Acil Servisimize Başvuran Hastaların 5 Yıllık Analizi

Acil servise başvuran kritik hastalıkların özelliklerinin bilinmesi, en kısa sürede tanı alması ve doğru tedavilerinin başlamasında hayati öneme sahiptir Çalışmamızda acil servise başvuran hastaların demografik ve klinik özelliklerini incelemeyi amaçladık. Ocak 2015 ile Aralık 2019 tarihleri arasında hastanemiz üçüncü basamak acil servisine başvuran tüm erişkin ve çocuk hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, hastalık tanıları ve yıllara göre başvuru oranları değerlendirildi. Acile servise beş yıl içerisinde başvuran hasta sayısı 2.254.302 olarak tespit edildi. Hastaların %50.9’u erkek ve %49.1’i kadındı ve yaş gruplarına göre başvuru sıklığı değerlendirildiğinden yoğun grubun %26.73 ile 10 yaş ve altı olduğu görüldü. En çok başvuru %51 ile 16:00-24:00 saatleri arasında idi. Hastaların en sık solunum sistemi problemleri(%24,71) ile acile başvurduğu tespit edildi. Acil servise başvuran hastaların %2.24’ü ilgili bölümlere, %0.77’sinin ise yoğun bakım ünitesine yatırıldığı tespit edildi. Acil servislere başvuru oranının yüksek olması beraberinde aşırı hasta yoğunluğuna neden olmaktadır. Acil servise başvuran hasta profilinin belirlenmesi, verilecek hizmet sunumu ve hasta bakım kalitenin artırılmasında faydalı olacaktır.

5-Year Analysis of Patients Admitted to Our Emergency Department

It is vital to know the characteristics of critical diseases admitted to the emergency department, to diagnose as soon as possible and to start the right treatment. In our study, we aimed to examine the demographic and clinical characteristics of the patients admitted to the emergency department. All adult and pediatric patients who admitted to the tertiary care emergency department of our hospital between January 2015 and December 2019 were evaluated retrospectively. The demographic characteristics of the patients, diagnoses and application rates according to the years were evaluated. The number of patients admitted to the emergency department within five years was 2,254,302. 50.9% of the patients were male and 49.1% were female. When the frequency of application was evaluated according to the age groups, it was seen that the most intense group was those aged 10 and below with 26.73%. The highest application rate was between 4 p.m-12 p.m. with 26.73%. It was found that the patients were admitted to the emergency department most frequently with respiratory system problems (24.71%). It was determined that 2.24% of the patients admitted to the emergency department were hospitalized in the relevant wards and 0.77% were transferred to the intensive care unit. The high rate of admission to emergency departments also causes excessive patient density. Determining the patient profile that admitted to the emergency department will be useful in increasing the quality of service delivery and patientcare.

Kaynakça

1. Polat O, Kabaçam G, Güler İ, Ergişi K, Yıldız A. İbn-i Sina Hastanesi Acil Servis’ne başvuran hastaların sürveyans analizi. Türkiye Acil Tıp Derg. 2005;5(2):78-81.

2. Ersel M, Karcıoğlu Ö, Yanturalı S, ve ark. Bir acil servisin kullanım özellikleri ve başvuran hastaların aciliyetinin hekim ve hasta açısından değerlendirilmesi. Türkiye Acil Tıp Derg. 2006;6(1):25-35.

3. Coleman P, Irons R, Nicholl J. Will alternative immediate care services reduce demands for non-urgent treatment at accident and emergency? Emerg Med J. 2001;18(6):482–7.

4. Eroglu SE, Toprak SN, Urgan O, et al. Evaluation of non-urgent visits to a busy urban emergency department. Saudi Med J. 2012;33(9):967-72.

5. Edirne T, Edirne Y, Atmaca B, Keskin S. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servis hastalarının özellikleri. Van Tıp Derg. 2008;15(4):107-11.

6. Oktay C, Cete Y, Eray O, Pekdemir M, Gunerli A. Appropriateness of emergency department visits in a Turkish university hospital. Croa tMed J. 2003;44(5):585-91.

7. Herring, AA, Ginde AA, Fahimi J, et al. Increasing critical care admissions from U.S. emergency departments, 2001-2009.Crit Care Med. 2013;41(5):1197-204.

8. Köse A, Köse B, Öncü MR, Fuzuli T. Bir devlet hastanesi acil servisine başvuran hastaların profili ve başvurunun uygunluğu. Gaziantep Tıp Derg. 2011;17(2): 57-62.

9. Aydın T, Aydın ŞA, Köksal Ö, ve ark. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne başvuran hastaların özelliklerinin ve acil servis çalışmalarının değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Derg. 2010:9(4):163-8.

10. Sucu G, Cebeci F, Karazeybek E. Acil servisteki kritik hasta yakınlarının gereksinimleri ve karşılanma durumu. Ulusal Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15(5):473-81.

11. Gill JM. Non urgent use of the emergency department: Appropriate or not? Ann Emerg Med.1994; 24(5):953-7.

12. Kılıçaslan İ, Bozan H, Oktay C, Göksu E. Türkiye’de acil servise başvuran hastaların demografik özellikleri. Türkiye Acil Tıp Derg. 2005;5(1):5-13.

13. Kurtoğlu Çelik G, Karakayalı O, Temrel TA, et al. Evaluatıon Of Patıents Transported To The Emergency Department By 112. Turkish Med J. 2012;6(3):73-6.

14. Karakaya Z, Gökel Y, Açıkalın A, Karakaya O. Acil Tıp Anabilim dalında konsültasyon sisteminin işleyişi ve etkinliğinin değerlendirilmesi. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2009;15(3):210.

Kaynak Göster

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Dergisi
  • ISSN: 2148-8118
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2014

1.2b425

Sayıdaki Diğer Makaleler

Venöz Numune Almada Preanalitik Hataların Tespiti; Acil Servis Deneyimi

Erdem ÇOKLUK, Mehmet Ramazan ŞEKEROĞLU, Fatıma Betül TUNCER, Fatih GÜNEYSU, Selvihan ÇİLLİOĞLU, Meltem BOZ

The XPD/ERCC2, RAD51 and hOGG1 Gene Polymorphisms in Turkish Patients with Advanced-Stage Gastric Cancer

ÖZGÜR TANRIVERDİ, Gamze GÖKÖZ DOĞU, Ayşegül KARGI, HAKAN AKÇA, AYDIN DEMİRAY, Burcu YAPAR TASKÖYLÜ, Atike Gökçen DEMİRAY, Arzu YAREN, CAN ÖZLÜ, AHMET ERGİN

Temporal Triangular Alopesili İki Olgu

Hilal Semra HANCER

Isolated Gallbladder Haematoma After Abdominal Blunt Trauma Without Surgery

Cem DÖNMEZ, Ezgi DÖNMEZ, Canan GÜRSOY, Funda DİNÇ ELİBOL, Sercan SUBAŞI

Aterosklerotik Hastalığın Primer Korumasında Aspirin Kullanımının Uygunluğu: ASSOS Çalışmasının Altgrup Analizi

Oğuzhan ÇELİK, Cem ÇİL

Radiological Analysis of Proximal Humerus Restoration and Functional Outcome in Shoulder Hemiarthroplasty

Onur GÜRSAN, Mustafa ÖZKAN, Ahmet Emrah ACAN

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Diyabetik Ayak Yaralarında İyileşme ve Ampütasyon Sonuçlarını Etkileyen Faktörler

Elif Ebru ÖZER

Acil Servisimize Başvuran Hastaların 5 Yıllık Analizi

Ekrem Taha SERT, Hüseyin MUTLU, Kerim YEŞİLDAĞ, Kamil KOKULU, AYHAN SARITAS

Muğla İlinde Son 5 Yılda Taranan Prematüre Bebeklerdeki Prematüre Retinopatisi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Göksu ALAÇAMLI, Sema TAMER KADERLİ, Aylin KARALEZLİ, Nilay HAKAN

Olgu Sunumu: Amyand Herni

Burak UÇANER, Muharrem ÖZTAŞ, Yaşar Subutay PEKER