Vajinitlerde Etiyoloji Değişiyor mu? Tek Merkez Verilerinin Paylaşımı

Vajinitler jinekoloji polikliniklerinde en sık karşılaşılan tanılardan biri olup, çoğunlukla enfeksiyöz kaynaklıdır. Çalışmamızda; jinekoloji polikliniklerine vajinal akıntı şikayeti ile başvuran hastalardan alınan vajinal sürüntü örneklerinin, mikrobiyolojik değerlendirme sonuçlarının ve etiyolojide rol alan mikroorganizmaların değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Ocak-Haziran 2019 tarihleri arasında hastanemiz jinekoloji polikliniklerinde vajinit ön tanısı konulan 290 hastadan alınan 305 vajinal sürüntü örneği çalışmaya dahil edildi. Örneklerin mikroskobik inceleme ve kültür sonuçları klinik mikrobiyoloji laboratuvar kayıtlarından retrospektif olarak değerlendirildi. Vaginal sürüntü kültürleri; %5 koyun kanlı agar, Çikolata agar, MacConcey agar, Sabouraud Dextroz agar besiyerlerine ekilerek, gram boyamaları ve direkt mikroskobik incelemeleri yapıldı. Plaklar 48-72 saat süre ile 37°C’de inkübe edildi. Üreyen mikroorganizmaların identifikasyonu ve antibiyogramı için VITEK 2 Compact® (bioMeriéux, Marcy l’Etoile, Fransa) otomatize sistemi kullanıldı. Hastaların ortalama yaşı 35.1±10.3 (18-84) olup, mikroorganizma üremesi saptanan örnek sayısı 131 (%42.9)’di ve bunların 84(%64.1)’ünde Candida albicans’ın etken olduğu belirlendi. Hastalar premenopozal ve postmenopozal (

Does the Etiology Change in Vaginitis? Data Results of Samples from a Single Center

Vaginitis is one of the most common diagnoses in gynecology outpatient clinics and is mostly of infectious origin. The aim of this study was to evaluate microbiological results and microorganisms involved in etiology of the patients admitted to gynecology polyclinics with complaints of vaginal discharge. Between January-June 2019, a total of 305 vaginal swab samples taken from 290 patients who were admitted to gynecology outpatient clinics with vaginal discharge complaints were included in the study. Microscopic examination and culture results of the samples were retrospectively evaluated from clinical microbiology laboratory records. Vaginal swab cultures were cultivated on 5% sheep blood agar, Chocolate agar, MacConcey agar, Sabouraud Dextroz agar media, and gram staining and direct microscopic examinations were performed. Plates were incubated at 37°C for 48-72 hours. VITEK2Compact® (bioMeriéux, Marcy l'Etoile, France) automated system was used for identification and antibiogram of growing microorganisms. The mean age of the patients was 35.1±10.3 (18-84), the number of cultures with microorganism growth was 131 (42.9%), and 84 (64.1%) of them were Candida albicans. The patients included in the study were grouped as premenopausal and postmenopausal (

Kaynakça

1. Mccormack WM. Vulvovaginitis and cervicitis. In: Mandell GL, Bennett JE, Dolin R, editors. Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 7th ed. Philadelphia, PA: Churchill Livingstone Elsevier; 2010. pp 1495-1509.

2. Sobel JD. Vaginitis, vulvitis, cervicitis and cutaneous vulvar lesions. In: Cohen J, Powderly WG, Opal SW editors. Infectious Diseases. 3rd edition. Edinburgh: Elsevier Limited; 2010. pp. 542-50.

3. Workowski KA, Bolan GA. Centers for Disease Control and Prevention. Sexually transmitted diseases treatment guidelines, 2015. MMWR Recomm Rep. 2015;64(RR-03):1-137.

4. Tempera G, Furneri PM. Management of aerobic vaginitis. Gynecol Obstet Invest. 2010;70(4):244-9.

5. Mills BB. Vaginitis: Beyond the basics. Obstet Gynecol Clin North Am. 2017;44(2):159-77.

6. Goje O, Munoz JL. Vulvovaginitis: Find the cause to treat it. Cleve Clin J Med. 2017;84(3):215-24.

7. Kenyon C, Colebunders R, Crucitti T. The global epidemiology of bacterial vaginosis: a systematic review Am J Obstet Gynecol. 2013;209(6):505-23.

8. Baruah FK, Sharma A, Das C, et al. Role of Gardnerella vaginalis as an etiological agent of bacterial vaginosis. Iran J Microbiol. 2014;6(6):409-14.

9. Chandeying V, Skov S, Kemapunmanus M, et al. Evaluation of two clinical protocols for the management of women with vaginal discharge in Southern Thailand. Sex Transm Infect. 1998;74(3):194-201.

10. Bansal R, Garg P, Garg A. Comparison of Amsel’s criteria and Nugent’s criteria for diagnosis of bacterial vaginosis in tertiary care centre. Int J Reprod Contracept Obstet Gynecol. 2019;8:637-40.

11. Chatzivasileiou P, Vyzantiadis TA. Vaginal yeast colonisation: From a potential harmless condition to clinical implications and management approaches—A literature review. Mycoses. 2019;62(8):638-50.

12. Kalkancı A, Çiftçi B, Biri A, et al. Vajinit ön tanısı almış olgularda vajinal kültür sonuçlarının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri J Gynecol Obst. 2005;15:137-9.

13. Cengiz A, Cengiz L, Us E. Gebe kadınların vajinal akıntılarından üretilen mikroorganizmaların dağılımı ve antibakteriyellere duyarlılıkları. OMÜ Tıp Derg. 2004;21(2):84-9.

14. Esim BE, Kars B, Karsidag AY, et al. Diagnosis of vulvovaginitis: comparison of clinical and microbiological diagnosis. Arch Gynecol Obstet. 2010;282(5):515-9.

15. Kaambo E, Africa C, Chambuso R, et al. Vaginal microbiomes associated with aerobic vaginitis and bacterial vaginosis. Front Public Health. 2018;6:78.

16. Sangeetha KT, Golia S, Vasudha CL. A study of aerobic bacterial pathogens associated with vaginitis in reproductive age group women (15-45 years) and their sensitivity pattern. Int J Res Med Sci. 2015;3:2268-73.

17. Pal K, Sidhu SK, Devi P, et al. Etiology of vaginal infections and antimicrobial resistance pattern of aerobic bacterial isolates in women of reproductive age group attending a tertiary care hospital. Asian Pac J Health Sci. 2017;4(4):15-8.

18. Hussain MS, Hussain A, Azam M, et al. Frequency and antimicrobial susceptibility of gram negative rods in high vaginal swabs. JSZMC. 2014;5(2):612-4.

19. Raabe VN, Shane AL. Group B Streptococcus (Streptococcus agalactiae). Microbiol Spectr. 2019;7(2).

20. Shaw C, Mason M, Scoular A. Group B streptococcus carriage and vulvovaginal symptoms: causal or casual? A case-control study in a GUM clinic population. Sex Transm Infect. 2003;79:246–8.

21. Van Gerwen OT, Muzny CA. Recent advances in the epidemiology, diagnosis, and management of Trichomonas vaginalis infection. F1000Res. 2019;8(F1000 Faculty Rev):1666.

22. Madhivanan P, Bartman MT, Pasutti L, et al.. Prevalence of Trichomonas vaginalis infection among young reproductive age women in India: implications for treatment and prevention. Sex Health. 2009;6(4):339-44.

23. Mulu W, Yimer M, Zenebe Y, et al. Common causes of vaginal infections and antibiotic susceptibility of aerobic bacterial isolates in women of reproductive age attending at Flegehiwot Referral Hospital, Ethiopia: a cross sectional study. BMC Womens Health. 2015;15:42.

24. Sönmez C, Usluca S. Ürogenital akıntısı olan olgularda: Trichomonas vaginalis sıklığı? FLORA. 2018;23(2):79-83.

25. Akarsu GA. Investigation of Trichomonas vaginalis in patients with nonspecific vaginal discharge. Turkiye Parazitol Derg. 2006;30(1):19-21.

Kaynak Göster

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
  • ISSN: 2148-8118
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2014

1.2b425