Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin bilişsel gelişimlerini dikkate alarak yapılan yazma aktivitelerinin öğrencilerin yazma becerisi başarılarına etkisi

Öğrencilerin yazma becerisine olan ilgilerini arttırmak ve başarı oranlarının yükseltilmesi amaçlanan bu çalışmada bilişsel yaklaşım kullanılmıştır. Amasya Suluova Bolat İlköğretim Okulu’nda 12 hafta süren öğretim etkinliğinde 24’er kişilik iki sınıf deney ve kontrol grubu olarak oluşturulmuştur. Kontrol grubu ile öğretmen kılavuz kitabında öngörülen geleneksel yöntemler kullanılırken, deney grubu ile bilişsel yönteme göre aktiviteler düzenlenmiş ve uygulanmıştır. Çalışmanın en başında her iki gruba da araştırmacı tarafından hazırlanan İngilizce Yazma Becerileri Testi ön-test olarak uygulanmış, fakat iki grup arasında önemli bir farka rastlanmamıştır. Ancak 12 hafta süren öğretme etkinliğinin sonunda deney grubu sontest sonuçlarının kontrol grubununkine göre daha başarılı olduğu saptanmıştır. Ayrıca, çoğu zaman öğretmenler tarafından zaman alıcı olarak görülen ve öğrenciler tarafından zor olarak nitelendirilen bu becerinin bilişsel yöntemlerle öğretilmesinden dolayı deney grubunda hem beceriye hem de derse olan ilgi artmıştır. Bundan dolayı, öğretmenlerin öğrencilerine yazma becerisini kazandırırken bilişsel gelişimlerini dikkate almaları ve bilişsel yöntem kullanmalarının hem öğrencilerinin yazma gibi üretimsel bir becerideki başarıyı hem de derse olan ilgi ve motivasyonu arttıracağı düşünülmektedir.

The Effects of Writing Activities Prepared Considering the 8th Grade Students’ Cognitive Levels into Consideration upon their Writing Skill Success

In this study, in order to raise the level of interest and success of the students towards writing skill, Cognitive Approach was used. This study took place in Amasya Suluova Bolat Primary Education School and 24 students attended the study as the control group and the other 24 students attended as the Experimental Group. While the Traditional Method, which was also suggested by the Teacher’s Book presented by the Ministry of National Education was used for the Control Group, Experimental Group’s lessons included activities considering Cognitive Approach. English Writing Skill Test which was prepared by the researcher was practised on both groups and no significant difference was detected. However, at the end of the 12 week period, Experimental Group’s post-test results were higher than the Control Group’s. Though this skill is considered as time-consuming from most teachers’ point of view and difficult from the students’, it is seen that if it is taught via Cognitive Approach, the interest towards the skill and the lesson increases. It is thought that if the teachers take the students’ cognition level into consideration and use Cognitive Approach in their lessons, both the success level in such a productive skill and interest as well as motivation will increase towards English lesson.

___

Ashcraft, Mark H. (1998). Fundamentals of Cognition. The USA: Addison-Wesley Educational Publishers.

Allami, Hamid., Nodoushan Muhammed Ali Salmani. (2006). Cognitive Orientation in Teaching Writing Karen’s Linguistic Issues. http://www3.telus.net/linguisticissues/cognitive

Duffee,L. And Aikenhead, G. (1992) Curriculum Change, Student Evaluation, and teacher Practical Knowledge. Science Teacher Education.

Hadley, Alice Omaggio. (2003). Teaching Language in Context. Massachusets: Heinle & Heinle Publishers.

Kahraman, Ayhan. (2013). Affective and Cognitive Affects of Coded Teacher Feedback on FL Writing Students. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [H.U Journal of Education].28(1), 189-201.

Olson,B.C. and Land R. (2007). A Cognitive Strategies Approach to Reading and Writing Instruction for English Language Learners in Secondary School. Research in the Teaching of English. 41(3). 269-303.

Stern, Daniel. (2003). On the other Side of the Moon: The Import of Implicit Knowledge for Gestalt Therapy. New york: Springer-Verlag Wien.

Suwaed, Hameda H. KH. M. (2006) Teachers’ cognition and classroom teaching practice: an investigation of teaching English writing at the university level in Libya. PhD Thesis. http://theses.gla.ac.uk/2963/

Verloop N. Driel, J. and Meijer, P. (2001) Tecaher Knowledge and Knowledge Base of Teaching. International Journal of Educational Research.

Yigitoglu, Nur. (2011) Exploring Second Language Writing Teacher Cognition. Applied Lİnguistica and English as a Second Language Dissertations, Paper 17. Georgia State University.

___

APA Petekçi̇oğlu Gegi̇n, N . (2015). The Effects of Writing Activities Prepared Considering the 8th Grade Students’ Cognitive Levels into Consideration upon their Writing Skill Success . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 33 (2) , 676-683 .
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-302X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

51.7b26.8b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Akademisyenlerin Tükenmişlik Düzeylerii

Fatma Kayan Fadlelmula

Yabancı Dil Öğretimine ‘Eylemsellik’ Bağlamında Öğrenen Odaklı Bakış

Birkan Kargı

Ortaokul Öğrencilerinin Geometrik Şekil Oluşturma Düzeylerinin Çeşitli Değişkenlerle İlişkisi

Funda Gündoğdu Alaylı, Elif Türnüklü

Ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin bilişsel gelişimlerini dikkate alarak yapılan yazma aktivitelerinin öğrencilerin yazma becerisi başarılarına etkisi

Nermin Elçin PETEKÇİOĞLU GEGİN

İlköğretim Öğrencilerinin 3B Sanal Dünyada Kış Sporlarını Öğrenmeye Yönelik Algıları

Fatma GÜNAY, Özlem BAYDAŞ, Türkan KARAKUŞ, Yüksel GÖKTAŞ

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Araştırmaya Dayalı Eğitime Yönelik Algıları: “Bilimsel Araştırmanın İlkeleri” Ölçeği

Nilgün TATAR, Eylem YILDIZ FEYZİOĞLU, Serkan BULDUR, Bülent AYDOĞDU

Model-Tabanlı Öğrenme Ortamının Kimya Öğretmen Adaylarının Maddenin Tanecikli Yapısı Kavramını ve Bilimsel Modellerin Doğasını Anlamaları Üzerine Etkisinin İncelenmesi

Emine Adadan

Öğretmen Adaylarının Kamusal Entelektüellik Düzeylerinin Belirlenmesi: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması ve Ölçeğin Uygulanması

Tuncay ÖZSEVGEÇ, Ayşe AYTAR

Meslek Yüksekokulunda Öğrenim Gören Öğrencilerin Eğitim Öğretim ve Geleceğe Yönelik Düşünceleri

Ali Kaya

11–18 Yaş Öğrencilerin Ses Hızı İle İlgili Sahip Oldukları Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Merve Sözen, Mualla Bolat