Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Bu çalışmanın amacı bilişim teknolojileri (BT) öğretmen adaylarının internet kullanım amaçları ile problemli internet kullanımlarını zamana göre karşılaştırmalı olarak ortaya koymaktır. Araştırmada ayrıca öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının cinsiyet ve akademik başarıya göre farklılaşıp farklılaşmadığına da bakılmıştır. Tarama türünde yapılan araştırmaya 2015 yılında 140 öğrenci, 2019 yılında ise 73 öğrenci katılmıştır. Veriler kişisel bilgi formu, internet kullanım amaçlarını sorgulayan bir anket formu ve Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği aracılığı toplanmıştır. Elde edilen bulgular 2015 ve 2019 yıllarında HMKÜ BT öğretmen adaylarının kullanım amaçlarının değişim gösterdiğini ortaya koymuştur. 2015 ve 2019 yıllarında öğrenim gören BT öğretmen adaylarının problemli internet kullanım durumları bakımından benzer düzeyde oldukları tespit edilmiştir. Diğer yandan 2015 yılında erkek BT öğretmen adaylarının problemli internet kullanımlarının kadınlara göre daha yüksek olduğu bulunmuşken, 2019 yılında bu konuda cinsiyetler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Diğer yandan her iki zamanda elde edilen veriler doğrultusunda, problemli internet kullanım düzeyi ile öğrenim süreçlerindeki akademik başarıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Buna göre iki farklı zamanda alınan veriler doğrultusunda BT öğretmen adaylarının internet kullanımlarının sağlıklı olma durumunun benzer düzeyde olduğu, kullanım amaçlarının gelişen teknoloji doğrultusunda değişim içerisinde olduğu belirlenmiştir. Araştırma sonuçları, internet kullanım alışkanlıkları ve problemli internet kullanım durumlarındaki eğilimlerin zamana bağlı olarak sürekli izlenmesi gerektiğine işaret etmektedir.

Comparative Investigation of Problematic Internet Usage Situations of Pre-Service Information Technology Teachers: Hatay Mustafa Kemal University Sample

Abstract In this study, it is aimed to examine the internet usage levels and the problematic internet usage levels of educational computer teachers in Hatay Mustafa Kemal University (HMKU) in 2015 and 2019 in a comparative manner. In addition, the effect of the gender of teacher candidates in these years on problematic internet usage levels was investigated. In 2015, 140 students and 73 students participated in the survey. The data were collected via a personal information form, a questionnaire that questions the purposes of internet usage and the Problematic Internet Using Scale. Findings revealed that in 2015 and 2019, the objectives of the use of HMKU IT trainees showed a change. It is determined that IT teacher candidates studying in 2015 and 2019 have a similar level of problematic internet usage. On the other hand, it was found that problematic internet use of male pre-service teachers in 2015 was higher than that of women, while there was no statistically significant difference between the sexes in 2019. On the other hand, no significant relationship was found between the level of problematic internet use and academic achievement in the learning process in line with the data obtained at both times. According to the results, it has been determined that the health status of IT trainees is not changed over time and that the purpose of use is changing in line with the developing technology. In researches, it is recommended that the use of general internet in the context of the use of health instead of being healthy should be addressed.

Kaynakça

Beard, K. W. ve Wolf, E. M. (2001). Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction. CyberPsychology & Behavior, 4(3), 377-383. doi:10.1089/109493101300210286

Caplan, S. E. (2002). Problematic Internet use and psychosocial well-being: development of a theory-based cognitive–behavioral measurement instrument. Computers in Human Behavior, 18(5), 553-575. doi:10.1016/S0747-5632(02)00004-3

Ceyhan, A. A. (2011). University Students’ Problematic Internet Use and Communication Skills according to the Internet Use Purposes. Educational Sciences: Theory and Practice, 11(1), 9.

Ceyhan, E. (2010). Problemli İnternet Kullanım Düzeyi Üzerinde Kimlik Statüsünün, İnternet Kullanım Amacının ve Cinsiyetin Yordayıcılığı. Predictiveness of Identity Status, Main Internet Use Purposes and Gender on University Students’ the Problematic Internet Use., 10(3), 1323-1355.Ceyhan, E., Ceyhan, A. A. ve Gürcan, A. (2007). The Validity and Reliability of the Problematic Internet Usage Scale. Educational Sciences: Theory & Practice, 7(1), 411-416.

Çoşğun V. & Çimen Çoşğun Ü. (2015), Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi, 2. Kıbrıs Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi (CICER’15), 3-6 Aralık, Girne, KKTC.

Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17(2), 187-195. doi:10.1016/S0747-5632(00)00041-8

Griffiths, M. (1995, Şubat). Technological addictions. Division of Clinical Psychology of the British Psychol Soc. https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/4330215/CPF_Tech_Adds_1995.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1551202425&Signature=Z16xhLvjNFHxZngRdhHc9h1f0g0%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DGriffiths_M.D._1995_._Technological_addi.pdf adresinden erişildi.

Gümüş, A. B., Şıpkın, S., Tuna, A. ve Keskin, G. (2015). Üniversite öğrencilerinde problemli internet kullanımı, şiddet eğilimi ve bazı demografik değişkenler arasındaki ilişki. The relationship between problematic internet use, violence trend and some demographic variables among university students., 14(6), 460-467. doi:10.5455/pmb.1-1433229022

Günlü, A. ve Ceyhan, A. A. (2017). Investigating Adolescents’ Behaviors on the Internet and Problematic Internet Usage. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 4(1). doi:10.15805/addicta.2017.4.1.0016

Laconi, S., Vigouroux, M., Lafuente, C. ve Chabrol, H. (2017). Problematic internet use, psychopathology, personality, defense and coping. Computers in Human Behavior, 73, 47-54. doi:10.1016/j.chb.2017.03.025

Morahan-Martin, J. ve Schumacher, P. (2000). Incidence and correlates of pathological Internet use among college students. Computers in Human Behavior, 16(1), 13-29. doi:10.1016/S0747-5632(99)00049-7

Shapira, N. A., Goldsmith, T. D., Keck Jr., P. E., Khosla, U. M. ve McElroy, S. L. (2000). Psychiatric features of individuals with problematic internet use. Journal of Affective Disorders, 57(1–3), 267-272. doi:10.1016/S0165-0327(99)00107-X

Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2013). Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 356-368.

Tonioni, F., D’Alessandris, L., Lai, C., Martinelli, D., Corvino, S., Vasale, M., … Bria, P. (2012). Internet addiction: hours spent online, behaviors and psychological symptoms. General Hospital Psychiatry, 34(1), 80-87. doi:10.1016/j.genhosppsych.2011.09.013

Walther, J. B. ve Reid, L. D. (2000). Understanding the Allure of the Internet. Chronicle of Higher Education, 46(22), B4.

Yellowlees, P. M. ve Marks, S. (2007). Problematic Internet use or Internet addiction? Computers in Human Behavior, Including the Special Issue: Avoiding Simplicity, Confronting Complexity: Advances in Designing Powerful Electronic Learning Environments, 23(3), 1447-1453. doi:10.1016/j.chb.2005.05.004

Young, K. (1996). Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & Behavior, 1(3), 237-244. doi:10.1089/cpb.1998.1.237

Young, K. (1999). Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment. Innovations in Clinical Practice: A source book, 17(17), 351-352.

Young, K. S. ve Case, C. J. (2004). Internet Abuse in the Workplace: New Trends in Risk Management. CyberPsychology & Behavior, 7(1), 105-111. doi:10.1089/109493104322820174

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { mkusbed534883, journal = {Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1304-429X}, address = {}, publisher = {Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {104 - 124}, doi = {}, title = {Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Çoşğun, Veysel and Çimen Çoşğun, Ümit} }
APA Çoşğun, V , Çimen Çoşğun, Ü . (2019). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 16 (43) , 104-124 .
MLA Çoşğun, V , Çimen Çoşğun, Ü . "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" . Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2019 ): 104-124 <
Chicago Çoşğun, V , Çimen Çoşğun, Ü . "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (2019 ): 104-124
RIS TY - JOUR T1 - Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi AU - Veysel Çoşğun , Ümit Çimen Çoşğun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 104 EP - 124 VL - 16 IS - 43 SN - 1304-429X- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %A Veysel Çoşğun , Ümit Çimen Çoşğun %T Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %D 2019 %J Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1304-429X- %V 16 %N 43 %R %U
ISNAD Çoşğun, Veysel , Çimen Çoşğun, Ümit . "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 / 43 (Nisan 2019): 104-124 .
AMA Çoşğun V , Çimen Çoşğun Ü . Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 16(43): 104-124.
Vancouver Çoşğun V , Çimen Çoşğun Ü . Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 16(43): 104-124.
IEEE V. Çoşğun ve Ü. Çimen Çoşğun , "Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Problemli İnternet Kullanımlarının Zamana Göre Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, c. 16, sayı. 43, ss. 104-124, Nis. 2019