SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI

ÖZETYeryüzündeki doğal kaynakların daha verimli bir şekilde kullanılması için yapılan çalışmalarda son zamanlarda büyük artış meydana gelmiştir. Zira bu kullanım faaliyetleri tarihi bir değere sahip olmakla birlikte planlı olarak bu faaliyetlerin devam ettirilmesi fikride önem kazanmıştır. Türkiye yaylacılık faaliyetlerinin çok karakteristik olarak gerçekleştiği bir ülkedir. her bölgesinde farklı karakterlerde ve sürelerle gerçekleştirilen yaylacılık faaliyetlerini kır potansiyeli açısından ele almak gerekmektedir. Özellikle hayvancılık amaçlı yapılan yaylacılık faaliyetlerinin çok hızlı bir şekilde sayfiye amaçlı yaylalara dönüştüğü ülkemizde, hayvancılık amaçlı yaylacılığın bitmemesi ve daha düzenli bir şekilde sürdürülebilmesi için bu yaylaların çok detaylı olarak incelenmesi faydalı olacaktır. Bu çalışmada Bolkar Dağlarının doğu kesiminde, Orta Anadolu bölgesini kıyıdan Çukurovaya bağlayan Gülek Boğazının Güney-Güneybatısında,  Gülek Belediyasinin Mücavir alanı sınırları içerisinde kalan Karboğazı ve Elmalıboğaz yaylak alanı incelenmiştir. Bu çalışmada aynı zamanda bu alanda faaliyette bulunan yaylacıların kışlak alanları üzerinde de durulmuştur. Araştırmada Yaylalacılara ait 105 soruluk anket uygulanmış ve anket dışında da ek olarak verdikleri bilgiler not edilerek değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Çalışma sonucunda bu alanda yürütülen yaylacılık faaliyetleri planlama bakımından ele alınarak sürdürülebilir arazi kullanımı bakımından geleceğe yönelik öneriler geliştirilmiştir.Anahtara Kelimeler: olkar dağları, Gülek Kasabası, Yaylacılık, Arazi Kullanım Planlaması  

There are a lot of studies which are for more productive as use natural sources in the world. This usage form has continued since centuries, but it has not been planning. It is thing that it has to be planning. Turkey where there are characteristically transhumance activities is very rich country. Transhumance is continued differently and dissimilar time every regions. They have to be evaluated in terms of rural potential. As Summer Resort “Sayfiye Yaylacılık” has been developing recently, stockbreeding purposeful transhumance can be finished. Some arrangement should be for this activities not finishing. In this study, Elmalıboğaz and Karboğazı Summer Pastures, in the boundary of Gülek town where it is south of east part of Bolkar Mountain are investigated both yayla settlement and nomads. In the study, an inquiry which takes shape 105 questions is applied and asked some question apart from inquiry and this information are evaluated. In the end, some proposals are come up with in terms of sustainable land use aimed at planning.

Kaynakça

Alagöz, C.A. (1938). Anadolu da Yaylacılık, C. H. P. Konferanslar Serisi. No. 1 Ankara

Alagöz, C.A. (1993). Türkiye’de Yaylacılık Araştırmaları, Türkiye Coğrafyası, Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 1.

Atalay, İ.(1988). Toros Dağlarında Karstlaşma ve Karstik Alanların Ekolojisi. TJD Jeomorfoloji Dergisi, 16: 1-9.

Bazin M.(1995). Orta Toros Yörüklerinden Sarıkeçili Aşireti, Türkiye Coğrafyası, Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, 3, (Çev.: Hamdi KARA).

Bilgili, A. S., (2000). Tarsus Türkmenleri(Varsaklar),” Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, 83-101, Tarsus

Bilgili, A. S. (2001). Osmanlı Döneminde Tarsus Sancağı ve Tarsus Türkmenleri, Kültür Bakanlığı Esarleri:2657, Ankara

Blumenthal, M. (1956). Yüksek Bolkardağın Kuzey Kenar Bölgelerinin ve Batı Uzantılarının Jeolojisi (Güney Anadolu Torosları). Ankara: MTA Enst. Yay.

Çelik, Ş. (2000). XVI. Yüzyılda İçel Yörükleri Hakkında Bazı Değerlendirmeler. Anadolu’da ve Rumeli’de Yörükler ve Türkmenler Sempozyumu Bildirileri, 83-101, Tarsus

Demirtaşlı, E., Tutha, N., Bilgin, A.Z. ve Selim, M., (1984), “Geology of The Bolkar Mountains”, Geology of The Taurus Belt da., 26-29 Eylül, 125-142

Ege, İ. (2008a). Bolkar Dağlarının Doğu Kesiminde Jeomorfolojik Birimler Üzerinde Arazi Kullanımı. Yayınlanmamış Doktora Tezi, A.Ü., Sos. Bil. Enst., Ankara

Ege, İ. (2008b) “The Relationships Between Geomorphologic Units and Transhumance Activities in East Part of Bolkar Mountains”, (Bolkar Dağları’nın Doğu Kesiminde Jeomorfolojik Birimler ile Yaylacılık Faaliyetleri arasındaki ilişkiler). 5th International Conference on Geographic Information Systems, Volume 1, page:335- 341, 2-5 July 2008 İstanbul/Turkey

Emiroğlu, M. (1977) Bolu’da Yaylalar ve Yaylacılık. Ankara: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğ. Fakültesi yayınları No:272,

Gözenç, S. (1978) Küçük Menderes Havzasında Arazinin Kullanılış ve Sınıflandırılması. İstanbul: İ. Ü., Yay. No:2396, Coğ. Enst. Yay. No: 94,

Gözenç, S. (1979) Bolu Depresyonu ve Yakın Çevresinde Araziden Faydalanma (land-use), İ. Ü., Yay. No:2598, Coğ. Enst. Yay. No: 108, İstanbul

Koca, H. - Özdemir, Ü. ve Şahin F.İ. (2005) Ulaşım Coğrafyası Açısından Gülek Boğazı, Doğu Coğrafya Dergisi, 14: 7-30.

Özçağlar, A. - Özgür, M.- Somuncu, M. Bayar, R.-Yılmaz, M. – Yüceşahin, M.- Yavan, N.-Akpınar, N. ve Karadeniz, N., (2006) Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynak Tespitine Bağlı Olarak Geliştirilen Arazi Kullanım Kararları, TÜCAUM, Coğrafi Bilimler Der., 4 (1).

Refik, A. (1930). Anadolu’da Türk Aşiretleri 966-1200, İstanbul: Devlet Matb. Sevgi, C. (1984). Adana İlinin Kuzeydoğu Kesiminde Yaylacılık, Ege Coğrafya Dergisi, 2.

Somuncu, M. (2005). ALADAĞLAR, Yaylacılık ve Dağ Göçebeliği Konusunda Bir Araştırma. Ankara: Gündüz Eğitim ve Yayıncılık,

Şenol, M.; Şahin, Ş.; Duman, T. Y. (1989). Adana-Mersin Dolayının Jeoloji Etüd Raporu, (1/100.000 Ölçekli Mersin O33 paftası), MTA, Doğu Akdeniz Bölge Müdürlüğü.

Tunçdilek, N. (1978). Türkiye’nin Kır Potansiyeli ve Sorunları. İstanbul: İ. Ü. Yayınları.

Tunçdilek, N., (1985), Türkiye’de Relief Şekilleri ve Arazi Kullanımı. İstanbul: İ. Ü. Yayınları, Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enst.

Yalman (Yalgın), A. R. (1993). Cenupta Türkmen Oymakları - I ve II. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208733, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2014}, volume = {11}, pages = {89 - 108}, doi = {}, title = {SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI}, key = {cite}, author = {Ege, İsmail and Özçağlar, Ali} }
APA Ege, İ , Özçağlar, A . (2014). SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (26) , 89-108 .
MLA Ege, İ , Özçağlar, A . "SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014 ): 89-108 <
Chicago Ege, İ , Özçağlar, A . "SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2014 ): 89-108
RIS TY - JOUR T1 - SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI AU - İsmail Ege , Ali Özçağlar Y1 - 2014 PY - 2014 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 108 VL - 11 IS - 26 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI %A İsmail Ege , Ali Özçağlar %T SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI %D 2014 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 26 %R %U
ISNAD Ege, İsmail , Özçağlar, Ali . "SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 26 (Haziran 2014): 89-108 .
AMA Ege İ , Özçağlar A . SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(26): 89-108.
Vancouver Ege İ , Özçağlar A . SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2014; 11(26): 89-108.
IEEE İ. Ege ve A. Özçağlar , "SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN GÜLEK KASABASI YAYLALARI", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 26, ss. 89-108, Haz. 2014
  • ISSN: 1304-429X
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Yayıncı: Mustafa Kemal Üniversitesi

7.2b 4.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Türk Efsanelerinin Değerler Eğitimi Bakımından İncelenmesi / Investigation of Turkish Legends In Terms of Values Education

Ahmet Güven

DİLDE SADELEŞME TARTIŞMALARI: 1970 YILI “TÜRK DİLİ” DERGİSİNDE ARAPÇA, FARSÇA VE BATI DİLLERİNDEN GELEN KELİMELERE KARŞI TAKINILAN TAVIR

Mehmet Özdemir, Abdullah Dağtaş

Sağlık Bilimleri Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Umutsuzluk Düzeylerinin Karşılaştırılması/Comparison Of The Hopelessness Levels Among The Fourth Grade Students At Faculty Of Health Science

Saba YALÇIN, İnci AÇIKGÖZ

KALKINMA PLANLARINDA YEREL YÖNETİMLER VE YAPILAN REFORMLAR ÇERÇEVESİNDE MUKAYESESİ/LOCAL GOVERNMENTS IN THE DEVELOPMENT PLANS AND COMPARISON IN THE SCOPE OF REFORMS

Rüveyda KIZILBOĞA ÖZASLAN, Orhan ALICI

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MOBBING: HASTANE YÖNETİCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA/ MOBBING IN HEALTHCARE: AN APPLICATION TO HOSPITAL MANAGERS

Seda Karsavuran

Pepee Çizgi Filminin Ebeveyn Öğretmen Ve Çocuk Gözüyle Değerlendirilmesi/ Assesment Of Pepee Cartoon From Perspectives Of Parents Teachers And Children

Ayşe Öztürk Samur, Tuğba Durak Demirhan, Sema Soydan, Lemis Önkol

ORTAOKULDA ÖĞRENİM GÖREN İŞİTME ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN YAZILI ANLATIM BECERİ DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

Esra Tiryaki

TURİZM SEKTÖRÜNDEKİ KADIN GİRİŞİMCİLERİN BİREYSEL DEĞERLERİNİN DEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ: ANTALYA İLİ ÖRNEĞİ

Şevket YİRİK, Burcu ILGAZ YILDRIM

1-3 YAŞ ARASINDA ÇOCUĞU BULUNAN ANNELERİN ÖZYETERLİKLERİ İLE MÜKEMMELİYETÇİLİKLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Canan YILDIZ ÇİÇEKLER, Canan YILDIZ ÇİÇEKLER, Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Çağla GİRGİN BÜYÜKBAYRAKTAR, Rukiye KONUK ER, Rukiye KONUK ER, Devlet ALAKOÇ PİRPİR, Devlet ALAKOÇ PİRPİR

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE YÖNETEN-YÖNETİLEN ETKİLEŞİMLERİ ÜZERİNE

Serdar UYGUN