Bolu-Göynük Tokalı Örtmeleri

Göynük Osmanlı şehir kültürüne sah ip olan köklü bir yerleşim merkezidir. Şehir dokusu, sivil mimarisi, gelenek görenekleri ve etnografyası bunu açıkça

The Buckled Cover Bolu-Göynük

Goynuk is a settlement of /ong standing Ottoman city culıure. And it is displayed by ıhe urban structure, civilized architecture, traditions and ethnography of the district. 'bindalli 's, 'ucetek ' dresses, embroidered kerchiefe, underwears, need/e-work emroideries, pouches, socks, ıowels and buck/ed head cover, are the common ıextile works as ıhe ethnographic samples left today. in this study, methods and pattern features of hood weavings found in Alan, Sifoanlar, Hasanlar, Tepebasi, Daghacilar, Dagseyh/er, Tekirler, Susuz, Umur/ar, Bulanik, Degirmenozu, Hisarozu villages under ıhe Goynuk district and Goynuk are handled.

___

AKPINARLI, H. Feriha, "Kırım El Sanatlarının Dünü ve Bugünü", AKD ve TYK., Atatürk Kültür Merkezi Yay.Ankara 2004.

BAYTOP, Turhan, "Türkçe Bitki Adları Sözlüğü'', AKD ve TYK., Türk Dil Kurumu Yayınları 578, Ankara, 1994

ÖGEL Bahaeddin, "Türk Kültür Tarihine Giriş lll", Kültür Bakanlığı yay:244, Ankara, 1978.

___

APA Soysaldı, A . (2010). Bolu-Göynük Tokalı Örtmeleri . Motif Akademi Halkbilimi Dergisi , 3 (5) , 150-163 .