Markowitz'in etkin sınır yaklaşımı ile optimal sermaye yapısının hesaplanması

Optimal sermaye yapısının ne olması gerektiği yazında halen tartışılan konulardan birisidir. Optimal sermaye yapısı üzerinde tam bir fikir birliğine varılamaması konuya ilişkin birçok teorinin geliştirilmesine sebep olmuştur. Sermaye yapısı içindeki borç ve özsermaye oranının firma değeri üzerinde yaratacağı etki, sermaye yapısı kararlarının önemini göstermektedir. Bu yüzden finanslama politikası belirlenirken ortalama sermaye maliyetini minimum yapacak ve firma değerine maksimum katkı sağlayacak bir borç/özsermaye oranının seçilmesi gerekmektedir. Optimal sermaye yapısı, ortalama sermaye maliyetini minimum ve firma değerini maksimize yapan oran olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı her bir sermaye yapısı yüzdesindeki ağırlıklı ortalama sermaye maliyeti (WACC) ile firma değerine etkisini hesaplayarak optimal sermaye yapısının tespit edilmesidir. Söz konusu tespit edilen oran ile Markowitz’in etkin sınır yaklaşımındaki optimal değerler karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak etkin sınır yaklaşımı ile borç ve özsermayenin farklı ağırlıklarıyla oluşturulan her bir portföyün optimal noktasının ne olması gerektiği ve optimal sermaye yapısının alternatif başka bir yöntemle de hesaplanabileceği gösterilmiştir.

Calculation of optimal capital structure by Markowitz's effective boundary approach

What the optimal capital structure should be is still one of the issues discussed in the literature. The failure to fully agree on the optimal capital structure has led to the development of many theories on the subject. The effect of debt and equity ratio on firm value in the capital structure shows the importance of capital structure decisions. Therefore, in determining the financing policy, it is necessary to select a debt / equity ratio which will minimize the average capital cost and contribute to the firm value. The optimal capital structure is defined as the ratio that minimizes average capital cost and maximizes firm value according to this approach. In this empirical study, the weighted average cost of capital (WACC) and firm value of each firm are calculated to determine the optimal capital structure. This ratio was compared with optimal values using Markowitz’s effective boundary approach. As a result, it has been proved that the optimal point of each portfolio formed with different weights of debt and equity is calculated by using effective boundary approach; the optimal capital structure can be calculated in this way as well.

Kaynakça

Aksoy, E.E. (2017). Finansal Yönetim Teorik Yaklaşımlar Çözümlü Örnekler ve Öneri Yaklaşımlar, Gazi Kitabevi, Ankara, 378-381.

Ataman, G. (2009). İşletme Yönetimi, Türkmen Kitabevi, İstanbul.

Burucu, H. & Öndeş, T. (2016). Türk İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi, Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1), 205.

Demirhan, D.(2009). Sermaye Yapısını Etkileyen Firmaya Özgü Faktörlerin Analizi: İMKB Hizmet Firmaları Üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, 9(2), 680.

Ercan, M. & Ban, Ü. (2010). Değere Dayalı İşletme Finansı Finansal Yönetim, Gazi Kitabevi, 6.Baskı, Ankara, 227-237.

Erol, A.F., Aytekin, S. Abdioğlu, N. (2016). İşletmelerin Sermaye Yapılarının Belirlenmesinde Finansal Hiyerarşi Teorisinin Kullanımı ve BIST’te Bir Uygulama”, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 13(1), 114-116.

Fırat, N. (2018). Vekâlet Teorisi: Enron Ve Shell Olayları Üzerinden Bir İnceleme, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 21, 277. Harris, M. & Raviv, A. (1991).The Theory of Capital Structure, The Journal of Finance, 46 (1), 311.

Myers, S.C. & Majluf, N.S. (1984). Corporate Financing and Investment Decisions When Firms have Information That Investors Do Not Have, Journal of Financial Economics, 13(2), 187-221.

Modiglianni F. & Miller M.H. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction, The American Economic Review, Vol. 53, No. 3, 433-443.

Park, K. & Jang, S.C. (2013). Capital Structure, Free Cash Flow, Diversification and Firm Performance: A Holistic Analysis. International Journal of Hospitality Management, 33, 51-63.

Qureshi, M.A., Sheikh, N.A. & Khan, A.A. (2015). A Revisit of Pecking Order Theory versus Trade-off Theory: Evidence from Pakistan, Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 9(2), 344-345.

Kaynak Göster

APA Atik, M. (2021). Markowitz'in etkin sınır yaklaşımı ile optimal sermaye yapısının hesaplanması . Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 14 (4) , 1499-1515 . DOI: 10.25287/ohuiibf.903007