KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU BÖLGESİ KATI ATIK BİLEŞENLERİNİN ARAŞTIRILMASI

Ülke ekonomisinin gelişmesiyle birlikte kentleşme ve nüfus artışı da hızlanmakta ve buna bağlı olarak çevresel atıklarda da büyük oranda artış görülmektedir. Oluşan bu atıkların gömülerek veya yakılarak bertaraf edilmesi yerine geri kazanılması için yeni teknolojilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Geri kazanılabilecek atıklardan endüstride kullanılabilecek hammadde elde edilmesi, hem endüstrinin hammadde ihtiyacını hem de dışa bağımlılığı azaltarak ekonomiye katkı sağlanmış olacaktır. Bu çalışmada 2017 yılı Nisan-Mayıs aylarında Kahramanmaraş ili Dulkadiroğlu ilçesi sınırları içerisindeki konutlarda oluşan evsel katı atıklar, “Kent Merkezi”, “Düşük Gelir Seviyesi”, “Orta Gelir Seviyesi” ve “Yüksek Gelir Seviyesi”  olmak üzere, dört bölgeye ayrılarak ele alınmış ve irdelenmiştir. Bu bölgelerden toplanan katı atık bileşenlerinde en yüksek oranı % 55,90 ile mutfak atıklarının, sonra sırasıyla % 12,50 ile plastik atıkların, % 9,80 ile diğer yanabilen atıkların ve % 8 ile kâğıt atıklarının oluşturduğu görülmüştür.

INVESTIGATION OF SOLID WASTE COMPONENTS IN DULKADIROGLU REGION, KAHRAMANMARAS PROVINCE

The development of the country's economy increases urbanization and population. Depending on the increase in population, environmental wastes are increasing. New technologies need to be developed to recover these wastes instead of being buried or burned. It will be ensured that the raw material that can be used in the industry from the wastes recovered will contribute to the economy by reducing both the raw material needs of the industry and the dependence on foreign sources. In this study, domestic solid wastes generated in residential areas within the boundaries of Dulkadiroğlu district of Kahramanmaraş province in April-May 2017 were discussed and divided into four regions as City Center, Low Income Level, Middle Income Level and High Income Level. In the solid waste components collected from these regions, the highest rate was found to be 55,90%, which was followed by kitchen waste, 12,50% by plastic wastes, 9,80% by other flammable wastes and 8% by paper wastes.

___

 • Bozdoğan N.D. 2016. Kahramanmaraş Ambalaj Atıklarının Toplanması, Ayrıştırılması ve Geri Dönüşümlerinin Araştırılması, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Çevre Mühendisliği Bölümü, Yüksek Lisans Tezi, 57s, K.Maraş
 • Bozdoğan N.D., Zıba C.A., Dolaz M. 2016. Kahramanmaraş Merkez İlçesi ve Bazı Mahallelerindeki Cam, Plastik ve Kağıt Atık Potansiyelinin Belirlenmesi, KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, s 19(3).
 • Demirarslan K.O., Demirarslan D. 2016. Kentlerde Yeni Yerleşim Alanlarının Gelişimi ve Katı Atık Sorunu: İzmit-Yahya kaptan Mahallesi Örneği, Artvin Çoruh Üniversitesi Doğal Afetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Doğal Afetler ve Çevre Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, s 108-120.
 • Gündüzalp A. A., Güven S, 2016. Atık, Çeşitleri, Atık Yönetimi, Geri Dönüşüm ve Tüketici: Çankaya Belediyesi ve Semt Tüketicileri Örneği, Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araşmalar Dergisi, ISSN 1304-2823, s 1-19.
 • Köse N., Sun D., Tulum M., Türegün A. Y., Yamaner C., Kırca Ö., Süral H. 2015. Geri Dönüştürülebilir Ambalaj Atıkları Yönetim Sistemi Tasarımı, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Cilt: 26, Sayı: 2, s 35-51.
 • Lüy E., Varınca K.B., Kemirtlek A. 2007. Katı Atık Geri Kazanım Çalışmaları; İstanbul Örneği, TÜRKAY 2007, AB Sürecinde Türkiye’de Katı Atık Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu
 • Öztürk İ. K. 2011. Ambalaj Atığı Yönetimde Bazı Ülke Uygulamaları, Ambalaj Geri Kazanım Çevre Dergisi, Mart-Nisan-Mayıs Sayısı, s 44.
 • Öztürk, İ., Arıkan, O., Altınbaş, M., Alp, K., Güven, H. 2015. Katı Atık Geri Dönüşüm ve Arıtma Teknolojileri, ISBN: 978-605-9186-00-1.
 • Solak S. G., Pekküçükşen Ş. 2018. Türkiye'de Kentsel Katı Atık Yönetimi: Karşılaştırmalı Bir Analiz, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Sayı: 3, s 653-683.
 • T.C. Resmi Gazete 2015. Ambalaj Atığı Kontrolü Yönetmeliği, 2 Nisan, Sayı: 29314.
 • URL 1: Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2014. 2015-2019 Stratejik Planı, Eylül, 20-24, www.kahramanmaras.bel.tr (Erişim tarihi: 10 Kasım 2017)
 • URL 2: Türkiye İstatistik Kurumu 2013. www.tüik.gov.tr (Erişim tarihi: 10 Kasım 2017)
 • URL 3: Dulkadiroğlu Belediyesi 2016. www.dulkadiroglu.bel.tr (Erişim tarihi: 10 Kasım 2017)
 • Yenice M.K., Doğruparmak Ş.Ç., Durmuşoğlu E. 2009. Kocaeli İli Katı Atık Karakterizasyonu, TÜRKAY 2009 Türkiye’de Katı Atık Yönetimi Sempozyumu, Yıldız Teknik Üniversitesi, 15-17 Haziran, İstanbul.
 • Yılmaz A., Bozkurt Y. 2010. Türkiye’de Kentsel Katı Atık Yönetimi Uygulamaları ve Kütahya Katı Atık Birliği (Kükab) Örnegi, Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 15, Sayı:1, s 11-28.
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 2010
 • Yayıncı: Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi