YABANCI, ÖZEL VE KAMUSAL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI İLE KATILIM BANKALARININ CAMELS YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Bankacılık sektörü, ülke ekonomileri için hayati bir rol üstlenmektedir. Güçlü ve sağlıklı bir bankacılık sektörü ekonomik büyümenin destekçisi konumunda olmakla birlikte, hane halkının, özel ve kamu sektörünün de çok önemli bir paydaşı konumundadır. Bu nedenle bankaların finansal performanslarının ölçümü ve takibi önem arz etmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de faaliyet gösteren mevduat bankaları ve katılım bankalarının 2017 – 2021 dönemindeki finansal performanslarının CAMELS yöntemi ile belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen bulgulara göre kamu sermayeli mevduat bankaları içerisinde en yüksek performansa Ziraat Bankası sahip olmuştur. Özel sermayeli mevduat bankaları içerisinde ise İş Bankası en yüksek performansı sergilemiştir. Yabancı sermayeli mevduat bankalarında Garanti Bankası, katılım bankalarında da Vakıf Katılım diğerlerinden daha başarılı bir performansa sahip olmuşlardır.

___

 • Abdelhak, C., Fadova, A. ve Mohamed A. (2023). Evaluation of The Financial Performance of Participatory Banks in Morocco: An Analysis by The CAMEL Model, Revue du Contrôle de la Comptabilitè et de 1’Audit, (7), 158-176.
 • Ahmedov, T. ve Memmedov, E. (2017). Azerbaycan Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi: Yabancı Sermayeli 10 Banka, İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 2(4), 97-109.
 • Akhtar, S., Alam, N., Khan, A. ve Shamshad, M. (2023). Measuring Technical Efficiency of Banks vis-â-vis Demonization: An Empirical Analysis of Indian Banking Sector Using CAMELS Framework, Qual Quant, (57), 1739-1761.
 • Akyüz, F., Soba, A. Ş. ve Yeşil, T. (2020). Katılım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 87, 145-166.
 • Aldırmaz Akkaya, F. (2020). Türkiye Mevduat Bankalarının Finansal Performans Analizi: Amerika Ticari Bankalarıyla Karşılaştırmalı Bir Bakış, İstanbul İktisat Dergisi, 70(2), 303-338.
 • Apan, M., Öztel, A. ve Ceyhan, İ. F. (2019). Entropi Yöntemine Dayalı CAMELS Performans Değerlendirme Modeli: Türk Mevduat Bankaları Üzerine Bir Uygulama, Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 11(20), 296-316.
 • Eğilmez, M. (2023). Amerikan Bankacılık Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Türkiye’ye Olası Etkileri, https://www.mahfiegilmez.com/2023/03/amerikan-bankaclk-sisteminde-yasanan.html (Erişim Tarihi: 04 Temmuz 2023).
 • Erdoğan, O. ve Uslu, A. (2022). Türkiye’deki Kamu ve Özel Sermayeli Mevduat Bankalarının CAMELS Yaklaşımı ile Performanslarının Değerlendirilmesi, Denetim ve Güvence Hizmetleri Dergisi, 2(2), 103-120.
 • Güleç, M., Hazar, A. ve Babuşçu, Ş. (2021). Türkiye’deki Sistemik Önemli Bankaların CAMELS Analizi, Bankacılık ve Sermaye Piyasası Araştırmaları Dergisi, 5(11), 20-48.
 • Gümüş, F. B. ve Nalbantoğlu, Ö. (2015). Türk Bankacılık Sektörünün CAMELS Analizi Yöntemiyle 2002-2013 Yılları Arasında Performans Analizi, AKÜ İİBF Dergisi, 17(2), 83-106.
 • Gündoğdu, A. (2017). Türkiye’de Mevduat Bankalarının CAMELS Analizi, Bankacılık ve Finansal Araştırmalar Dergisi (BAFAD), 4(2), 26-43.
 • İslatince, N. (2015). CAMELS Performance Rating Model: Comparative Analysis of the Performance of Deposit Banks Operating in Turkey with Sector Average for the Period between 2006 and 2011, International Research Journal of Finance and Economics, 131, 52-69.
 • Kandemir, T. ve Demirel Arıcı, N. (2013). Mevduat Bankalarında CAMELS Performans Değerleme Modeli Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma (2001-2010), Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(1), 61-87.
 • Karmila, Ruma, Z., Nurman, Ramli, A. ve Amin A.M. (2023). Analysis Financial Performance Using The Camel Method at Pt. Bank Sulselbar Period 2015 – 2021, Economic and Business Journal, 1(4), 2963-7589.
 • Keten, N.D. ve Çağlar A. (2019). CAMELS Oranları ile Mevduat Bankalarının Finansal Performansı: Bileşik Endeks Yaklaşımı, Alphanumeric Journal, 7(2), 417-436.
 • Özgür, E. (2021). Kalkınma ve Yatırım Bankalarının CAMELS Analizi Yöntemiyle Finansal Performanslarının Değerlendirilmesi, İşletme Araştırmaları Dergisi, 13(4), 3206-3221.
 • Öztürk Karaçor, Z., Mangır, F., Kodaz, Ş.S. ve Kartal, M. (2017). Kamusal ve Özel Sermayeli Bankaların CAMELS Performans Analizi: Türkiye Örneği, İGÜ Sosyal Bilimler Dergisi, ICEFM 2017 Özel Sayısı, 4(2), 47-65.
 • Prodanov, S., Yaprakov, O. ve Zarkova, S. (2022). CAMEL Evaluation of the Banks in Bulgaria, Economic Alternatives, 2, 201-219.
 • Rozzani, N. ve Rahman, R. A. (2013). Camels and Performance Evaluation of Banks in Malaysia: Conventional Versus Islamic, Journal of Islamic Finance and Business Research, 2(1), 36-45.
 • Şendurur, U. ve Temelli, F. (2018). CAMEL Derecelendirme Modeli Yardımı ile Türkiye’de Faaliyet Gösteren Geleneksel Bankalar ve Katılım Bankalarının Karşılaştırmalı Analizi, Ulakbilge, 6(23), 525-543.
 • TBB (2022). İstatistiki Raporlar, https://www.tbb.org.tr/tr (Erişim Tarihi, 20 Aralık 2022).
 • TKBB (2022). Denetim Raporları, https://tkbb.org.tr (Erişim Tarihi, 20 Aralık 2022).
 • Ünal, M. (2014). Türkiye’de Finans Sektöründe Bankacılığın Yeri, İzmir Ticaret Odası AR&GE Bülteni (Eylül), 8-14.
 • Yetiz, F. (2016). Bankacılığın Doğuşu ve Türk Bankacılık Sistemi, Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(2), 107-117.
 • Yüksel, S. ve Zengin, S. (2017). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Katılım Bankaları ve Mevduat Bankalarının Performanslarının CAMELS Yöntemi ile Karşılaştırılması, 4th International Islamic Economics and Finance Congress, 15-16 Temmuz, İstanbul. 80-91.
 • Zedan, K.A. ve Daas, G. (2017). Palestinian Banks Analysis Using CAMEL Model, International Journal of Economics and Financial Issues, 7(1), 351-357.
Muhasebe ve Finans İncelemeleri Dergisi-Cover
 • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
 • Başlangıç: 2018
 • Yayıncı: Şuayyip Doğuş DEMİRCİ
Sayıdaki Diğer Makaleler

ŞEREFİYE’NİN VERGİ USUL KANUNU(VUK) VE TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI(TMS) VE TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI(TFRS) AÇISINDAN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Seval ELDEN ÜRGÜP, Deniz SELÇUK

KATILIM BANKACILIĞI FAALİYETLERİNİN REEL İKTİSADİ FAALİYETLERE KATKI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Erdal HARUNOĞULLARI

YABANCI, ÖZEL VE KAMUSAL SERMAYELİ MEVDUAT BANKALARI İLE KATILIM BANKALARININ CAMELS YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Yusuf YAZICIOĞLU, Hasan UYGURTÜRK

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERİN TMS-40 KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Cihat SAVSAR

DAVRANIŞSAL FİNANS VE KAMUYU AYDINLATMA PERSPEKTİFİNDE ŞİRKETLERE İLİŞKİN BİLDİRİMLER VE HABERLER: LİTERATÜR DEĞERLENDİRMESİ

Cihan YILMAZ, Seyhan ÖZTÜRK

FİRMALARA ÖZGÜ RİSKLERİN FİNANSAL PERFORMANS ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: BİST İMALAT SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Murat DİLMAÇ, Fırat ALTINKAYNAK, Metehan KÜÇÜKER

DÜŞMANLA İŞ BİRLİĞİ YAPMANIN MALİYET ANALİZİ: İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI FRANSA ÖRNEĞİ

Suleyman YUKCU, Ahmet KAYA

EKONOMİK BÜYÜME, ELEKTRİK TÜKETİMİ ve KARBON EMİSYONU İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Elif KAZANASMAZ, Bilge Leyli DEMİREL, Selin KARATEPE, Atike Elanur HIZARCI

ÜNİVERSİTELERDE MUHASEBE EĞİTİMİNDE AKADEMİSYENLERİN PAKET PROGRAM TERCİHİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ

Serkan YÜCEL, Aydın BAĞDAT

PARA YÖNETİMİNDE FİNANSAL OKURYAZARLIĞIN ROLÜ: AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA

Aslı ÇETİNKAYA