MODERNLEŞME EVRİMİ: TÜRK DEVRİMİ

Öz Modernleşme ve modernizm, siyasal iktidar/devlet ve meşruiyet, evrim ve devrim gibi siyaset biliminin temel konuları arasındaki ilişkileri analiz eden bu çalışma, siyasal düşünce ve Türk modernleşme geleneği içerisinde modernlik ve modernleşme tanımlarını, biçimlerini ve eleştirilerini incelemektedir. Çalışma, aynı zamanda, özellikle Türk modernleşmesi örnekliğinde siyasal iktidarın ideoloji aracılığıyla toplumsal değişimi etkileme ve kontrol etme çabalarını ele almakta ve Türkiye’de siyasal iktidar, ideoloji ve toplum arasındaki modernleşme ilişkilerini ve modernleşmenin doğurduğu krizleri analiz etmektedir.

Kaynakça

Afet, İnan, Ayşe: M. K. Atatürk’ün Karısbad Hatıraları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1983.

Afet, İnan, Ayşe: Medeni Bilgiler ve M. K. Atatürk’ün El Yazıları, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1969.

Ahmad, Feroz: Modern Türkiye’nin Oluşumu, Çev: Yavuz Alogan, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1995.

Atatürk, M. K., Nutuk I, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 1960.

Atatürk, M. K., Nutuk II, Türk Devrim Tarihi Enstitüsü, 1960.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, C. I, II, III, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara, 1952.

Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Tamim ve Telgraflar C.V, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Yayınları, Ankara.

Baydar, Mustafa: Kemal Atatürk Diyor ki, Varlık Yayınları, İstanbul.

Bekmen-Ünüvar, Ahmet– Kerem: “75 Yıllık Şimdiki Zaman”, Birikim, İstanbul, Kasım 1998/115.

Belleten, Türk Tarih Kurumu, C.III, S:10, Ankara, 1939.

Bilici, Mücahit: “Öğretmen Cumhuriyette Mazbut Demokrasi”, Birikim, İstanbul, 1998/115.

Bora, Tanıl, “Cumhuriyet, Demokrasi ve Muhafazakar Türk Cumhuriyetçiliği”, Birikim, İstanbul, Kasım 1998/115.

Coşkun, İsmail: Modern Devletin Doğuşu, Der yayınları, İstanbul, 1997.

Cumhurbaşkanları, Başbakanlar ve M.E. Bakanlarının Milli Eğitimle ilgili Söylev ve Demeçleri, MEB yayınları, Ankara.

Çetin, Halis: Modernleşme ve Türkiye’de Modernleştirme Krizleri, Siyasal Kitabevi, Ankara, 2003.

Fukuyama, Francıis: Güven, Çev: Ahmet Buğdaycı, Türkiye İş Bankası Yayınları, Ankara, 1998.

Gandhi, Raj S.: “Modernization and Development in the Third World: A Critical Assessment”, International Journal of Contemporary Sociology, Vol:24, No:1-2, January-April, 1987.

Heper, Metin: “Atatürk’te Devlet Düşüncesi”, Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, Der: E. Kalaycıoğlu-A.Y. Sarıbay, Beta Yayınları, İstanbul, 1986.

Huntington-Dominguez, Samuel P.-Jorge I.: Siyasal Gelişme, Çev: Ergun Özbudun, Siyasi İlimler Derneği Y., Ankara, 1985.

İnsel, Ahmet, Türkiye Toplumunun Bunalımı, Birikim Yayınları, İstanbul, 1990.

Köker, Levent, Modernleşme, Kemalizm ve Demokrasi, İletişim Yayınları, İstanbul, 1995.

Manheim, Karl: Ideology and Utopia, Londra: Routledge and Kegan Paul, 1976.

Mardin, Şerif: “Atatürk ve Pozitif Düşünce”, Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Tür-kiye’si, Türk Ticaret Odaları, Sanayi Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Yayınları, 1981.

Mardin, Şerif: İdeoloji, Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, Ankara, 1976.

Mardin, Şerif: Türk Modernleşmesi, Der: Mümtaz’er Türköne-Tuncay Önder, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.

Melzig, Herbert: Atatürk’ün Başlıca Nutukları, 1942.

Rudolph-Rudolph, Lloyd I.-Susanne H.: “The Place of Tradition in Modernization”, Development Digest, Vol:IX, No:1, January, 1971.

Smith, Anthony D.: Toplumsal Değişme Anlayışı, Çev: Ülgen Oskay, Gündoğan Yayınları, Ankara, 1996.

Yerasimos, Stefanos: Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye III, Çev: Babür Kuzucu, Belge Yayınları, İstanbul, 1992.

Kaynak Göster

APA Çeti̇n, H . (2007). MODERNLEŞME EVRİMİ: TÜRK DEVRİMİ . Muhafazakar Düşünce Dergisi , 3 (12) , 43-83 .