Alt Sosyo Ekonomik Düzeyi Temsil Eden İki Ortaokulda Öğrenim Gören Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Şiddete Bakış Açıları

Evrensel bir olgu olma özelliğine sahip olan şiddet, günümüzde toplumları derinden etkileyen ve onarılması güç hasarlar bırakan bir olgu. Şiddete doğrudan maruz kalmasa bile, şiddete tanık olan çocuk şiddeti hayatında bir sorun çözme yöntemi olarak görebilmektedir. Bu çalışmada, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin şiddet tanımları, karşılaştıkları şiddet olaylarının hangi biçimlerde olduğu, şiddet uygulayan kişilerin özellikleri, şiddet olayları ile karşılaştıklarında neler hissettikleri ve şiddeti önlemek için neler yapılabilir noktasında görüşleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin şiddete bakış açılarını ortaya koymak üzere Samsun ilinde alt sosyo-ekonomik düzeyi temsil eden 2 ortaokulda 6. sınıfa devam eden 31 kız (%47) ve 35 erkek (%53) olmak üzere toplam 66 öğrenciye açık uçlu anket uygulanmıştır. Betimsel çözümleme tekniğinin kullanıldığı çalışmada, öğrencilerin şiddeti daha çok fiziksel şiddet (n=58, %58) olarak tanımladıkları ve oluş biçimleri itibari ile de fiziksel şiddete (n=55, %42.9) vurgu yaptıkları görülmüştür. Şiddeti uygulayan kişilerden daha çok kötü kişiler (n=33, %38.8) olarak bahseden öğrenciler, şiddet karşısındaki duygularını en fazla (n=32, %38) ile üzüntü/endişe olarak ifade etmişlerdir. Şiddeti önleme noktasında öğrencilere önerileri sorulduğunda ise en fazla (n=18, %23.7) örnek davranış sergileme/uzlaşma olarak ifade etmişlerdir. Öğrenilen bir davranış olması sebebiyle şiddetin önlenmesi noktasında başta ebeveynlerin, öğretmenlerin ve medyanın etkisi kaçınılmazdır

The Perceptions of Sixth Grade Students about Violence from Two Different Secondary Schools Representing Low Socioeconomic Level

Violence as a universal phenomenon affects societies deeply and causes irrecoverable damages. Not being exposed to violence directly, children who witness violence may consider it as a way of problem-solving. This study shows 6th grade middle school students’ definition of violence, which kind of violence they witness, what kind of people that give harm, what they feel when they meet violence and what can be done to prevent this violence. With this aim, 66 6th grade students from two different secondary schools (31 female %47, 35 male %53) that represent a low socioeconomic level were conducted a survey in Samsun to show their opinions about violence. In this study, a descriptive analysis technique was used and students define violence mostly as physical (n=58, %58) and emphasize it. Some of the children think that people who apply violence are bad (n:33, % 38.8), which leads to a conclusion that these students described their own feelings (n: 32, % 38) as being nervous and sad. When they were asked about their suggestions, mostly they gave an answer about model behavior and reconciliation (n=18, %23.7). As it’s a learned behavior, parents, teachers, and media’s effect is unavoidable to prevent violence.

Kaynakça

Akbulut, M.G. ve Saban, A. (2012). İlköğretim Öğrencilerinin Şiddetle Ilgili Algılarının Çizdikleri Resimler Aracılığıyla İncelenmesi. Turkish Journal of Education, 1(1).

Akduman G. (2010). Okul Öncesi Dönem Çocuğu Olan Annelerin Uyguladıkları Disiplin Yöntemlerinin Çocuk İstismarı Açısından Değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 38-49.

Anderson, A. C. ve Bushman, J. B. (2001). Effects of Violent Video Games on Aggressive Behavior, Aggressive Cognition, Aggressive Affect, Physiological Arousal and Prosocial Behavior: A Meta-Analytic Review of the Scientific Literature. Psychological Science, 12 (5).

Ayan, S. (2006). Şiddet ve Fanatizm. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7 (2), 191-209.

Baş, Uz, A. ve Kabasakal, Topçu, Z. (2010). İlköğretim Okullarında Saldırganlık ve Şiddet Davranışlarının Yaygınlığı. İlköğretim Online, 9 (1), 93-105.

Battaloğlu, İnanç, B., Çifci, s. ve Değer, V. (2013). Mardin Ili Ilköğretim Okulu Öğrencilerinin Fiziksel Şiddete Maruziyetleri ve Yaklaşımları. Türk Pediatri Arşivi Dergisi, 221-34.

Çubukçu, Z. ve Dönmez, A. (2012). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Okuldaki Şiddet Üzerine Görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11 (40). [Online]: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/esosder/issue/view/5000007000 adresinden 01.02.2016 tarihinde indirilmiştir.

Deveci, H., Karadağ, R. ve Yılmaz, F. (2008). İlköğretim Öğrencilerinin Şiddet Algıları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(24).

Gözütok, F. D., Er, K. O. & Karacaoğlu, C. (2006). Okulda Dayak (1992 ve 2006 Yılları Karşılaştırması). Şiddet ve Okul. Okul ve Çevresinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Alınabilecek Tedbirler Uluslararası Katılımlı Sempozyum, 28-31 Mart, İstanbul.

Güleç, H.,Topaloğlu, M., Ünsal, D. ve Altıntaş, M. (2012). Bir Kısır Döngü Olarak Şiddet, Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 4 (1), 112-137.

Kayatekin, Z.E., Maner, F., Abay, E., Saygılı, S., Şener A. (1991) Ruh Hastalarında Homisidal Saldırganlık. Düşünen Adam, 4(1): 22-27

Kocacık, F. (2001) Şiddet Olgusu Üzerine. C.Ü, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2 (1).

Özdemir, E. (2009) Muş E Tipi Kapalı Ceza Infaz Kurumu'nda Kasten Adam Öldürmek Suçundan Gelen Hükümlü Erkeklerde Öfke ve Öfke İfade Tarzları ile Saldırganlık İlişkisinin İncelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Adli Tıp Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Adana.

Özkan, Y. ve Çifci Gökçearslan, E. (2010). Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ilköğretim Okullarında Akran Zorbalığı, İlköğretim Eğitim Online 9 (2), 576-586., Online: ilkogretim-online.org adresinden 01.02.2016 tarihinde indirilmiştir.

Şentürk, M. ve Turgut, M. (2011). Televizyon Programları, Reklamlar ve Çocuklar. Aile ve Toplum, 7 (27).

TBMM Araştırma Komisyonu Raporu (2007). Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuklarda ve Gençlerde Artan Şiddet Eğilimi ile Okullarda Meydana Gelen Olayların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Ankara: Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü.

Teyfur, F. (2014). Basında Yer Alan Okullarda Şiddet ile İlgili Olayların Değerlendirilmesi. İlköğretim Online, 13(4), 1311-1330, [Online]: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/ilkonline/article/view/5000075277 adresinden 01.02.2016 tarihinde indirilmiştir.

Yörük, S., Koçyiğit, M. ve Turan, M. (2015). Dizi Filmler ve Bilgisayar Oyunlarının Ortaöğretim Öğrencilerinin Şiddet Algısına Etkisi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4).

Yurtal, F. ve Artut, K. (2008). Çocukların Şiddeti Algılama Biçimlerinin Çizdikleri Resimlere Yansımaları. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 15 (3).

Zorlu, Y. (2016). Medyadaki Şiddet ve Etkileri. Humanities Sciences, 11(1).

Kaynak Göster

APA Özdemir, M , Kinsiz, D , Barut, Y . (2021). The Perceptions of Sixth Grade Students about Violence from Two Different Secondary Schools Representing Low Socioeconomic Level . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 40 (1) , 275-290 .
  • ISSN: 1300-302X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Ondokuz Mayıs Üniversitesi

32.7b 19.8b