KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışma otel işletmeleri çalışanlarının sosyal kaytarma davranışlarını ve bu davranışların örgüt kültürü ile olan ilişkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.  Araştırma evreni İstanbul ilinde yer alan 4 ve 5 yıldızlı otellerden oluşmaktadır. Çalışma kapsamında araştırmaya katılmayı kabul eden otel işletmelerine anket formları gönderilmiş ve toplamda 316 geçerli anket geri dönüşü yapılmıştır. Elde edilen veriler Spss 20.0 programında analiz edilmiştir. Araştırma bulgularında algılanan örgüt tipinin ve örgüt kültürü boyutları olan sosyalleşme ve dayanışmanın sosyal kaytarma algısını etkileyen değişkenler olduğu saptanmıştır. Buna göre zincir ve 5 yıldızlı otel çalışanlarının bağımsız ve 4 yıldızlı otel çalışanlarına göre topluluksal kültür algılaması daha yüksektir ve topluluksal kültürlerde sosyal kaytarma davranışının daha az algılandığı görülmüştür. Ayrıca örgüt kültürü bileşenlerinden sosyalleşmeden çok dayanışma faktörünün daha çok sosyal kaytarma üzerinde önemli negatif etkisi olduğu anlaşılmıştır. Bu açıdan kollektif ve grup çalışmalarının çok önemli olduğu turizm ve otelcilik sektöründeki işletmelere özellikle dayanışma ve sosyalleşme düzeylerinin yüksek olduğu topluluksal kurum kültürü oluşturarak sosyal kaytarma gibi istenmeyen davranışların önüne geçmeleri önerilmektedir.

This study aims that investigate of hotel employees’ social loafing behavior and relation with the organizational culture. The research’s main group is composed of 4 and 5 star hotels in Istanbul. The questionnaires were sent to the hotel business which agreed to participate in this research study and we had 316 valid surveys in return. The obtained data were analyzed with SPSS 20.0 program. Research findings showed that perceived organizational culture, socialization and solidarity affects to social loafing behavior perception. According to this, chain and 5 star hotel workers’ communal culture perception is higher than independent and 4 star hotel workers. In addition which are component of organizational culture, it has seen that solidariton has significant negative effect on social loafing behaviour than socialization. In this respect, in the tourism and hospitality sector which is the collective and group working are so important, the businesses should create communal culture with improving their social and solidaristic character so they will prevent undesirable behaviours like social loafing

Kaynakça

Bilegt, E. (2012) Örgüt kültürü ile çalışan motivasyonu arasındaki ilişki ve bir araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Comer, D. R. (1995) A model of social loafing in real work groups, Human Relations; Jun, 48 (6), 647-667. http://hum.sagepub.com/content/48/6/647.full.pdf+html (Erişim tarihi: 04.03.2014)

Eğinli,T., Yeygel,A. ve Çakır, S. (2011) Toplum kültürünün kurum kültürüne yansıması. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 37-50. http://www.sosbilko.net/dergi_SBD/arsiv/2011_2/aysen_temel_eginli.pdf (Erişim tarihi: 22.03.2014)

Goffee, R. And Jones, G. (2003) Kurum kültürü: kuruluşunuzun kurumsal kültürünün siniz üzerindeki yıkıcı ve yapıcı etkileri. Çev: Kıvanç Kutmandu, İstanbul: Mediacat Yayınları.

Güçlü, N. (2003). Örgüt kültürü, Güçlü, N. (2003). Örgüt kültürü. Kırgızistan Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6, 147-159. http://www.politikadergisi.com/sites/default/files/kutuphane/orgut_kulturu.pdf (Erişim tarihi: 04.03.2014).

Gürçay, C. (2001) İşletmelerde örgüt kültürü faktörlerinin farklı boyutlarda oluşmasında sektörel farklılığın etkisi: hizmet ve sanayi sektörlerindeki yöneticiler üzerinde yapılan bir araştırma sonuçları. İş,Güç Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi, (3)1. Http://www.İsgucdergi.Org/?P=Article&İd=99&Cilt=3&Sayi=1&Yil=2001 (Erişim tarihi: 22.03.2014)

Gürdoğan, A., Yavuz, E. (2013) Turizm işletmelerinde örgüt kültürü ve liderlik davranışı etkileşimi: muğla ili’nde bir araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (24)1, 57 – 69. (Erişim tarihi: 12.03.2014)

Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: the hofstede model in context. online readings in psychology and culture, 2(1). Http://Dx.Doi.Org/10.9707/2307-0919.1014 (04.03.20124)

Ilgın, B. (2013) Toplumsal bir hastalık: Sosyal kaytarma. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (3) , 238-270. http://sosyaldergi.usak.edu.tr/Makaleler/1740106254_MAKALE_12.pdf (Erişim tarihi: 20.03.2014)

Karau, S. J. Ve Kipling D. Wıllıams (1993) Social loafing: a meta-analytic review and theoretical ıntegration. Journal of Personality and Social Psychology, 65, 681-706. http://psycnet.apa.org/index.cfm?fa=buy.optionToBuy&id=1994-33384-001 (Erişim tarihi: 04.03.2014)

Karadal, H., Saygın, M. (2013) An investigation of the relationship between social loafing and organizational citizenship behavior, Procedia - Social And Behavioral Science, The Proceedings Of 9th International Strategic Management Conference, 99 (6), 206–215. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813039323 (Erişim tarihi: 06.03.2014)

Kocaman, S., Kocaman, S., Çakır, N. (2012) Konaklama işletmelerinde örgüt kültürünün örgütsel çatışma üzerine etkileri : Alanya bölgesinde bir araştırma. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 28, 167-183.

Lıden, R. C., Wayne, S. J., Jaworskı, R. A. ve Nathan B. (2004), Social loafing: a field investigation. Journal Of Management. 30 (2), 285-304. http://jom.sagepub.com/content/30/2/285.full.pdf+html (Erişim tarihi: 05.03.2014).

Luo, Z., Qub,c, H., Marnburg, E. (2013) Justice perceptions and drives of hotel employee social loafing behavior, International Journal of Hospitality Management, 33, 456–464.

Murat, G., Açıkgöz,B. (2007) Yöneticilerin örgüt kültürü algılamalarına ilişkin bir analiz: Zonguldak Karaelmas Üniversitesi örneği, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi ,(3) 5 1–20.

Özkan, Ç. (2010) Ege bölgesi'ndeki 4- 5 yıldızlı otel işletmelerinde örgüt kültürünün iş değerlerinin dönüşümüne etkileri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Pettigrew, M. A. (1979) On studying organizational cultures, Administrative Science Quarterly, 24(4), 570-581.

Piezon, S.L., Ferree W.D. (2008) Perceptions of social loafing in online learning groups: a study of public university and u.s. naval war college students,. International Review Of Research in Open and Distance Learning, (9) 2. http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/484/1034 (Erişim tarihi: 08.03.1014)

Rızaoğlu, B., Ayyıldız, T. (2008) Konaklama işletmelerinde örgüt kültürü ve iş tatmini: Didim örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 7-20.

Singh, P.,Mathew, T. And Das, G.S. (1977) Organizational culture and its impact on managerial remuneration. Indian Journal of Industrial Relations, 13 (1), 1-14.

Shein, E.H. (1990) Organizational culture (Ed) Edgar H. Schein, Çev. Atilla Akbaba, American Psychologist Published, (45) 2, 109-119.

Sofyalıoğlu, Ç., Aktaş,R. (2001) Kültürel Farklılıkların Uluslararası İşletmelere Etkisi, Yönetim ve Ekonomi, 7(1), 75-92.

Taşçıoğlu, H. (2010) Örgüt kültürünün örgütsel adalete etkisi: bir örnek olay, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi: Sakarya.

Tsaw, D., Murphy, S., Detgen, J (2011) Social Loafing and Culture: Does Gender Matter? International Review of Business Research Papers, 7 (3), 1 – 8.

Williams, K.D. (1981) The effects of group cohesiveness on social loafing in simulated word-processing pools. The Ohio State University, ProQuest, UMI Dissertations. http://www.uwyo.edu/psychology/_files/docs/doc2/article3.pdf (Erişim tarihi: 02.03.2014)

Kaynak Göster

Bibtex @ { mkusbed208750, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {11}, pages = {17 - 34}, doi = {}, title = {KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Sünnetçioğlu, Serdar and Korkmaz, Halil and Koyuncu, Mustafa} }
APA Sünnetçioğlu, S , Korkmaz, H , Koyuncu, M . (2015). KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 11 (28) , 17-34 .
MLA Sünnetçioğlu, S , Korkmaz, H , Koyuncu, M . "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015 ): 17-34 <
Chicago Sünnetçioğlu, S , Korkmaz, H , Koyuncu, M . "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 (2015 ): 17-34
RIS TY - JOUR T1 - KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Serdar Sünnetçioğlu , Halil Korkmaz , Mustafa Koyuncu Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 17 EP - 34 VL - 11 IS - 28 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Serdar Sünnetçioğlu , Halil Korkmaz , Mustafa Koyuncu %T KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2015 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 11 %N 28 %R %U
ISNAD Sünnetçioğlu, Serdar , Korkmaz, Halil , Koyuncu, Mustafa . "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 11 / 28 (Ocak 2015): 17-34 .
AMA Sünnetçioğlu S , Korkmaz H , Koyuncu M . KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 11(28): 17-34.
Vancouver Sünnetçioğlu S , Korkmaz H , Koyuncu M . KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 11(28): 17-34.
IEEE S. Sünnetçioğlu , H. Korkmaz ve M. Koyuncu , "KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE ALGILANAN ÖRGÜT KÜLTÜR TİPİNİN ÇALIŞANLARIN SOSYAL KAYTARMA DAVRANIŞLARINI ALGILAMASINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 11, sayı. 28, ss. 17-34, Oca. 2015