Sosyal Problemlerin Mekan Tercihleri Üzerine Etkisi (Batı Avrupa'daki Türk İşçilerinin Sorunlarına Siyasî Ve Sosyal Coğrafya Açısından Bir Yaklaşım)

Öz Tanım: Coğrafya "insanın dünyası olarak yeryüzünün bir yerden diğerine değişen karakterini tasvir etmeye ve açıklamaya çalışan bir bilim da//"dır. Sosyal Coğrafya ise, "insanla ve onun nasıl yaşadığı konusuyla; nüfus ve yerleşme ile; mekândaki karşılıklı sosyal etkileşimin oluşum ve şekilleriyle; coğrafî görünümü meydana getiren ve hayat tarzlarını etkileyen kültürel davranışlarla ilgilenir" (Tümertekin,1994/a:9). Coğrafyanın asıl amacının, "mekân farklılık ve benzerliklerinin, başka sözcüklerle değişik coğrafî görünümlerin analizi, insanın mekânı olan yeryüzünün tanınması ve dolayısıyla de daha iyi yararlanmalara katkıda bulunmak olduğu göz önüne alınırsa, Coğrafya bilimi içinde Sosyal Coğrafyanın yeri ve önemi daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü hızlı bir değişim süreci içinde olan dünyamız; çevre kirliliği, açlık, yoksulluk, toplumsal eşitsizlik, insan haklarını ihlâl, vbg.sürekli artan oranda çeşitli problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu sorunlar coğrafyayı ve "toplumun sorumlu bir üyesi olarak, bilgisinden toplumun yararlanmasını sağlamakla yükümlü olan" coğrafyacıları da çok yakından ilgilendirmektedir. Özellikle son yıllarda ortaya çıkan "Radikal Coğrafya", "Refah Coğrafyası", "Az Gelişmişliğin Coğrafyası" vb. yeni akımlar, günümüz dünyasında karşılaşılan sorunların çözümünde coğrafya biliminin ne denli katkı sağlayabileceği hususunda önemli ipuçları vermektedir.

___

- ABADAN, N. (1964) Batı Almanya'daki Türk İşçileri ve Sorunları, DPT Yay., Ankara

- ABADAN, N (Vd.) (1976) Göç ve Gelişme: Uluslararası İşgücü Göçünün Boğazlıyan İlçesindeki Etkilerine İlişkin Bir Araştırma, Ajans-Türk Mat. .Ankara

- ABADAN, N.-KEMİKSİZ,N.(1986/a) Türk Dış Göçü: 1960-1984 Yorumlu Bibliyografya, A.Ü.Siyasal Bilgiler Fak.Yay., Ankara

- ABADAN, N. (1986/b) Türk Dış Göçünün 25 Yıllık Bilimsel Bilançosu; 1960-1985", Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, Türk Sosyal Bil. Demeği Yay., Ankara, Sh.389-410

- ABERCROMBIE, T.J.(1989) "Unsettled Immigrants", National Géographie Vol.176, No:1, Washington Sh. 121-129

- AKÇAYLI, N. (1986) F.Almanya'da Yaşayan Türkler ve Sorunları, 2.Uluslararası Bursa Semp.27-29 Nisan 1984,Uludağ Ünv.Yay.,Bursa

- AŞIKOĞLU.N.Y. (1993) Almanya'da Temel Eğitimdeki Türk Çocuklarının Din Eğitimi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay.No. 106, Ank.

- AYTAÇ, K. (1979) "F.Almanya'da Okul Sistemi ve Türk işçi Çocuklannın Eğitimden Elenişi", Yurtdışındaki Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları, Ankara

- CANATAN, K.(1990) Göçmenlerin Kimlik Arayışı, Endülüs Yay., İstanbul

- DPT (1989) Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Plânı 1990-1994, DPT Yay. No: 2174, Ankara

- ERKAL, M. (1991) İktisadî Kalkınmanın Kültür Temelleri, Yenilik Basımevi, İstanbul

- GILLMOR, D. (1974) Resources, Economy, Society: a Socio-Economic Geography, Gıll and Macmıllan Publ., Dublin

- GİTMEZ, A.S. (1983) Yurtdışına İşçi Göçü ve Geri Dönüşler, Alan Yay., İstanbul

- GÖKALP, A. (1984) "Migrants Children In Western Europe: Differential Socialization and Multicultural Problems", In: MIGRATION; World Trends, Localized Flows and Their Absorption, Int. Social Science Journal, Publ.

- UNESCO, Vol.XXXVI, No.3, Paris

- GÖKÇE, O.(1987) "Yabancıların Alman Televizyonunda Tanıtım Şekilleri", Türkoloji Çalışmaları ve F.AImanya'daki Türk Çocuklarının Eğitim- Kültür Problemleri Sempozyumu, 20-21 Eylül 1985, Ankara, Sh.87-94

- GÜZEL, A.(1987)"Orta Avrupa'ya Göçen Türk İşgücü ve Çocuklannın Eğitim Meselesi", Türkoloji Çalışmaları ve F.AIm.daki Türk Çoc.nın Eğitim Kültür Prob.Semp.20-21 Eylül 1981, Ankara, Sh.95-105

- İRWAO, K.(1979) Turkısh Immıgrant Coal Mıners İn The Ruhr Dıstnct, Germany", İn: Studıes İn Socıo -Cultural Aspects Of The Mediterranean İsiands,Research Group For The Mediterranean At Hıtotsubashı Unıversıty, Tokyo, Sh. 109-143

- KAĞITÇI BAŞI, Ç.(1975) Dış Ülke Yaşantısının Etkileri, Boğaziçi Ünv. Yay., İstanbul

- KÜÇÜK, A. (1991) "Avrupa'daki Türk Öncüleri ve Meseleleri", Amsterdam Postası, Sayı:9, Amsterdam, Sh. 10-11

- ÖZDEMİR, Ç. (1988) "Yurtdışındaki Türk Çocukiannda Kimlik Krizi ve Türkçenin Önemi", Türk Yurdu, Sayı: 23, Ankara, Sh. 18-21

- ÖZDEMİR, Ç. (1994/a) "Yabancı İşçilere Karşı Önyargılar ve Karşı Kanıtlar", Türk Yurdu, Sayı:82, Ankara, Sh.27-32

- ÖZDEMİR, Ç. (1994/b) "İşçi Göçü ve Almanya'da Yabancı (Türk) Düşmanlığı'nın Teorik Açıklaması 1-2", Türk Yurdu, Sayı: 83-84, Ankara, Sh.47-52, 31-37

- ÖZGÜÇ, N. (1984) Beşeri Coğrafyada Veri Toplama ve Değerlendirme Yöntemleri, İ Ü . Ed.Fak.Yay.No:2511, İstanbul

- SEZGİN, O. (1991) Üçüncü Neslin Eğitimi, Türkiye Diyanet Vakfı Yay. No.69, Ankara

- TUNA, K. (1981) Yurtdışına İşçi Gönderme Olayının Sosyolojik Eleştirisi, i. Ü. Ed.Fak.Yay.No:2869, İstanbul

- TÜMERTEKİN, E.(1994/a) Beşeri Coğrafyaya Giriş, ist.Ünv. Ed.Fak. Yay. No:2464, (3.Baskı), istanbul

- TÜMERTEKİN,E.(1994/b) Ekonomik Coğrafya, İst.Ünv.Ed.Fak.Yay.No: 2926, (3. Baskı), İstanbul

- TÜRKDOĞAN, O. (1984) İkinci Neslin Dramı, Orkun Yay., istanbul

- T.C.ÇALIŞMA VE SOS. GÜV. BAK. (1982) Yurtdışındaki Türk Varlığını Koruma Projesi, (ön Çalışma Raporu), Ankara

- T.C. ÇALIŞMA VE SOS.GÜV.BAK.(1991) Yurtdışında Çalışan ve Yurda Dönen Vatandaşlarımıza Sunulan Hizmetler Rehberi, YİH Gn.Md., Ankara

- T.C.ÇALIŞMA VE SOS. GÜV. BAK. (1992) 1991 Yılı Raporu, YİH Gn.Md., Ankara

- T.C.DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI (1973) Yurtdışı Göç Hareketleri ve Vatandaş Sorunları, Ekonomik ve Sosyal İşler Gn.Md.Yay., Ankara

___

APA Yılmaz, C . (2015). Sosyal Problemlerin Mekan Tercihleri Üzerine Etkisi (Batı Avrupa'daki Türk İşçilerinin Sorunlarına Siyasî Ve Sosyal Coğrafya Açısından Bir Yaklaşım) . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (0) , 293-344 .