battista, K., & Van Auken-Borrow, C. (1998). Students’ understanding of spatial structuring in 2D arrays of squares. Journal for Research in Mathematics Education, 29, 503-532.

Burger, F. W., & Shaughnessy, J. M. (1986). Characterizing the van Hiele levels of development in geometry. Journal for Research in Mathematics Education, 17(1), 31-48.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (8. baskı). Ankara: PegemA.

Can Yaşar, M. (2009). Anasınıfına devam eden altı yaş çocuklarının yaratıcı düşünme becerilerine drama eğitiminin etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Casey, B., Erkut, S., Ceder, I., & Young, J. M. (2008). Use of a storytelling context to improve girls' and boys' geometry skills in kindergarten. Journal of Applied Developmental Psychology, 29, 29-48.

Charlesworth, R. (2005). Prekindergarten mathematics: Connecting with national standards. Early Childhood Education Journal, 32,4, 229-236.

Charlesworth, R. & Lind, K. K. (2007). Math and science for young children. United States: Wadsworth Learning Center.

Claessens, A., Duncan, G., & Engel, M. (2009). Kindergarten skills and fifth grade achievement: Evidencefromthe ECLS-K. Economics of Education Review, 28, 415-427.

Clements, D. H. (1998). Geometric and spatial thinking in young children. Arlington, VA: National Science Foundation. Eric Document Number: 436232.

Clements, D. H. (1999). Geometric and spatial thinking in young children. In J. V. Copley (Ed.), Mathematics in the Early Years (s. 66-79). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics & Washington D.C.: NAEYC.

Clements, D. H. (2001). Mathematics in the preschool. Teaching Children Mathematics, 7(5), 270–275.

Clements, D. H., & Battista, M. T. (1992). Geometry and spatial reasoning. In D. A. Grouws (Ed.), Handbook of research on mathematics teaching and learning (pp. 420-464). New York: Macmillan.

Clements, D. H., & Sarama, J. (2000). Young children’s ideas about geometric shapes. Teaching Children Mathematics, 6, 482-488.

Clements, D. H., & Sarama, J. (2009). Learning and teaching early math, the learning trajectories approach. New York: Routledge, Tylorve Francis Group.

Clements, D. H., & Sarama, J. (2011a). Early childhood mathematics intervention. Science, 333, 968-970.

Clements, D. H., & Sarama, J. (2011b). Early childhood teacher education: The case of geometry. Journal of Mathematics Teacher Education, 14(2), 133-148.

Clements, D. H., Swaminathan, S., Hannibal, M.A.Z., & Sarama, J. (1999). Young children’s concepts of shape. Journal for Research in Mathematics Education, 30(2), 192-212.

Copley, J. V. (2010). The young child and mathematics. (2d Ed.). Washington DC: National Association for the Education of Young Children, Reston, VA.

Çelik, M. ve Kandır, A. (2013). 61-72 aylık çocukların matematik gelişimine “Küçük Çocuklar için Büyük Matematik (Big Math forLittle Kids)” eğitim programının etkisi. Kuramsal Eğitim Bilimleri Dergisi, 6(4), 551-567.

Çiçek, Y., Aytekin, S., Duysak, A. ve İnan, H. Z. (2012). Teaching children geometric shapes through a new technological toy: "Computer-smart little mathematicians". Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies, 4(3), 1425-1432.

Dacey, L. S., & Eston, R. (1999). Growing mathematical ideas in kindergarten. Sausalito, CA: Math Solutions Publications.

Delice, A. ve Sevimli, E. (2010). Geometri problemlerinin çözüm süreçlerinde görselleme becerilerinin incelenmesi: Ek çizimler. M. Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 31, 83, 102.

Dziedziewicz, D., Oledzka, D., & Karwowski, M. (2013). Developing 4 to 6 year old children’s figural creativity using a doodle-book program. Thinking Skills and Creativity, 9, 85-95.

Erdem, M. ve Tuğrul, B. (2006). Beş- altı yaş çocuklarının matematiksel becerileri ile görsel algı becerilerinin karşılaştırılması. Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi,1(2), 62-74.

Erdoğan, T., Akkaya, R. ve Çelebi Akkaya, S. (2009). The effect of the Van Hiele model based instruction on the creative thinking levels of 6th grade primary school students. Educational Sciences: Theory ve Practice, 9(1), 181-194.

Fasko, D. (2001). Education and creativity. Creativity Research Journal, 13(3-4), 317-327.

Fisher, K. R., Hirsh‐Pasek, K., Newcombe, N., & Golinkoff, R. M. (2013). Taking shape: Supporting preschoolers' acquisition of geometric knowledge through guided play. Child development, 84(6), 1872-1878.

Fitriana, D. A., & Windiarti, R. (2020). The influence of educaitonal games tools on students’ cognitive ability in geometry of students group A. Early Childhood Education Papers, 9, 1, 1-6. DOI:10.15294/belia.v9i1.28374

Fox, J. E., & Schirrmacher, R. (2015). Art and creative development for young children. USA: Cengage Learning.

French, D. (2004).Teaching and learning geometry. London: Continum.

Fuys, D. J., & Liebov, A. K. (1993). Geometry and spatial sense. In R. J. Jenson (Ed.), Research ideas for the classroom: Early childhood mathematics (pp. 195-222). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Garaigordobil, M., & Berrueco, L. (2011). Effects of a play program on creative thinking of preschool children. The Spain Journal of Psychology,14(2), 608-618.

Gecü Parmaksız, Z. (2017). Augmented reality activities forchildren: A comparative analysis on understanding geometric shapes and improving spatial skills. Yayımlanmamış Doktora tezi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Ginsburg, H. P., & Golbeck, S. L. (2004). Thoughts on thefuture of research on mathematics and science learning and education. Early Childhood Research Quarterly,19(1), 190-200.

Gomes, M. J. J. (2005). Using a creativity-focused science program to foster general creativity in young children: a teacher action research study. PhDThesis, Fielding Graduate University, ABD.

Greenes, C., Ginsburg, H. P., & Balfanz, R. (2004). Big math for little kids. Early Childhood Research Quarterly, 19(1), 159-166.

Hoffer, A. (1981). Geometry is more than proof. Mathematics Teacher, 74(1), 11-18.

Hofer, K. G., Farran, D. C., & Cummings, T. P. (2013). Preschool children’s math-related behaviors mediate curriculum effects on math achievement gains. Early Childhood Research Quarterly, 28(3), 487-495.

İnal Kızıltepe, G., Can Yaşar, M. ve Uyanık, Ö. (2017). Bilişsel becerileri destekleme programının 61-72 aylık çocukların yaratıcı düşünme, akademik ve dil becerilerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(3), 612-629.

Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim araştırmaları nicel, nitel ve karma yaklaşımlar. S. B. Demir (Ed.), Nicel, nitel ve karma araştırmalarda örnekleme (İ.Budak ve A. Budak, Çev.) içinde (s. 215-242). Ankara: Eğiten.

Jones, K., & Mooney, C. (2003). Making space for geometry in primary mathematics. In I. Thompson (Ed.)., Enhancing Primary Mathematics Teaching and Learning (pp. 3-15). London: Open University.

Jung, M., & Conderman, G. (2017). Early geometry instruction for young children. Kappa Delta Pi Record, 53, 126-130.

Kalenine, S., Pinet, L., & Gentaz, E. (2011). The visual and visuo-hapticexploration of geometrical shapes increases the irrecognition in preschoolers. International Journal of Behavioral Development, 35(1), 18-26.

Kamii, C., Miyakawa, Y., & Kato, Y. (2004). The development of logico-mathematical knowledge in a block-building activity at ages 1–4. Journal of Research In Childhood Education,19(1), 44-57.

Kandır, A., Can Yaşar, M., Yazıcı, E., Türkoğlu, D. ve Yaman Baydar, I. (2016). Erken çocukluk eğitiminde matematik. İstanbul: Morpa.

Kandır, A. ve Orçan, M. (2011). Okul öncesi dönemde matematik eğitimi. İstanbul: Morpa.

Kandır, A., Türkoğlu, D. ve Gözüm, A. İ. C. (2017). Assessment of Turkish 2013 preschool education program of the ministry of national education (MONE) in terms of mathematical activities. In R Efe, I. Koleva, E. Atasoy ve V. Kotseva (Eds.), Current Trends in Educational Sciences (pp. 393-406). Sofia: ST. Kliment Ohridski University.

Keren, G., & Fridin, M. (2014). Kindergarten social assistive robot (KindSAR) for children’s geometric thinking and metacognitive development in preschool education: A pilot study. Computers in Human Behavior, 35, 400-412.

Kesicioğlu, O. S. (2011). Doğrudan öğretim yöntemiyle hazırlanan eğitim programının ve bu yönteme göre hazırlanan bilgisayar destekli eğitim programının okul öncesi çocuklarının geometrik şekil kavramlarını öğrenmelerine etkisinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kılıç, Ç. (2003). İlköğretim 5. sınıf matematik dersinde Van Hiele düzeylerine göre yapılan geometri öğretiminin öğrencilerin akademik başarıları, tutumları ve hatırda tutma düzeyleri üzerindeki etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Kırlar, B. (2006). Okulöncesi eğitim kurumlarına devam eden altı yaş çocuklarına bazı matematiksel kavramları kazandırmada yapılandırılmış yöntem ile geleneksel yöntemin etkililiğinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Kiewra, C. & Veselack, E. (2016). Playing with nature: Supporting preschoolers’ creativity in natural outdoor classrooms. International Journal of Early Childhood Environmental Education, 4(1), 71-96.

Korkmaz, H. İ. (2017). Doğal açık alanlarda uygulanan sorgulama temelli etkinliklerin çocukların geometrik ve uzamsal düşünme becerilerine etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Koyuncuoğlu, B. (2017). Anasınıfına devam eden dört beş yaş çocukların yaratıcı düşünme becerilerine duyu eğitim programının etkililiğinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kuşçu, Ö. (2017). Orff-Schulwerk pedagojisi destekli müzik eğitim programının 5 yaş çocuklarının yaratıcılıklarına etkisi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Lee, J., & Ginsburg, H. P. (2009). Early childhood teachers’ misconceptions about mathematics education for young children in the United States. Australasian Journal of Early Childhood, 34, 37-45.

Lindquist, M., & Clements, D. H. (2001). Geometry must be vital. Teaching Children Mathematics, 7(7), 409-415.

Luneta, K. (2014). Foundation phaseteachers’ (limited) knowledge of geometry. South African Journal of Childhood Education, 4(3), 71-86.

Marchis, I. (2012). Preservice primary school teachers’ elementary geometry knowledge. Acta Didactica Napocensia, 5(2), 33-40.

Mirzaie, A. R., Hamidi, F., & Anaraki, A. (2009). A study on the effect of science activities on fostering creativity in preschool children. Turkish Science Education, 6(3), 81-90.

Montague-Smith, A., & Price, A. J. (2012). Mathematics in early years education. (3rd edition). New York: Routledge.

Moss, J., Hawes, Z., Naqvi, S., & Caswell, B. (2015). Adapting Japanese lesson study to enhance the teaching and learning of geometry and spatial reasoning in early years classrooms: a case study. ZDM Mathematics Education, 47, 377-390.

NCTM. (2000). Principles and standards for school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics.

Newcombe, N.S, Uttal, D.H., & Sauter, M. (2013). Spatia ldevelopment, temple university and Northwestern university. UK: Oxford Handbook of Developmental Psychology, Oxford University.

Notari Syverson, A., & Sadler, H. F. (2008). Math is for everyone: Strategies for supporting early mathematical competencies in young children. Young Exceptional Children, 11(3), 3-16.

Öngören, S. (2008). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 4-5 yaş grubu çocuklarına geometrik şekil kavramı kazandırmada Montessori eğitim yönteminin etkililiği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.

Pandit, N., & Neogi, S. (2016). A study on the impact of pre-school factors on creativity of young children. International Journal of Home Science, 2(2), 94-96.

Pagani, L. S., Fitzpatrick, C., Archambault, I., & Janosz, M. (2010). School readiness and later achievement: A French Canadian replication and extension. Developmental Psychology, 46, 984-994.

Parks, A. N. (2015). Exploring mathematics through play in the early childhood classroom. New York: Teachers College.

Parks, A. N., & Wager, A. A. (2015). What knowledge is shaping teacher preparation in early chilhood mathematics? Journal of Early Childhood Teacher Education, 36, 124-141.

Piaget, J., & Inhelder, B. (1967). The child’s concepts of space. London: Routledge ve Kegan Paul.

Pound, L. (2006). Supporting mathematical development in early years. (2nd edition). England: Open University Press McGraw Hill.

Presser, L. A., Clements, M., Ginsburg, H., & Ertle, B. (2015). Big math for little kids: The effectiveness of a preschool and kindergarten mathematics curriculum. Early Education and Development, 26(3), 399-426.

Resnick, I., Verdine, B. N., Golinkoff, R. M., & Hirsh-Pasek, K. (2016). Geometric toys in theattic? A corpus analysis of early exposure to geometric shapes. Early Childhood Research Quarterly, 36, 358-365.

Ritchie, S. J., & Bates, T. C. (2013). Enduring links from childhood mathematics and reading achievement to adult socioeconomic status. Psychological Science, 24, 1301-1308.

Romano, E., Babchishin, L., Pagani, L. S., & Kohen, D. (2010). School readiness and later achievement: Replication andex tension using a nation wide Canadian survey. Developmental Psychology, 46, 995-1007.

Sales, C. E. (2007). Geometric reasoning in four-year-old children. PhD Thesis, United States, University of Northern Iowa. UMI Number: 3275937.

Sancak, Ö. (2003). Okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 6 yaş çocuklarına sayı ve şekil kavramlarının kazandırılmasında bilgisayar destekli eğitim ile geleneksel eğitim yöntemlerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Saraçoğlu, M. (2015). Türkiye’de geometrik düşünme üzerine yapılan araştırmalara ilişkin bir meta-sentez. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Sarama, J. & Clements, D. H. (2004). Building blocks for early childhood mathematics. Early Childhood Research Quarterly, 19, 181-189.

Sarama, J., & Clements, D. H. (2009). Early childhood mathematics education research: Learning trajectories for young children. New York: Routledge.

Schwartz, S. L. (2005). Teaching young children mathematics. London: Praeger.

Sezer, T. (2015). Erken geometri beceri testi’nin geliştirilmesi ve çocukların geometri becerilerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Sezer, T. ve Güven, Y. (2016). Erken geometri beceri testinin geliştirilmesi. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 33, 1-22. Shaheen, R. (2010). Creativity and education. Creative Education, 1(3), 166-169.

SiewYin, H. (2003). Young children's concept of shape: Van Hiele visualization level of geometric thinking. The Mathematics Educator, 7(2),71-85.

Sinclair, N. & Bruce, C. (2015). New opportunities in geometry education at the primary school. ZDM – The International Journal on Mathematics Education, 47(3), 319-329.

Sperry Smith, S. (2013). Early childhood mathematics. (5th Edition). USA: Pearson.

Şahintürk, Ö. (2012). Montessori yönteminin okul öncesi dönemde öğrencilerin yaratıcı düşünmelerine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.

Saraçoğlu, M. (2015). Türkiye’de geometrik düşünme üzerine yapılan araştırmalara ilişkin bir meta-sentez. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Şen, P. A. (2017). Fröebel armağanlarının okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık çocukların geometri becerilerine etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Temur, Ö. D. ve Tertemiz, N. (2012). İlköğretim birinci kademe öğretmenlerinin geometri öğretimine ilişkin sınıf içi uygulamalarının Van Hiele seviyelerine göre irdelenmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2, 255-274.

Tepetaş, G. Ş. ve Haktanır, G. (2013). 6 yaş çocuklarının temel kavram bilgi düzeylerini desteklemeye yönelik öyküleştirme yöntemine dayalı bir eğitim uygulaması. Eğitim ve Bilim, 38(169), 62-79.

Torrance, E. P. (1972). Can we teach children to think creatively? Journal of Creative Behavior, 6(2), 114-143.

van den Heuvel-Panhuizen, M. (2005). Measurement and geometry in line. In M. Van Den Heuvel-Panhuizen ve K. Buys. (Eds.), Young children learn measurement and geometry (pp. 9-14). Netherlands: FreudenthalInstitute, Utrecht University.

Van Hiele, P. M. (1986). Structure and insight: a theory of mathematics education. Orlando, FL: Academic.

Vasilyeva, M., Casey, B., Dearing, E., & Ganley, C. M. (2009). Measurement skills in low income elementary school students: Exploring the nature of gender differences. Cognition and Instruction, 27(4), 401-428.

Verdine, B. N., Lucca, K. R., Golinkoff, R. M., Hirsh-Pasek, K., & Newcombe, N. S. (2016). Theshape of things: The origin of young children’s knowledge of the names and properties of geometric forms. Journal of Cognition and Development, 17(1), 142-161.

Yıldırım, A. (2014). Okul öncesinde yaratıcı problem çözme etkinliklerinin yaratıcılığa etkisi (5 yaş örneği). Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Zachopoulou, E. (2007). Expression of children’s creative thinking through physical education. International Council of Sport Science and Physical Education, 51, 14-21.

Zaranis, N. (2012). The use of ict in preschool education for geometry teaching. In R. Pinterve V. Lopez ve C. Simarro (Eds.). Computer Based Learning in Science Conference Proceedings (pp. 256-262). An International Conference 26-29 June 2012, Centrefor Research in Science and Mathematics Education (CRECIM). Barcelona, Spain.

Kaynak Göster

APA Kılıç, M , Tezel Şahin, F . (2021). Okul Öncesi Geometri Eğitim Programının Çocukların Geometri Becerilerine ve Şekilsel Yaratıcılıklarına Etkisi . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 40 (1) , 231-256 .
  • ISSN: 1300-302X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

31.6b 19.7b