Ders Geçme ve Kredili Sisteme Göre Liselerimizde Coğrafya Öğretiminin Yeri ve Bazı Sorunları

Öz 20.Yüzyıl hızlı bir değişim çağı olmuş, dünyada ve ülkemizde birçok kurum ve kuruluş bu değişimden etkilenmiştir. Ülkemizde ise bu değişim sürecinden en çok etkilenen müesseselerin başında eğitim sistemimiz gelmektedir. 17-29 Temmuz 1939’daki 1.Maarif Şûrası'ndan 15-19 Ocak 1990 tarihindeki 13. Mili Eğitim Şûrası'na kadar eğitimde model arayışları sürmüş, yapılan toplantılar, çıkartılan kanunlar ve sayısız kararnameler yanında kalkınma planlarında da yer alan hedeflerle biriken sorunlara çözümler aranmıştır (Sakaoğlu,1992:102). Üniversite imtihanlarında başarı oranlarının düşmesi, öğrenci merkezli olmamasından kaynaklanan problemler, meslek liselerinden mezun olanların da genellikle üniversiteye girmek istemeleri ve bunun getirdiği yığılmalar, sık sık çıkartılan aflar., vb. gibi klâsik sistemle ilgili sorunların artması 1990'lı yıllarda yeni bir arayışı da beraberinde getirmiş, nihayet 1991-1992 öğretim yılından itibaren kademeli olarak ders geçme ve kredi sistemine geçiş kararı alınmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Ders, Geçme, Kredili, Sistem

Ders Geçme ve Kredili Sisteme Göre Liselerimizde Coğrafya Öğretiminin Yeri ve Bazı Sorunları

___

ARDEL, A,(1966) "Coğrafya Nedir ve Nasıl Öğretilmelidir", Türk Kültürü,

Sayı:40, Ankara, Sf.373-376,

ATALAY, (.(1995) (Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu'nun Kabul Ettiği

Ders Geçme ve Kredi Sistemine Göre Yazılmış) Bazı Lise Coğrafya

Ders Kitapları Hakkında Düşünceler, (Özel Yayın), İzmir.

DOĞANAY, H.(1982) "Okullarımızda Coğrafya Öğretimi", Milli Eğitim ve

Kültür Dergisi, Sayı:16, Ankara.

(1983) "Okullarımızda Coğrafya Öğretiminin Temel Meseleleri",

Milli Eğitim ve Kültür Dergisi, Sayı:19, Ankara.

(1989) "Coğrafya ve Liselerimizde Coğrafya Öğretim Programı",

AKDTYK Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Sayı:1, Ankara, Sf.7-24.

(1992) Coğrafya'ya Giriş, Atatürk Ünv.Yay.No:726, Erzurum.

Coğrafya’da Metodoloji, MEB Yay., İstanbul.

DÖNMEZ, Y.(1964) "Coğrafya Öğretimi", Türk Kültürü, Sayı:18, Ankara,

Sf.94-95.

GÜNGÖRDÜ, E.(?) Coğrafya Öğretiminde Metod, İlkeler ve Sorunlar, Etüd

Eğitim Yay., Ankara.

MEB YAY.D.BŞK. (1992) Tebliğler Dergisi, Cilt:55, Sayı:2367, Ankara.

-------- (1992) Tebliğler Dergisi, Cilt:55, Sayı:2368, Ankara.

- — — (1992) Tebliğler Dergisi, Cilt:55, Sayı:2369, Ankara.

(1 9 9 2 ) Tebliğler Dergisi, Cilt:55, Sayı:2370, Ankara.

------— (1992) Tebliğler Dergisi, Cilt:55, Sayı;2372, Ankara.

-—-— (1993) Tebliğler Dergisi, Cilt:56, Sayı:2390, Ankara.

---------(1993) Tebliğler Dergisi, Cilt:56, Sayı:2396, Ankara.

NİŞANCI, A.(İ980) "Okullarımızda Coğrafyanın Önemi Hakkında Bazı

Düşünceler", Atatürk Ünv.Fen-Edebiyat Fak.Dergisi, Sayı:12,

Erzurum, Sf.343-350.

SAKAOGLU, N.(1992) Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi, İletişim Yay., İst.

TANOĞLU, A.(1964) "Coğrafya Nedir", İ.Ü.Coğrafya Enstitüsü Dergisi, Sayı:14,

İstanbul, Sf.3-14.

___

APA Yılmaz, C , Zeybek, H . (2014). Ders Geçme ve Kredili Sisteme Göre Liselerimizde Coğrafya Öğretiminin Yeri ve Bazı Sorunları . Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 10 (1) , 309-320 .